برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی گردد

 

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته جغرافيا- گرايش اکوتوريسم

 

بررسي اثرات خانه هاي دوم براکوتوريسم؛ مطالعه موردي دهستان لواسان بزرگ روستاي ايرا و نيکنامده

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

گذران اوقات فراغت يكي از نيازهاي جامعه انساني می باشد. از اينرو روستاهاي پيرامون شهرهايکي از مقاصد اکوتوريسمي می باشد که اساسا بر پايه جاذبه هاي طبيعي استوار می باشد. از سوي ديگر روستاهاي اطراف شهرها بطور روزافزوني با ساخت خانه هاي دوم و رشداينگونه گردشگري روبرو مي باشد. از آن جا که، گسترش اين پديده با محيط طبيعي و فعاليت اقتصادي-اجتماعي ارتباط اي متقابل دارد؛ مي تواند؛ آثار و پيامد هاي مثبت و منفي در نواحي روستايي داشته باشد. روستاهاي ايرا و نيکنامده در دهستان لواسان بزرگ، در دامنه جنوبي البرز به واسطه طبيعت زيبا، باغات سرسبز، وجود رودها، آب و هواي مطلوب داراي شرايط مناسب براي رشد اکوتوريسم، و با گسترش طریقه شهر گريزي موقت و دائمي جاذبه ي فراوان براي ايجاد خانه هاي دوم توسط شهروندان کلان شهر تهران دارد. شكل گيري خانه هاي دوم با در نظر داشتن تاثيراتي كه اين پديده از ابعادمحيط زيستي، اجتماعي، اقتصادي و كالبدي در روستاها بر جاي خواهد گذاشت؛ مي تواند بر اکوتوريسم نيز تاثير گذار باشد. بنابراين در اين تحقيق سعي شده می باشد اثرات خانه هاي دوم و گسترش آن بر اکوتوريسم منطقه مورد نظر، مورد بررسي قرار گيرد. به اين مقصود آغاز به معرفي و پيشينه اي از خانه هاي دوم در جهان وايران، و تعاريفي از اکوتوريسم و تهديد ها و فرصت هاي آن پرداخته شده سپس با بررسي شاخص ها يي که با گسترش خانه هاي دوم تاثير پذيرند و اثر مستقيم بر اکوتوريسم دارند به اثبات فرضيه ها از طريق پرسشنامه ها جمع آوري شده می باشد. براي پاسخگويي به سوالات پژوهش و نتيجه گيري از روش هاي آماري و آزمون هاي متفاوت با بهره گیری از نرم افزارSPSS به نحوي که ذکر مي گردد، بهره گیری گرديد: جهت بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسميرنوف و از آزمون کای دو و تی تک نمونه ای جهت بررسي فرضيات پژوهش بهره گیری شده می باشد. . نتايج تحقيق نشان مي دهد گسترش خانه هاي دوم اثرات منفي بر جنبه هاي محيطي زيستي، اجتماعي وکالبدي منطقه مورد مطالعه گذاشته می باشد. وباعث کاهش جذب اکوتوريست ها مي گردد.

کلمات کليدي: خانه هاي دوم، اکوتوريسم، دهستان لواسان بزرگ، روستاي ايرا ونيکنامده.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول :کليات تحقيق 1

1-1-مقدمه 2

1-2- اظهار مساله 2

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق 4

1-4- اهداف تحقيق 6

1-5- سئوال هاي تحقيق 6

1-6- فرضيه ها 6

1-7- تعريف واژگان اختصاصي 6

1-7-1- تعريف خانه هاي دوم 6

1-7-2- تعريف اکوتوريسم 7

1-7-3- دهستان لواسان بزرگ 7

1-8- پيشينه تحقيق 7

فصل دوم :مباني نظري 10

2-1- مقدمه 11

2-2-1-انواع اکوتوريست 13

2-2-2- اصول اکوتوريسم 13

2-2-3-اهداف اکوتوريسم 14

2-2-4- اهميت اکوتوريسم 14

2-2-5- فرصت ها و تهديدات اکوتوريسم 15

2-2-5-1- فرصتهاي اکوتوريسم 15

2-2-5-2- تهديدات اکوتوريسم 15

2-3- اکوتوريسم در روستا 16

2-4- تعريف و مفهوم خانه هاي دوم 19

2-5- مهمترين زمينه ها و عوامل کششي، انگيزشي و يا رانشي گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي 22

2-5-1- تفاوت آب و هوايي و جغرافيايي 22

2-5-2- مهاجرت هاي روستايي- شهري 22

2-5-3- آلودگي محيط زيست و ازدحام بيش از حد جمعيت در شهر ها 23

2-5-4- بهبود راه هاي ارتباطي و افزايش برخورداري از خودروي شخصي 23

2-5-5- شهر گريزي و گسترش خانه هاي دوم 23

2-6- تاريخچه خانه هاي دوم 24

2-6-1- جهان 24

2-6-2- ايران 26

2-7- اثرات خانه هاي دوم بر نواحي روستايي 29

2-7-1- اثرات زيست محيطي 31

2-7-1-1- آلودگي هوا و صوتي 31

2-7-1-2- آلودگي آب رودخانه ها 31

2-7-1-3- از بين بردن پوشش گياهي 32

2-7-1-4- تخريب و تغيير چشم انداز طبيعي 32

2-7-1-5- تخريب محيط زيست و منابع طبيعي 32

2-7-2- اثرات اجتماعي و فرهنگي 33

2-7-2-1- افزايش سطح آگاهي و دانايي مردم ناحيه 33

2-7-2-2- تضاد و دو گانگي اجتماعي و فرهنگي بين گردشگران و روستاييان 33

2-7-2-3- الگو برداري از شيوه زندگي گردشگران 33

2-7-2-4- تاثير بر طریقه مهاجرت روستاي-شهري 34

2-7-2-5- تضعيف فرهنگ محلي و سنتي 34

2-7-2-6- کاهش امکان ساخت مسکن براي مردم محلي 35

2-7-2-7- کاهش انسجام اجتماعي 35

2-7-2-8- افزايش ناهنجاري اجتماعي 35

2-7-3- اثرات اقتصادي 35

2-7-3-1- افزايش قيمت زمين 36

2-7-3-2- افزايش قيمت کالا و خدمات 36

2-7-3-3- ايجاد اشتغال و درآمد 36

2-7-3-4- منسوخ شدن فعاليت کشاورزي 37

2-7-3-5- افزايش هزينه زندگي 37

2-7-3-6- کمک به فراهم شدن خدمات زير بنايي 37

2-7-3-7- افزايش رفاه عمومي مردم روستا 37

2-7-3-8- افزايش اختلاف درآمد بين روستائيان 38

2-7-4- اثرات کالبدي 38

2-7-4-1- تغيير کاربري باغات و مزارع 38

2-7-4-2- تبديل باغات مثمر به ساختمانهاي مسکوني 39

2-7-4-3- تغيير در بافت و ساخت روستا 39

2-7-4-4- تجاوز به حريم رودخانه ها و اراضي ساحلي 39

2-7-4-5- تغيير چشم انداز روستايي 39

فصل سوم: منطقه مورد مطالعه روش تحقيق 42

3-1- مقدمه 43

3-2-قلمرو تحقيق 43

3-2-1-قلمرو موضوعي 43

3-2-2- قلمرو زماني 43

3-2-3- قلمرو مکاني 43

3-2-3-1- جغرافياي طبيعي دماوند 43

3-2-3-1-1- موقعيت 43

3-2-3-1-2-ناهمواريها 44

3-2-3-1-3- آب و هوا 45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-3-1-3-1- كوير يا دشت كوير 45

3-2-3-1-3-2- رشته كوه هاي البرز 45

3-2-3-1-3-3- بادهاي مرطوب و باران زاي غربي 45

3-2-3-1-3-4- سه بخش اقليمي استان تهران 45

3-2-3-1-4- خصوصيات جغرافيايي شهرستان شميرانات 46

3-2-3-1-4-1- ساختمان زمين شناسي 47

3-2-3-1-4-2- ناهمواري ها 47

3-2-3-1-4-2-1 گسل هاي مهم 49

3-2-3-1-4-3- اقليم 49

3-2-3-1-5- خصوصيات انساني شهرستان شميرانات 50

3-2-3-1-5-1- تقسيمات كشوري 50

3-2-3-1-5-2- جمعيت و توزيع جغرافيايي آن 51

3-2-3-1-5-3- خصوصيات اقتصادي 52

3-2-3-1-5-3-1 فعاليت هاي اقتصادي 52

3-2-3-1-5-3-1-1- كشاورزي 52

3-2-3-1-5-3-1-2- صنعت و خدمات 53

3-2-3-1-5-4- جاذبه هاي گردشگري در شهرستان شميرانات 53

3-2-3-1-5-4- 1- جاذبه هاي طبيعي 53

3-2-3-1-5-4- 2- جاذبه هاي انساني 55

3-2-3-1-6- بخش لواسانات 57

3-2-3-1-6-1- شهرها 57

3-2-3-1-6-2- دهستان ها 57

3-2-3-1-6-3- پيشينه 58

3-2-3-1-6-4 – جمعيت 58

3-2-3-1-6-5- مردم 58

3-2-3-1-6-6- جاذبه هاي طبيعي و گردشگري 59

3-2-3-1-6-7- چشمه هاي بخش لواسانات 60

3-2-3-1-6-8- دهستان لواسان بزرگ 61

3-2-3-1-6-9- روستاهاي داخل محدوده لواسان بزرگ 62

3-2-3-1-6-10- ريشه‌شناسي 63

3-2-3-1-6-11- زبان گفتاري 63

3-2-3-1-6-12- خاندان‌هاي بومي و اصيل لواسان بزرگ 63

3-2-3-1-6-13-محصولات کشاورزي 64

3-2-3-1-6-14- مسيرهاي دسترسي به لواسان بزرگ 64

3-2-3-1-6-15- آثار توريستي، باستاني و ملي منطقه 64

3-2-3-1-6-16- ايرا (لواسان) 66

3-2-3-1-6-17- نيکنام‌ده (لواسان) 67

3-3-داده های مورد بهره گیری 68

3-4-شاخص های پژوهش 68

3-5- مراحل انجام پژوهش 70

3-6- روش شناسی پژوهش 70

3- 7-جامعه آماري 71

3 -8- روش نمونه گيري 71

3-9- حجم نمونه 71

3-10- روش جمع آوری اطلاعات 73

3-11-روايي ابزار پژوهش 73

3-12- آزمون پايايي پرسشنامه 74

3-14- روش تجزيه و تحليل داده ها 77

فصل چهارم: یافته های پژوهش 78

4-1- مقدمه 79

4-2-تجزیه تحلیل پرسشنامه 80

4-2-1. جنسیت 80

4-2-2. تاهل 81

4-2-3. میزان تحصیلات 82

4-2-4. سن 83

4-3. چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع 84

4-4. مطالعه نرمال بودن متغیرها 86

4-5. فرضیه های پژوهش 88

فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتيجه‌گيري 99

5-1-نتيجه گيري 100

5-2- پیشنهادات 101

5-2-1- پیشنهادات اجرایی 101

5-2-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 103

منابع: 104

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1- اثرات خانه هاي دوم در ابعاد زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و کالبدي 40

جدول3-1- تقسيمات کشوري شهرستان شميران 51

جدول3-2- شاخص هاي تحقيق……………………. 69

جدول 3-3 جدول مقادير آلفاي کرونباخ براي شاخص هاي پژوهش  76

جدول 4-1- توزيع فراواني افراد پاسخ دهنده از نظر جنس 80

جدول 4-2-توزيع فراواني افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل 81

جدول 4-3- توزيع فراواني افراد پاسخ دهنده از نظرمیزان تحصیلات . 82

جدول 4-4- توزيع فراواني افراد پاسخ دهنده ازسن… 83

جدول 4-5-شاخص های مرکزی،پراکندگی وتوزیع متغییرهای پرسشنامه ساکنین روستا……………………………… 85

جدول 4-6- شاخص های مرکزی،پراکندگی وتوزیع متغییرهای پرسشنامه مسئولین روستا…………………………….. 86

جدول 4-7-آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغییرهای پژوهش 87

جدول 4-8-توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات زیست محیطی از دید ساکنین روستا……………………….. 88

جدول 4-9- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات زیست محیطی از دید مسئولین روستا………………………. 90

جدول 4-10- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اجتماعی از دید ساکنین روستا………………………….. 91

جدول 4-11- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اقتصادی از دید ساکنین روستا………………………….. 93

جدول 4-12- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اقتصادی از دید مسئولین روستا ………………………… 94

جدول 4-13- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به اثرات کالبدی از دید ساکنین روستا………………………….. 95

جدول 4-14- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به اثرات کالبدی از دید مسئولین روستا…………………………. 97

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شكل2-1-اکوتوريسم به مثابه يک فرصت 15

شکل2-2- تهديدات بالقوه ي اکوتوريسم 16

شکل 3-1 تقسیمات کشوری استان تهران…………… 46

شکل 3-2- نقشه دهستان لواسان بزرگ……………. 62

شکل 3-3- روستاي ايرا در دهستان لواسان بزرگ ….. 66

شکل3-4- خانه ويلايي در روستاي ايرا …………. 67

شکل3-5- خانه ويلايي در روستاي ايرا …………. 67

شکل3-6- روستاي نيکنامده از دهستان لواسان بزرگ . 68

شکل3-7- نقشه روستای ایرا ونیکنامده………….. 68

شکل3-8-نمودارمراحل انجام پژوهش……………… 70

نمودار 4-1-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنس 81

نمودار 4-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل 82

نمودار 4-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرمیزان تحصیلات 83

نمودار4-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن ….. 84

 

 

 

 

فصل اول

 

کليات تحقيق

 

 

 

 

1-1-مقدمه

تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان بعد از جنگ جهاني دوم به ويژه در زمينه سهولت تحرک وجابجايي دررابطه با بهبودراههاي ارتباطي وحمل و نقل، افزايش اوقات فراغت، گسترش شهرنشيني، افزايش آلودگي محيط زيست، بهبود رفاه اجتماعي و امکان تخصيص بخشي از درآمد براي امور غيرضروري، موجب رواج گردشگري روستايي و به تبع آن خانه هاي دوم آغاز در غرب و سپس در بسياري از کشورهاي جهان گردید (رضواني و همکاران، 1391: 1). خانه هاي دوم به خانه هايي گفته مي گردد که ساکنان شهرها براي گذراندن اوقات فراغت و استراحت خود در نواحي روستايي خوش آب و هوا تدارک مي بينند و به نام خانه هاي ييلاقي، خانه هاي تعطيلات و آخر هفته معروف اند. از آنجا که گردشگران روحيات، خصلتها، انگيزه ها، آموخته ها و آرزو هاي گوناگوني دارند و سلسله مراتب ارزشي آنها نيز متنوع و پيچيده می باشد، مي توان انتظار داشت که الگوي رفتاري آنها در تدارک خانه هاي دوم و گذراندن اوقات فراغت در روستا نيز متفاوت باشد (عنابستاني، 1388: 7).

1-2- اظهار مساله

در برخي از كشورها مالكيت خانه هاي دوم به عنوان بخش اجتناب ناپذير الگوي جديد زندگي مطرح شده و به همين دليل بازار اصلي مقاصد روستايي راگردشگران داخلي تشكيل مي دهند. فرانسه، آلمان و ايتاليا از زمره كشورهايي به شمار مي آيند كه با در نظر داشتن تعداد جمعيت ساكن خود بيشترين تعداد خانه هاي دوم را در خود جاي داده اند. در فرانسه، خانه هاي دوم اغلب در اماكني كه از نقاط ممتاز گردشگري به حساب مي آيند؛ يعني در كنار دريا و يا نواحي كوهستاني استقرار يافته اند. در ايالات متحده آمريكا نيز چنين می باشد براي مثال مي توان به خانه هاي دوم تجملي ولوكس واقع در ايالات فلوريدا، كاليفرنيا و ويلاهاي مجلل در كوههاي راكي تصریح كرد. در روسيه « داچا[1]» ها در حوالي مسكو و يا در كرانه هاي درياي سياه تأثیر مشابه اي دارند. در مناطق گرمسيري جهان، طبقات مرفه نيز چنين خانه هايي را در نواحي مرتفع احداث مي كنند. اين پديده در محيط زيست و جوامع محلي پيامد هاي مثبت و منفي را در برداشته می باشد. در صورتي که ساخت خانه هاي دوم در پيرامون کلان شهرهايي مانند تهران بدون انديشه قبلي وبرنامه ريزي انجام گردد، مي تواند توسعه پايدار آن نواحي را تهديد نمايد (صالحي نسب، 1385: 2). گسترش خانه هاي دوم مي تواند با برهم زدن زيبايي بصري روستاها و تخريب پوشش گياهي به روستاها آسيب برساند. با گسترش خانه هاي دوم در نواحي روستايي به جنبه ي زيبايي و توازن آن ها توجه کمي شده می باشد. با در نظر داشتن ماهيت گردشگري و خانه هاي دوم و ارتباط آن با فعاليت هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، بروز تغييرات و تحولات زيست محيطي و اثرات اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي اجتناب ناپذير می باشد، به ويژه رشد بي رويه و بي برنامه ي خانه هاي دوم مي تواند اثرات نامطلوبي در زمينه هاي ذکر گردیده ايجاد نمايد (رضواني و همکاران، 1391: 3). با در نظر داشتن تعريف اکوتوريسم که شکل پايدار، گردشگري مبتني بر منابع طبيعي می باشد که به گونه عمده بر دو فاکتور”کسب تجربه درطبيعت” و”يادگيري در مورد طبيعت”تأکيد مي نمايد. علاوه بر آن مديريت طبيعت گردي بر اساس اصول اخلاقي صورت مي پذيرد تا از اين طريق ميزان تأثيرات سوء وارده بر محيط زيست را به حداقل برساند، همچنين هدايت و جهت گيري فعاليت هاي طبيعت گردي به صورت محلي در جهت منافع بوميان اعمال مي گردد، ازآنجايي که طبيعت گردي در مناطق طبيعي واقع مي گردد لذا بايد جهت حفاظت وحراست از اين مناطق اقدام نمود ( ديويد اي. فنل، 1999: 64).

منطقه لواسان بزرگ يا همان دهستان لواسان بزرگ يکي از مناطق ييلاقي، کوهستاني و خوش آب و هواي بخش لواسانات شهرستان شميرانات استان تهران می باشد که در دامنه سرسبز رشته‌کوههاي البرز و۳۳کيلومتري جنوب‌غربي قله دماوند قرار دارد. روستاهاي داخل محدوده لواسان بزرگ: رسنان-علايين-کلان-روستاي لواسان (بزرگ) (مرکز دهستان) -مزرعه شاه نشين–نيکنامده (پر جمعيت ترين منطقه لواسان بزرگ) -هيزم دره-ايرا-پورزند سفلي-پورزند عليا-پورزند وسطي-تاسيسات سدلتيان–جوزک (جیرودی،1377: 31).

با در نظر داشتن اثراتي که گسترش خانه هاي دوم بر محيط زيست و ابعاد اجتماعي، اقتصادي و کالبدي روستاها (جوامع محلي) مي گذارد. اين تحقيق در پي يافتن اين موضوع می باشد که خانه هاي دوم چه اثراتي براکوتوريسم در منطقه مورد مطالعه دارد. به علاوه این پژوهش در پی پیافتن اثرات اجتماعی و اقتصادی بر منطقه مورد مطالعه می باشد.

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق

رشد و گسترش گردشگري و به تبع آن شكل گيري و گسترش خانه هاي دوم از پديده هاي مهم قرن بيستم و قرن حاضر می باشد. نواحي روستايي مانند عرصه هايي می باشد كه در اين زمينه مورد بهره برداري قرار گرفته و به همين علت بخش مهمي ازخانه هاي دوم درنواحي روستايي ايجادوگسترش يافته اند با در نظر داشتن ماهيت گردشگري وخانه هاي دوم وارتباط آن با فعاليتهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي بروز تغييرات و تحولات زيست محيطي و اثرات اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي اجتناب ناپذير می باشد. رشد بي رويه و بدون برنامه خانه هاي دوم مي تواند اثرات نامطلوبي در زمينه هاي ذكر شده ايجاد نمايد (نوذري، 1386: 5). خانه هاي دوم مي تواند اثرات متعددي بر نواحي روستايي داشته باشد، در برخي موارد اين اثرات سود مند می باشد. براي نمونه ممکن می باشد مساکن قديمي در روستاها بازسازي و يا تبديل به مساکن جديد شوند که علاو ه برزيباسازي روستاها، براي مردم روستاها نيز زمينه اشتغال موقت و يادائمي فراهم آورند درآمد فروشگاه هاي محلي را بالا ببرند و تسهيلات ديگري فراهم نمايند. با اين حال گسترش مالکيت خانه هاي دوم مي تواند اثرات منفي بر نواحي روستايي داشته باشد. در اين ارتباط وال واسميت عقیده دارند که گسترش خانه هاي دوم مي تواند با برهم زدن زيبايي بصري روستاها و تخريب پوشش گياهي، به محيط روستاها آسيب برساند. به نظر آن ها درگسترش خانه هاي دوم در نواحي روستا يي به زيبايي وتوازن آنها توجه کمي شده می باشد (رضواني و همکاران، 1384: 3). از آنجا که نواحي روستايي منبعي آسيب پذير و مستعد تغييرات زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي می باشد، به ويژه تجربه نشان داده می باشد که همه جا گردشگري به گونه خودجوش واتفاقي و بدون برنامه ريزي و مديريت مؤثر، گسترش يافته، پيامدهاي نامطلوبي به بار آورده و در درازمدت معضلات آن بيشتر از فوايد آن شده می باشد (رضواني و همکاران، 1390: 5). پيامدهايي زیرا آلودگي محيط زيست، تخريب منابع آب، وقوع سيل، فرسايش خاک و تخريب جنگل ها ومراتع از عوارض مشهود آن طي دو دهۀ اخير بوده می باشد. به همين دليل در طول چند سال گذشته مفهوم گردشگري پايدارتاحدي پيشرفت کرده که بتواند پاسخگوي تهديدات گردشگري نابسامان باشد ( دروئو[2]، 1374: 410). گسترش خانه هاي دوم امکان ساخت مسکن براي مردم محلي را کاهش مي دهد. افزايش تقاضاي خريد خانه هاي دوم در نواحي روستايي قيمت اين خانه ها را به حدي بالا مي برد که مردم محلي توان خريد مسکن را ندارند؛ جوانان به دليل معضلات سکونت در جوامع محلي، به شهرها مهاجرت مي کنند و بدين ترتيب ساختار اجتماعي جوامع روستايي برهم مي خورد؛ و هجوم ثروتمندان غير روستايي به نواحي روستايي مي تواند سبب خشم افراد محلي شودو فرهنگ آنها را کمرنگ کند؛ اگر چه بسياري از مطالعات نشان داده می باشد که صاحبان خانه هاي دوم سعي مي کنند خود را با جوامع محلي وقف دهند. بنابراين يکي از مسائلي که برنامه ريزان گردشگري روستايي با آن مواجه اند، برقراري توازن بين تقاضاي ساکنان ثروتمند شهري براي خريد يا ساخت خانه هاي دوم در نواحي روستايي با نيازهاي جوامع محلي در زمينه ي تأمين مسکن می باشد (رضواني و همکاران، 1384: 4). خانه هايي دوم به عنوان بخش مهمي از گردشگري روستايي اگر به نحوي مناسب برنامه ريزي و مديريت گردد، ميتواند خالق يا محرك يک فرآيند توسعه يافتگي براي حصول به پايداري توسعه در نواحي روستايي و نيز پايداري جوامع محلي در کليه زير شاخه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خود صنعت گردشگري باشد. در بعضي از کشورها، گردشگري روستايي از طريق مالکيت خانه هاي دوم ابزاري براي توسعه پايدار قرار ميگيرد (فاضل نيا و همکاران، 1389). اين پديده در محيط زيست و جوامع محلي پيامدهاي مثبت ومنفي را در بر داشته می باشد. در صورتي كه ساخت خانه هاي دوم در محيط هاي پيرامون كلان شهرهايي مانند تهران بدون انديشه قبلي و برنامه ريزي انجام گردد، مي تواند منابع اکوتوريستي آن نواحي را تهديد نمايد.

[1] Dacha

[2] Derrav

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد