عنوان : تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A)

عنوان :

تاثیر فرایند مدیریت دانش بر تاثیر بانک رفاه کارگران

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر  شاه منصوری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هدف از پژوهش شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. از نظر روش استنتاج از نوع  تحقیقات توصیفی می باشد و هچنین از نظرطرح پژوهش از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه مديران و كارشناسان شعب منتحب بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران در نظر گرفته شده می باشد. اين جامعه در مجموع 98 نفر بوده و نمونه مورد مطالعه 78 پاسخگو برآورد گردید. در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع آوری داد های تحلیل بهره گیری گردید.به مقصود مطالعه و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی بهره گیری شده می باشد.  پس از پردازش داده­ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج زیر حاصل شدند: این نتایج اظهار می کند که مولفه های خلق دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش، بهره برداری از دانش، تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد و هرچه به این شاخص ها بیشتر توجه گردد اثربخشی بانک رفاه کارگران بهبود می یابد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش. 1

1-2-  اظهار مسأله. 3

1-3-  اهداف پژوهش. 5

1-4-  اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-5-  سؤال‌های پژوهش.. 8

1-7- متغیرهای پژوهش.. 9

1-8- مدل مفهومی پژوهش. 10

1-9- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش.. 11

1-10- تعریف اصطلاحات (واژه‌ها) 11

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش. 14

مقدمه. 15

2-1- بخش اول: ادبیات پژوهش. 15

2-1-1- مفهوم دانش… 15

2-1-2- ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش… 17

2-1-3- انواع دانش… 19

2-1-4- عوامل مؤثر بر بکارگیری دانش… 22

2-1-5- فرایند خلق دانش… 23

2-1-6- ویژگی‌های دانش… 24

2-1-7- مفهوم مدیریت دانش… 26

2-1-8- تاریخچة مدیریت دانش… 27

2-1-9- علل پیدایش و تکامل مدیریت دانش… 28

2-1-10- نیاز به مدیریت دانش… 30

2-1-11- اهداف مدیریت دانش… 30

2-1-12- وظایف مدیریت دانش… 31

2-1-13- مزایای مدیریت دانش… 32

2-1-14- عناصر اساسی مدیریت دانش… 34

تأثیر دانش در مدیریت دانش… 35

تأثیر مدیریت در مدیریت دانش… 36

تأثیر تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش… 37

تأثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش… 37

2-1-15- گرایش‌های مدیریت دانش… 38

2-1-16- عوامل مؤثر در طراحی استراتژی مدیریت دانش… 39

2-1-17- مدیریت دانش و فناوری.. 40

2-1-18- جریان دانش در سازمان. 42

2-1-19- مؤلفه‌های مدیریت دانش… 45

2-1-20- مفاهيم كارآيي، اثربخشي و عملكرد. 47

2-1-21- اثربخشي سازماني و معيارهاي آن. 49

2-1-21-1- معيارهاي سازماني.. 49

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-21-2- مدل‌هاي اثربخشي سازماني.. 53

2-2- بخش دوم: مروری بر سوابق پژوهش. 57

الف- سابقة تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 57

ب) سابقة تحقیقات خارجی.. 59

2-3- بخش سوم: آشنایی با بانک رفاه کارگران. 68

فصل سوم روش تحقيق. 70

مقدمه. 71

3-1- روش تحقيق. 71

3-2- جامعه و نمونه آماري.. 72

3-3- برآورد حجم نمونه. 72

3-4- روش جمع‌آوري اطلاعات و مراحل آن. 72

3-4-1. مطالعه مقدماتي.. 73

3-4-2- بهره گیری از منابع كتابخانه‌اي و اسناد و مدارك.. 73

3-4-3. تهيه و تنظيم پرسشنامه. 73

3-5. بررسي روايي و پايائي آزمون. 75

3-5-1. بررسي روايي پرسشنامه. 75

3-5-2.  بررسي پايايي پرسشنامه. 75

3-6-3. آلفای کرونباخ. 75

3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 77

3-7- مراحل اجرای پژوهش.. 78

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 79

2-4- آمار استنباطی.. 81

3-4-آزمون نرمال بودن متغیرها 85

4-4-آزمون استقلال خطاها 86

5-4-مطالعه فرضیات پژوهش. 88

فصل پنجم. 109

نتیجه گیری و پیشنهاد. 109

5-1- مقدمه. 110

5-2- مروری بر موضوع پژوهش و روش اجرای آن. 110

5-3- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه ها و مولفه های تاثیر پژوهش. 111

5-4- پیشنهادات با در نظر داشتن یافته های پژوهش و نظرات برای تحقیقات آتی.. 115

5-6. محدودیت‌های پژوهش.. 117

منابع. 118

منابع خارجی.. 124

پرسش نامه. 128

پیوست.. 132

. مقدمه

در فصل اول این پژوهش کلیات پژوهش تشریح می گردد. در آغاز تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به گونه مختصر اظهار می گردد و سپس مطالبی در خصوص اظهار کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده می باشد. در ادامه، فرضیه های پژوهش، اهداف و قلمرو پژوهش معرفی شده و در پایان بعضی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2-  اظهار مسأله[1]

     مديريت دانش، يكي از عوامل حياتي موفقيت در سازمان­هاي امروزي محسوب مي گردد. امروزه دانش به عنوان منبع كليدي هرسازماني محسوب مي­گردد. سازمان هاي امروزي دانش محور شده­اند و به جاي نيروهاي يدي براي ذهن ها هزينه مي كنند.

فضای پیچیده، متغیر و رقابتی‌سازمان‌های امروزی ایجاب می کند که تمامی نهادها و مؤسسات بتوانند خود را با شرایط موجود تطبیق داده و متناسب با فضای رقابتی فعالیت نمایند، زیرا که عدم تطبیق با محیط و شرایط متغیر آن، سازمان‌ها را به سوی آنتروپی و فرسایش هدایت می کند. در واقع سازمان‌ها برای حیات و بقا و پیشتازی در عرصة رقابت بایستی از مزیت‌های رقابتی مناسبی برخوردار باشند، مزیت­هایی که بدون تردید در راستای مدیریت و برنامه‌ریزی و برخورداری از منابع به ویژه دانش، کسب خواهد گردید. دانشی که تصمیم‌گیری و عملکرد را ممکن ساخته و به سختی تقلید یا کپی می گردد و مالک آن دارای یک کالای فی‌نفسه و منحصربه‌فرد می باشد (امیرخانی، 1390).

یقیناً مدیریت یک چنین منبع ارزشمندی برای تمام سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های پولی و مالی بسیار مهم بوده و به رشد و توسعة آنها در بازار رقابت کمک می کند. بکارگیری استراتژی‌های مدیریت دانش، می‌تواند زمینة نوآوری در فرایندها، فعالیت‌ها، محصولات و خدمات را فراهم نموده و موقعیت رقابتی سازمان‌ها را بهبود بخشد. مدیریت دانش، یک متدلوژی تغییر می باشد که از یک طرف با جذب دانش‌های جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با ادارة مؤثر آن می‌تواند مهم­ترین عامل تغییر در یک سازمان باشد ( افرازه، 1386 ).

«اثربخشي[2]»، ميزان دستيابي اهداف سازمان را مي‌سنجد. به بيان ديگر، اثرات محصولات يا خدمات را بر جامعه كمي كرده و مشخص مي‌كند كه خدمات يا محصولات ارائه شده تا چه ميزان با استانداردها و اهدافي كه سازمان به خاطر آن به وجود آمده، مطابقت مي‌كند. در واقع اثربخشي يك مفهوم كيفي می باشد كه رضايت ارباب‌رجوع از خدمات و محصولات سازمان را نشان مي‌دهد (بدری آذرین و همکاران، 1392).

بدیهی می باشد که تمامی سازمان‌ها و مؤسسات با هر نوع فعالیت بایستی بتوانند از دانش به عنوان یکی از مهم‌‌ترین منابع موجود سازمانی به نحو مطلوب بهره‌مند شده و اثربخشی خود را ارتقاء بخشند، زیرا که عدم در نظر داشتن این منبع ارزشمند و عدم مدیریت صحیح آن می‌تواند عوارض متعددی بر جای گذاشته و عملکرد سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های دانش‌محور را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعی که متأسفانه در اکثر سازمان‌ها دیده نمی‌گردد و پیامدهای منفی مختلفی را نیز در کاهش اثربخشی و بهره‌وری سازمان‌ها در پی داشته می باشد. طبعاً مطالعه و توجه خاص به منبع دانش می‌تواند ضمن ایجاد مزیت رقابتی پایدار، بقاء و رشد و توسعه سازمان‌‌ها را به ارمغان آورد (اخوان و همکاران، 1389).

لذا با در نظر داشتن اهمیت مدیریت دانش برای سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی، در این پژوهش به مطالعه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران خواهیم پرداخت.

1-3-  اهداف پژوهش[3]

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

1-4-  اهمیت و ضرورت پژوهش[4]

مديريت دانش به‌عنوان يکي از موضوعات جالب و چالش برانگيز علم مديريت در هزاره جديد می باشد. دامنه، کاربرد و بهره گیری از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌اي ميان رشته‌اي جاي خود را در متون مديريتي باز کرده می باشد. مديريت دانش مفهوم جديدي نيست شايد بسياري از ما دانش را مديريت کرده بدون اينکه کوچکترين درکي نسبت به آن داشته باشيم. اما انتظام ­بخشي به اين فعاليت‌ها و داشتن طرح و برنامه براي اجراي آن موضوع جديدي می باشد که در اواخر قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت. مديريت دانش به‌عنوان رهيافتي جديد و با ارزش در كنار ساير راهبردهاي تجاري و رقابتي می باشد. بدين مقصود سازمان‌ها به فكر پياده‌سازي برنامه‌هاي مديريت دانش شدند تا از مزاياي بالقوه آن بهره‌جويي كنند (اخوان و همکاران، 1389).

