جریان

ای که هفتاد و دو جریان داشتی تا قیامت هست جاری رود عاشورای تو درس مردی و وفاداری دهد سقای...

چرا بازگشت ادبی

بازْگَشْت‌ِ اَدَبی‌، یکی‌ از سبک‌های‌ ادب‌ فارسی‌، و عنوانی‌ برای‌ یکی‌ از دوره‌های‌ تاریخ‌ ادبیات‌ ایران‌ که‌ در آن‌، شاعران‌ و نویسندگان‌...