گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط طرفداری های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی(M.A)

گرایش مديريت ورزشي

عنوان:

ارتباط طرفداری های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

استاد راهنما:

دکتر حسین پورسلطانی زرندی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه: 2

1-2) اظهار مسئله: 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 8

1-4) اهداف پژوهش: 10

1-5) فرضیات پژوهش: 11

1-6) قلمرو پژوهش: 12

1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل : 12

1-8) پیش‌فرض‌های پژوهش: 12

1-9)  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش: 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-1)  مقدمه ای بر تئوری طرفداری سازمانی: 16

2-2) پیش بینی کننده های  طرفداری سازمانی.. 20

2-3)  پیامد های طرفداری سازمانی.. 26

2-4) تفاوتهای جنسیتی و طرفداری سازمانی.. 30

2-5)  طرفداری سازمانی و مدیریت ورزشی.. 31

2-6) رفتارهاي مشاركتي و تاریخچه. 32

2-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 35

2-7-1) تعاريف رفتار شهروندي سازماني.. 37

2-7-2) ويژگيهاي رفتارهاي شهروندي سازماني.. 41

2-7-3) ابعاد رفتارهاي شهروندي سازماني.. 42

2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني.. 51

2-9) پيامدهاي رفتار شهروندي سازماني.. 65

2-10) نظريههاي مرتبط با رفتارهاي شهروندي سازماني.. 68

2-10-1) بازاريابي ارتباطمدار. 68

2-10-2) نظريه بازاريابي داخلي.. 69

2-10-3) نظريه تبادل اجتماعي.. 70

2-10-4) نظريه تبادل رهبر – عضو. 71

2-10-5) تئوري X,Y : 73

2-11) دیدگاه های جدید رفتار شهروندی سازمانی: 74

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB). 75

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: 76

2-14) پیشینه پژوهش.. 77

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: 92

2-16) طرفداری های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94

2-17) نتیجه گیری: 96

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1) روش شناسی پژوهش.. 103

3-2) روشهای گردآوری داده ها: 104

3-3) پایایی و روایی ابزار پژوهش: 106

3-4)  روش هاي آماري  تجزيه و تحليل داده ها: 108

3-5) روش اجراي تحقيق: 108

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1) توصیف آماری داده ها: 109

4-1-2) متغير جنسیت: 110

4-1-3) متغير وضعیت تاهل: 111

4-1-4) متغير مدارک تحصیلی: 112

4-1-5) متغير وضعیت استخدامی: 113

4-1-6) متغير طبقات سابقه خدمت: 113

4-2) تحلیل استنباطی داده ها: 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) اختصار ای از  پژوهش: 127

5-2) نتایج آزمون فرضیات پژوهش: 128

5-3) بحث و نتيجه گيري كلي: 137

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-4) پيشنهادهای پژوهش: 138

5-4-1) پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: 138

5-4-2) پيشنهادهايي براي تحقيقات آینده: 140

منابع و مآخذ: 141

منابع فارسي: 141

منابع لاتین: 141

ضمائم و پیوست ها: 151

Abstract 155

 

فهرست جداول

جدول 2-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 47

جدول 3-1- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی.. 105

جدول 3-2- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک): 107

جدول 3-3- نتایج آزمون پایایی پژوهش.. 107

جدول 4-1- توزیع فراوانی سن: 109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت… 110

جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 111

جدول 4-4- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. 112

جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 113

جدول 4-6- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت… 113

جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 114

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 114

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-10- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-11- نتایج ضریب همبستگی ارتباط طرفداری سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی.. 116

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-12- نتایج آزمون پیرسون ارتباط طرفداری ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی.. 116

جدول 4-13- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون. 117

جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس طرفداری سازمانی ادراک شده 117

جدول 4-15- ضرایب رگرسیون خطی.. 118

جدول 4-16- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی.. 118

جدول 4-17- آزمون t مستقل تفاوت طرفداری سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت… 119

جدول 4-18- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت… 119

جدول 4-19- نتیجه آزمون باکس…. 120

جدول 4-20- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 120

جدول 4-21- تجانس واریانس بین طرفداری سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با در نظر داشتن طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..121

جدول 4-22- تحلیل اثرات بین گروهی.. 121

جدول 4-23- نتیجه آزمون باکس…. 121

جدول 4-24- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 122

جدول 4-25- تجانس واریانس بین طرفداری سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با در نظر داشتن وضعیت استخدامی………122

جدول 4-26- تحلیل اثرات بین گروهی.. 123

جدول 4-27- نتیجه آزمون باکس…. 123

جدول 4-28- نتیجه آزمون لامبدا ویکز: 123

جدول 4-29- تجانس واریانس بین طرفداری سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با در نظر داشتن مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..124

جدول 4-30- تحلیل اثرات بین گروهی.. 124

جدول 4-31- نتیجه آزمون باکس…. 125

جدول 4-32- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 125

جدول 4-33- تجانس واریانس بین طرفداری سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با در نظر داشتن وضعیت تاهل……………126

جدول 4-34- تحلیل اثرات بین گروهی.. 126

 

فهرست شكل ها

شكل 1-1- مدل مفهومی طرفداری های ادراک شده 5

شكل 2-1- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) 65

شکل 2-2- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران)……………………………………………….86

شکل 2-3- مدل مفهومی پژوهش ریفای ……………………………………………………………………………86

شکل 2-4- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)…………………………………………….87

شکل 2-5- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد…………………………………………………….93
فهرست نمودار ها

نمودار 4-1- توزیع درصدی جنسیت… 111

نمودار 4-2- توزیع درصدی وضعیت تاهل.. 11

چکیده:
در سال هاي اخير، رفتارهاي شهروندي سازماني به عنوان رفتارهاي فرانقشي كاركنان، به دليل اثرات قابل توجهي که بر اثربخشي و موفقيت سازمان ها داشته اند، بسيار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسايي و تقويت زمينه هاي بروز چنين رفتارهايي عملکرد و کارايي سازمان ها را ارتقاء بخشيده و بقاي بلندمدت آن ها را تضمين مي کند.هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر بررسي ارتباط طرفداری های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.پژوهش حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این پژوهش را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب گردید(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش بهره گیری از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و طرفداری سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید گردید و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و طرفداری سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین گردید.براي محاسبه و تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي ( به مقصود توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا “تحلیل واریانس چند متغیره“، رگرسیون خطي و آزمون فريدمن ) بهره گیری گرديد. در بررسي آزمون فرضيه‌ها، سطح معني‌داري برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته گردید. و عمليات آماري با بهره گیری از نرم افزار SPSS  انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان ميدهد كه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمايتهاي سازماني اعمال شده توسط مديريت سازمان را در حد مطلوبي دانسته و تا حد زیادي اهداف خود را همسو با اهداف سازمان ميدانستند، و در نتیجه طرفداری سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با در نظر داشتن يافته‌هاي پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزايش حمايت سازماني ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

1-1) مقدمه:
مطالعه رفتار افراد در محيط هاي كاري از دير باز مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده می باشد و با ظهور رشته رفتار سازماني در سالهاي نخست دهه 1960 در اين امر جديت بيشتري به اقدام آمد. بسياري از مطالعات صورت گرفته سعي در تقسيم بندي رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))

بنابراين درك رفتارهاي كاركنان به مقصود ايفاي بهتر تأثیر ها و وظايف خود باعث بهبود عملكرد و ارتقاء اثربخشي سازماني خواهد گردید(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))

تحقیقات متعددی نشان داده می باشد که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم کردن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد گردید تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))

در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده می باشد (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به گونه بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمايتهاي سازماني ادراكشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))

سطح بالاي حمايتهاي سازماني ادراك شده باعث ايجاد تعهد در كاركنان به مقصود جبران اين امتيازات و منافع خواهد گردید كه ممكن می باشد در قالب رفتارهاي مشاركتي بروز نمايد (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.

آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده می باشد. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده می باشد. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به مقصود رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و تأثیر تعیین شده در توضیح شغلشان اقدام کنند زیرا اعتقاد بر این می باشد که این رفتارهای فراتر از تأثیر در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).

تحقيق حاضر بر آن می باشد تا با درك بهتر طرفداری های سازمانی ادراک شده، ارتباط آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسي قرار داده و مديريت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اينگونه رفتارها در ارزيابي عملكرد، نوشتن توضیح شغل و  طراحي سيستمهاي پاداش كاركنان آگاه سازد.

تعداد صفحه : 169