در این بین بسیاری از سازمان ها کوشش خود را بر این مسئله متمرکز نموده اند که چگونه می توانند دانش را در سازمان مدیریت نمایند. در محیط پویا و پیچیده امروز، برای تمامی سازمان ها به ویژه بانک ها، ضروری می باشد که به گونه مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار بخشی و کاربرد، محصولات و خدمات خود به کار گیرند. زیرا نبود مديريت دانش درسازمان ها، مشكلات و زيان هايي نظير: اتلاف دانش تخصصی سازمان، از دست دادن درآمد و سود، فقدان بهره­وري، فرصتهاي از دست رفته و ممانعت از پیشرفت، از دست دادن دانش انجام بهترین کارها، از دست دادن فرصتهاي یادگیري، کاهش کیفیت دانش مورد نیاز براي آینده، به خطر افتادن سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی، آسیب وارد آمدن به روابط سازمانی با مشتریان، عرضه کنندگان و سهام داران و … را به­همراه دارد(سالیزوجونز، 1387، ص22).

لذا مديريت دانش به عنوان يکي از راه‌هاي دستيابي به عملکرد مطلوب در سازمان‌ها و بطور اخص در بانک رفاه کارگران، براي موفقيت و رقابتي بودن در محيط امروزي الزامي می باشد(ابطحی و صلواتی، 1388).

مدیران، متخصصین ‌وکارشناسان سازمان‌ها پیرامون مدیریت دانش بایستی بدانند که تفکرات جدید، تفکرات جدیدتر را موجب می گردد و تسهیم دانش، دریافت‌کنندة آن را غنی‌تر می‌سازد، بدون آن که‌ مالک آن، دانش‌خود را از دست بدهد(عبدالکریمی، 1383: 38).

پس با در نظر داشتن این که مدیریت دانش مي‌تواند از به هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و موفقیت‌های نوآورانه‌ای را برای سازمان‌ها به ارمغان آورد ضروری می باشد که سازمان‌ها و مؤسسات با هر نوع فعالیت، فرصت تفکر، مطالعه و کسب دانش را از مدیران، کارکنان و کارشناسان خود نگیرند و از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی فعالیت‌های خود بیافزایند. بدیهی می باشد که در غیر اینصورت بهره­وری سازمان‌ها سیر نزولی خواهد پیدا نمود.

بانک رفاه کارگران، با به كارگيري صحيح مديريت دانش و بهره گیری ازامكانات آن درامرتسريع وتسهيل دستيابي به اطلاعات­، قادرخواهد بود قابليت­هاي دانش­پروري  خود را افزايش دهد. بهره گیری موثرازمديريت دانش مي­تواند منافع اقتصادي نيز براي تمامی سازمان­ها ازجمله بانک رفاه کارگران، به دنبال داشته باشد(تولایی و رشیدی، 1389).

1-5-  سؤالهای پژوهش[5]

در این پژوهش، محقق درصدد بوده تا بتواند به سؤال‌های اصلی ذیل پاسخ دهد.

1-5-1. سؤال اصلی:

آیا فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟

1-5-2. سؤالات فرعی:

  1. آیا خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟
  2. آیا اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟
  3. آیا ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟
  4. آیا بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟
  5. آیا تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؟

1-6. فرضیه های پژوهش

1-6-1. فرضیه اصلی:

فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی‌ بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد.

1-6-2. فرضیه­های فرعی:

فرضیه فرعی اول: خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؛

فرضیه فرعی دوم: اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؛

فرضیه فرعی سوم: ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؛

فرضیه فرعیچهارم: بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد؛

فرضیه فرعیپنجم: تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار می باشد.

1-7- متغیرهای پژوهش

همان‌گونه که در فرضیه‌های پژوهش نیز مشخص می باشد، متغیرهای مورد نظر در این پژوهش شامل متغیرهای مستقل و وابسته به توضیح ذیل می‌باشد:

متغیرمستقل: متغیری می باشد که اندازه و میزان آن در اختیار محقق بوده و تأثیر آن بر متغیر وابسته مطالعه می گردد. در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل مدیریت دانش؛ خلق، تسهیم، ذخیره، بهره‌برداری و تحصیل دانش می‌باشد.

متغیر وابسته:  متغیری می باشد که همواره تحت تأثیر متغیر مستقل و تأثیر متغیر مستقل بر آن مطالعه می گردد. در این پژوهش، اثربخشی به عنوان متغیر وابسته شناخته می گردد.

تعداد صفحه :175

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان