گرایش : مالی

عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 (M.A)

مدیریت دولتی گرایش مالی

عنوان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی

در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی 

استاد راهنما:

دکتر محمد حیدری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در پژوهش حاضر به مطالعه  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخته شده می باشد. روش تحقيق مورد بهره گیری در اين پژوهش، توصيفي  – تحليلي بوده می باشد.این پژوهش از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامي كاركنان و مديران شعب بانک کشاورزی استان مرکزی به تعداد 175 نفر و حجم نمونه برابر با 120 نفر می­باشد . نمونه گیري از نوع تصادفی ساده و به مقصود جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های پژوهش نیز از  پرسشنامه بهره گیری گردید. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده آمار تحليلي به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي مطرح شده می باشد. در آغاز با بهره گیری از آمار توصيفي، شناختي از وضعيت و ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان حاصل ميشود و در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویت­بندی آنها پرداخته خواهد گردید. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که 13 عامل موثر در جذب منابع مالی در بانک کشاورزی در استان مرکزی از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل ” کاهش قیمت تمام شده‌ی خدمات بانکی ناشی از کاهش زمان دستیابی به خدمات موجود در سیستم بانکی” دارای بالاترین اولویت می باشد .

کلمات کليدي: جذب منابع مالي ، آميخته بازاريابي

فهرست مطالب

فصل اول كليات تحقيق.. 1

1 – 1. مقدمه. 2

1-2. بيان مسأله. 3

1-3. اهميت و ضرورت انجام پژوهش.. 6

1- 4- اهداف پژوهش…. 8

1-5. سؤالات پژوهش…. 8

1-6. تعاريف متغيرها و واژههاي کليدي.. 9

1-6-1.تعاريف نظري.. 9

1-6-1-1.تجهیز و جذب منابع مالی بانکی.. 9

1-6-1-2.آمیخته بازاریابی.. 9

1-7. قلمرو پژوهش: 10

فصل دوم مطالعات نظری.. 11

2-1. مقدمه. 12

2-2 . پیدایش بانک وبانکداری.. 14

2-3 . اصول اساسی صنعت بانکداری.. 15

2-4 . بازار یابی.. 16

2-5 . اقدامات بانکها در امر بازار یابی.. 17

2-6 . مؤلفه‌های مؤثربر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع مالی.. 18

2- 7. عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع.. 20

2-7-1 . عوامل خدماتی.. 21

2-7-2 . عوامل مالی.. 23

2-7-3 . عوامل ارتباطی و انسانی.. 24

2-7-4. عوامل و شرایط فیزیکی.. 27

2-8 . آمیزه بازاریابی.. 28

2-9 . آمیخته بازار یابی خدمات بانکی.. 34

2-10. خدمت یا محصول.. 35

2-11. ابعاد آمیخته بازاریابی محصول.. 36

اهداف قیمت گذاری.. 43

ابعاد آمیخته بازاریابی قیمت… 46

عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌.. 47

مکان. 48

ابعاد آمیخته بازاریابی توزیع(مکان). 49

مدیریت کانال توزیع.. 51

ترفیع  53

ابعاد آمیخته بازاریابی ترفیع و تبلیغ.. 54

محدودیتهای مدل آمیخته بازاریابی.. 59

تاریخچه بانک کشاورزی.. 62

پیشینه پژوهش…. 67

فصل سوم روششناسي تحقيق.. 77

3-1. روش تحقيق.. 78

3-3. جامعه آماري.. 79

3-4. نمونه آماري.. 79

3-5 . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات… 79

3-5-1. ابزار گردآوري دادهها 79

3-6. روايي و پايايي.. 80

3-7-1. آلفای کرونباخ.. 80

3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات… 81

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها: 82

4-1 مقدمه. 83

4-2 آمار توصیفی.. 83

4-2-1- مدرک تحصیلی.. 83

4-2-2-سن.. 85

4-2-3- جنسیت… 86

4-3  آمار استنباطی.. 87

پاسخ به سوالات پژوهش.. 87

بخش اول : تکنیک دلفی.. 87

مرحله اول : تحلیل پاسخ های پرسشنامه اول.. 87

مرحله دوم :سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی.. 91

مرحله سوم : سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع ). 94

بخش دوم : تایید شاخص ها با بهره گیری از ازمون تی.. 96

بخش سوم : الویت بندی معیارهای جذب منابع مالی با بهره گیری از تکنیک تاپسیس…. 99

گام اول: ایجاد ماتریس تصمیمگیری: 99

گام دوم: بهنجار كردن ماتريس تصميم‌گيري(نرمالیزه کردن): 101

گام سوم: به دست آوردن ماتریس بی‌مقیاس موزن: 102

گام چهارم: تعيين عامل ايده‌آل مثبت و ايده‌آل منفي: 103

گام پنجم: محاسبه فاصله از ایدهآل مثبت و منفی: 104

گام ششم: محاسبه ميزان نزديكي هر كدام از عوامل به عامل ايده‌آل مثبت و ايده‌آل منفي: 104

گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها: 104

4-4  جمع بندی.. 106

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات: 107

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-1 مقدمه. 108

5-2 مروری بر فصل های گذشته. 108

5-3 نتایج پژوهش.. 108

5-3-1 نتایج حاصل از الویت بندی عوامل موثر در جذب منابع مالی براساس مدل آمیخته بازاریابی: 109

5-4 مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین: 110

پیشنهادات… 111

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 111

5-6-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 114

5-5 محدودیتهای پژوهش.. 114

منابع.. 115

منابع خارجی.. 120

مقدمه

در دنياي تجارت رقابتي امروز، جلب رضايت مشتريان از عوامل كليدي می باشد كه بانک هابه دنبال آن هستند. مشتريان راضي و وفادار به بانک ، درآمد پایداری را به ارمغان می آورد.لذا بانک ها در راستای در نظر داشتن مشتري و تأمين رضايت آنان به مؤلفه هايي نظير شناخت مشتري، روابط با مشتري، تعيين روش هاي تأمين رضايت و تهیه کالا وخدمات مناسب در جهت رفع نیازهای آنان اهمیت خاصی قائل هستند، زیرا مشتری مهمترین دارایی هر سازمان می باشد(اکرامی، 1389).

در بانکداری جدید مشتریان برای سپردن وجوه خود به بانک ها انگیزه های متفاوتی دارند. پس شایسته می باشد در بازار رقابت کنونی که با  خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه می باشد،بانک ها هر چه سریعتر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان خویش از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند.از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت اواستوار می باشد .امنیت،سرعت تراکنش،دوستی با مصرف کننده و راحتی،سهولت بهره گیری،اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی،از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند(آقازاده و ذولفقاری،‌1389).

امروز شیوه های نوآورانه ،مشتری مداری موثر،ارائه تکنولوژی های کارآمد،سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می کند که هر بانکی در این امور موفق ترعمل کند در بازار رقابتی نیزموفق به جذب منابع بیشتر ودر نتیجه دوام ، بقای همیشگی  و بهره وری بالاتر خواهد بود.

دغدغه مشتري را داشتن، مهمترين عامل در موفقيت هر موسسه ای می باشد.اولویت اصلی در هر سازمانی بایستی جلب و حفظ مشتری باشد. ناكامي در تحقق بخشيدن به این امر، به معنی سود نبردن، رشد نکردن و سرانجام از دست دادن کسب و کار می باشد(جعفر پور و فیاضی، 1389).

آميخته بازاريابي نمايانگر فعالیتهای اساسي مديران بازاريابي می باشد . مديران بازاريابي پس از انتخاب يك بازار هدف ، بايد يك برنامه سيستماتيك براي فروش به مشتريان و ايجاد روابط بلندمدت تدوین کنند.

توجه جدي به مديريت و بازاريابي خدمت مي تواند تحول و جهت گيري جديدي را دربانکها به وجود آورد . برخي از ناراحتي ها و نارضايتی های حاصل نا آگاهي و سهل انگار ي افرادي می باشد كه در مديريت خدمات ، درك مخاطبين و پاسخگويي به خواسته ها و نياز آنها ضعيف هستند(حسینی و همکاران، 1390) .

1-2. بيان مسأله

جذب منابع از اهداف كليدي و اساسي و راهبردي بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري به شمارمي رود و تأثیر ويژه اي در ارائه خدمات بانك ها ايفا مي‌كند و شاخص مهمي در ارزيابي ميزان موفقيت ‌ بانك ها محسوب مي‌گردد.در ايران طي سال هاي اخير بانك ها در زمينه فن آوري الكترونيكي كه عامل مهمي در تجهيز منابع بانكداري نوين محسوب مي گردد ، به پيشرفت هاي نسبتاً خوبي دست يافته‎اند ، ليكن خدمات ارائه شده توسط بانك ها از لحاظ تنوع و كيفيت با استانداردهاي جهاني فاصله دارد وميزان رضايت مندي مشتريان مورد توجه چنداني قرار نگرفته می باشد. در حال حاضر مؤسسات مالي و بانك ها در كشورمان براي جذب منابع مالي و متنوع كردن خدمات ، برنامه اي را ارائه نداده اند و مشابه بودن خدمات بانكي با يكديگر در بانك‌هاي مختلف دليلي بر صحت اين ادعاست. در بازارهاي رقابتي امروز، جذب منابع مالي مهمترين هدف هر مؤسسه مالي مي‎باشد، از اين رو، در آينده اي نه چندان دور بانك ها و مؤسسات مالي در ايران، براي نزديك شدن به استانداردهاي جهاني، چاره اي غیر از پرداختن به عواملي كه سبب جذب بهينه منابع مي‎گردد ندارند(اوزي،1388).

از دیگر سو ، سیستمهایی زیرا نظام بانکی نسبت به رفتار بازاریابی بسیار حساسند.  بازاریابی در بانکها با افزایش منابع از یک طرف و افزایش تقاضاي تسهیلات از طرف دیگر شروع میشود . تأثیر بانکها در جذب منابع آنچنان با طمع ا قتصادي و اجتماعی جوامع سازگار بوده می باشد که اینک پس از گذشته صد سال از عمر نظام بانکی این سیستم بصورت یک مجموعه بسیار حیاتی درآمده می باشد ، بطوریکه تأثیر نظام بانکی بعنوان عامل اصلی توسعه پایدار غیر قابل انکار می باشد.

آمیخته بازاریابی یکی از برنامه های بازاریابی می باشد که  بر مدل ها و روشهای سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روشهای سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه پیدا نمود، غلبه نمود و روشهای جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل ها توانسته اند بقای خود را پیش روی ۴p حفظ کنند (گرانروس[1]، ۱۹۹۷،ص۳۲۳). آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی می باشد. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی بایستی یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند (دویلی[2]، ۱۹۹۵).  برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می گردد. اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می دهند (گولداسمیت[3]، ۱۹۹۹، ص۱۷۹).

مدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آن را با نام 4 P بازاریابی می شناسند، ابزاری توانمند می باشد که می تواند به بازاریابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این ابزار برای تعیین پاسخ های مناسب به بخشهای مورد نظرشان در بازار بهره گیری می کنند. نباید فراموش نمود که آمیخته ی بازاریابی آن دسته از عواملی هستند که در کنترل مدیریت می باشد و می توان ادعا نمود که اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی بر اساس یکی از این 4 زمینه اتخاد می شوند :

بانک کشاورزی نیز در محیطی قرار دارد که از مزیتهاي نسبی و رقابتی برخوردار بوده و ملزم به اعمال اصول بازاریابی می باشد.  شناخت دقیق عوامل موثر بر جذب منابع توسط بانکهای صاحب نام  میتواند به مدیران و تصمیمگیران بخش بانکی جهت جذب منابع کمک شایان توجهی نماید ، در واقع چیزي که موجب ارتقاي کیفیت عملکرد بانکها می باشد ، همانا موفقیت آنها در کشف نیازها و انتظارات مشتریان و عرضه خد ماتی بر مبناي همان خواسته ها می باشد .با در نظر داشتن اهمیت این مساله یعنی مشتري گرایی و حتی مشتري سالاري در سازمانها بخصوص در بانکها می باشد که مساله رقابت رفته رفته در آنها به اساسی ترین رویکرد مدیریت تبدیل شده می باشد،  در نتیجه بر مدیران بانکها واجب می باشد که از نظرات مشتریان خود به گونه دائم مطلع شوند و سیاستها و تصمیماتی را اتخاذ و اجرانمایند که با انتظارات مشتریان متفاوت نباشد . پس هر موسسه اي که به نوعی کالا یا خدمتی را به مشتریان خود ارائه میدهد جهت احراز موفقیت،ضرورتاً بایستی آمیخته و سیستم بازاریابی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد .

لذا در این پژوهش کوشش بر این می باشد تا با اساس مدل آمیخته بازاریابی  به این سوال پاسخ داده گردد که مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی کدامند ؟ و رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی چگونه می باشد؟

1-3. اهميت و ضرورت انجام پژوهش

در عصري كه محصولات به صورت فزاينده اي همگن شده اند، کیفیت خدمات از مهمترین منابع فرق و منحصر به فرد بودن می باشد.این امر پذیرفته شده می باشد می باشد كه در یک دنياي رقابتي به گونه روزافزون، کیفیت و خدمات برجسته، از لازمه های ادامه حیات و موفقیت هستند. در بلند مدت، در برابر تهدید های بیرونی، فقط در صورتی می توان مقاومت نمود که موسسه برای مشتری به بهترین انتخاب درآید و وفداری مشتری کسب گردد(دائی کریم زاده و همکاران، 1392).

به ادعای پیتر دراکر” رضایت مشتری هدف و مقصود تمامی فعالیت هاست”.پس هر سازمان موفقی مایل می باشد خدماتی را ارائه کند که رضایت مشتریان را فراهم سازد.

حفظ مشتریان خوب، در بلند مدت، نسبت به جلب مشتریان جدید برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع ارتباط کرده اند، سودمند تر می باشد زیرا مشتریان قدیمی تجربیات مثبت خود رابه دیگران اظهار می کنند و به ایت ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می شوند که در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می دهد.این مطلوب بویژه برای سازمان های ارائه دهنده خدمات بسیار مهم می باشد، زیرا شهرت و خوشنامی آنها و اظهار مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگران منبع کلیدی برای مشتریان جدید می باشد.اندیشمندان و صاحبنظران علوم مدیریت با تأکید بر لزوم درک نیازها و خواسته های مشتریان، فعالیت های اصولی و علمی بازاریابی را رمز بقا و موفقیت سازمان ها دانسته اند(حسینی و همکاران، 1390).

در گذشته با در نظر داشتن ساختار دولتي و غيردولتي، يكسان بودن خدمات، خدمات سنتي و ابتدايي(صندوق داري) و فزوني تقاضاي خدمات بانكي بر عرضه آن، ضرورتي جهت در نظر داشتن مفاهيم بازاريابي و فعاليت هاي مشتری مدارانه در بانک ها وجود نداشت و مردم نیز به دلیل عدم ارائه خدمات پويا و مدرن و همچنين بی توجهي به خواسته ها و تمایلات آنها و ارائه خدمات سنتی و یکسان رغبت چنداني جهت افزايش سطح و عمق ارتباط خود با بانك ها نداشتند، امروزه با ورود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی، تحول وپویایی در بورس و دیگر موسسات مالی، شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان و درك تمايلات آنها، راهكارهاي دستيابي به منابع پايدار به مقصود کسب و ایجاد پتانسیل های مناسب و مستحکم مالی جهت افزایش تأثیر آفرینی در عرصه اقتصادی جامعه از مهم ترین دغدغه های مدیران بانک ها می باشد(دلاور، 1393).

با در نظر داشتن اینکه در بانک ها نیاز به نظام هایی جهت سنجش کیفیت خدمات ضروری می باشد، لذا ارزیابی میزان انتظارات برآورده شده مشتریان از عملکرد فعالیت های بانک در ارئه خدمات، روش مناسبی برای سنجش کیفیت خدمات می باشد.پس بانک ها بایستی به گونه از علایق، نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان آگاهی داشته، تا در بهبود مستمر کیفیت خدمات موفق تر اقدام نمایند زیرا که انتظارات مشتریان در حال تغییر می باشد و بایستی به این نکته توجه داشت که میزان انتظارات برآورده شده مشتریان، عنصر اساسی برای ارزیابی نظام خدمات می باشد.

در نتیجه بر مدیران بانکها واجب می باشد که از نظرات مشتریان خود به گونه دائم مطلع شوند و سیاستها و تصمیماتی را اتخاذ و اجرا نمایند که با انتظارات مشتریان متفاوت نباشد(رحمتی، 1390).

پس بانک کشاورزی نیز به عنوان موسسه اي که خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهد جهت احراز موفقیت،ضرورتاً بایستی آمیخته و سیستم بازاریابی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد .

با در نظر داشتن اهمیت بازاریابی و آمیخته بازاریابی برای تمامی سازمان های که کالا یا خدماتی را ارائه می دهند به ویژه بانک کشاورزی به عنوان یکی از بانک هایی که دارای قدمت و اعتبار طولانی در ارائه خدمات جدید به مشتریان خود می باشد در این پژوهش، به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخته خواهد گردید.

1- 4- اهداف پژوهش

  1. شناخت مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
  2. تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

1-5. سؤالات پژوهش

  1. مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی کدامند ؟
  2.  رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی چگونه می باشد؟
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-6. تعاريف متغيرها و واژه­هاي کليدي

1-6-1.تعاريف نظري

1-6-1-1.تجهیز و جذب منابع مالی بانکی

در  بانکداری جدید مؤلفه های متعددی وجود دارند که بر طریقه تجهیز منابع مالی بانک‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی وتعیین میزان تأثیر ونوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی و بانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست وممکن می باشد مؤلفه‌های تأثیرگذار برتجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (دلاور،1387).

1-6-1-2.آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی مجموعه اي ازابزارهاي بازاريابي می باشد كه سازمان با بهره گیری از آنها سعي در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد.

آمیخته بازاریابی مانند مهمترین و اصلی ترین بخش در فرآیند بازاریابی بانکی به شمار می رود. تصمیم گیری در مورد ویژگی های این برنامه و اجزا آن در اختیار بانک بوده و از این جهت تحت عنوان متغیرهای قابل کنترل در بازاریابی از آنها دانسته می گردد. (وفایی راد،1392).

1-7. قلمرو پژوهش:

الف: قلمرو مکانی:

بانک کشاورزی استان مرکزی

ب: قلمرو زمانی:

نیمسال دوم 1393

ج: قلمرو  موضوعی:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

2-1. مقدمه

از ویژگی های بازار جوامع بشری در دنیای امروز که متاثر از پیشرفت و توسعه سریع می باشد، پیچیده تر شدن معضلات و معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. ثبات، حفظ و بقا، توسعه این جوامع نیز تنها از طریق رفع معضلات با بهترین روش ممکن میسر می باشد. موسسات و سازمان های مالی/ خدماتی نظیر بانک ها به عنوان بخش کوچک اما مهم از جامعه بشری از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. از این رو برای ادامه حیات، سبقت گرفتن از رقبا در بازار و توسعه و پیشرفت خویش بایستی در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی معضلات و معضلات و مرتفع کردن آنها اقدام نمایند. در این راستا بهترین اقدام جهت تحقق این امر شناخت علایق، نیازها و خواسته های مشتریان و کارکنان بانک می باشد. در واقع اصل رقابت ایجاب می کند که توجه بانک ها معطوف به بالا بردن خشنودی مشتریان، کاهش هزینه های ارائه خدمات و افزایش کیفیت خدمات باشد. بدیهی می باشد این امر موجب حفظ و جلب مشتریان و در نتیجه جذب منابع مالی بیشتر برای بانک ها می گردد.(عنانپورخبر آبادی،1389).

از سوی دیگر امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار می باشد. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی ، سهولت بهره گیری ، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند.(لافورت و همکاران[4]، 2005).

موسسات و بانک ها بایستی کوشش خود را در جهت به دست آوردن سهم مناسبی از بازار با مطالعات بازار و بکارگیری متغیر های آمیخته بازار یابی افزایش دهند و با بکارگیری روش های مطلوب توزیع و با عرضه خدمات خوب و همچنین با بهره گیری از تبلیغات آگاه کننده و جهت دهنده و شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جذب بیشتر منابع،علمی تر برخورد نمایند و با خلاقیت و ابتکار و همچنین انطباق منابع با نیازهای مشتریان، نسبت به افزایش سهم بازار و مشتریان اقدام کنند. تقویت بازار های مالی در هر کشوری نشانه توسعه اقتصادی در هر کشور می باشد و پس انداز منابع هم برای سلامت اقتصاد ضروری می باشد و با افزایش میزان پس اندازها در سیستم بانکداری و یا سیستم موسسات مالی و اعتباری، می توان انتظار افزایش سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی داشت.( نظری،1390).

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قطب اصلی بازار های مالی هستند و سرمایه موجود در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، منبع اصلی خرید محصولات و خدمات، وام های اعطایی آنها و منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای اقتصادی در کشور می باشد. پس فعالیت مناسب بانک ها و موسسات و بهره گیری از بازار یابی برای تحقق اهدافشان بسیار موثر می باشد. در چند سال اخیر که تعداد بانکها و موسسات تنوع قابل ملاحظه ای یافته، نیاز به بکارگیری متغیرهای بازار یابی بیشتر شده و بانک ها در کوشش هستند تا از راههای مناسب بازار یابی برای افزایش منابع و جذب بیشتر مشتریان کوشش نمایند که در این بین بانک کشاورزی در کنار رقبای خود به مطالعه راهکارهای مناسب برای جذب بیشتر منابع وبازار یابی مناسب در جهت افزایش سپرده ها و سرمایه گذاری افراد در بانکها می پردازد.

2-2 . پیدایش بانک وبانکداری

کلمه بانک از واژه ایتالیایی بانکا[5] به معنی نیمکت مشتق شده می باشد. از آنجا که صرافان ایتالیایی آغاز در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، بعدها نیز موسساتی که این گونه معاملات را انجام می دادند ، به نام بانک معروف گردیدند. در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین با ردر سال 1267 هجری شمسی به وجود آمد. در آن موقع بانک ” شرق نزدیک” که یک موسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندین شهر ایران نمود  و بعد از آن بانک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی ایران بانک ایران و روس، بانک سپه که در واقع (اولین بانک ایرانی می باشد در سال 1304 با سرمایه و وجوه صندوق بازنشستگی افسران ودرجه داران ارتش تاسیس گردید)، بانک ملی  به وجود آمدند. (عنانپور خبر آبادی،1389).

بعد از انقلاب  به مقصود حفظ و حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، تاریخ 17 خرداد ماه 1358، طبق مصوبه شورای انقلاب، کلیه بانک های خصوصی ایران، ملی اعلام گردید و جهت اداره و مدیریت بهتر و متمرکزتر بر نظام بانکی طرح ادغام بانک ها به صورت زیر انجام گردید:

  • بانک های تخصصی : به مقصود حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت ومعدن، بانک های خصوصی ملی شده و بانک های دولتی به صورت زیر ادغام گردیدند:

تعداد صفحه :136

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان