گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی M.A

گرایش مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران

استاد راهنما:

دکتر فرشاد تجاری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1. اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

2.1. اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

3.1. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1.3.1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.3.1. اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4.1. سوال‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

5.1. فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

6.1. پیش فرض‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

7.1. تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………… 8

8.1. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

1.2. زیربنای نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2.2. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل سوم: روش پژوهش

1.3. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2.3. جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 54

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………. 54

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………… 54

6.3. جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1.6.3. ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

7.3. روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

فصل چهارم: تحلیل داده‌های پژوهش

1.4. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

1.1.4. ویژگی های دموگرافیک………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2.1.4. متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

2.4. یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

1.2.4. آزمون فرضیه های صفر………………………………………………………………………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست منابع و ماخذ

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

 

فهرست جدول‌ها

1.4 جدول سن ورزشکاران…………………………………………………………………………………………………………………………… 58

2.4 جدول سابقه تمريني ورزشکاران………………………………………………………………………………………………………………. 58

3.4 جدول شاخص هاي آماري متغيرها……………………………………………………………………………………………………………. 59

4.4 جدول مقدار احتمال متغير خطرپذيري……………………………………………………………………………………………………….. 65

5.4 جدول مقدار احتمال متغير خطرپذيري……………………………………………………………………………………………………….. 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6.4 جدول تحليل واريانس رگرسيون………………………………………………………………………………………………………………. 67

7.4 جدول ضرايب تأثير……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

8.4 جدول مدل رگرسيون…………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

 

فهرست نمودارها

1.4 نمودار مسير ارتباط خود سودمندي با ميزان خطر پذيري با بهره گیری از نرم افزار ليزرل…………………………………………… 60

2.4 نمودار مسير ارتباط خودسودمندي با ميزان عملکرد با بهره گیری از نرم افزار ليزرل…………………………………………………. 61

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3.4 نمودار مسير ارتباط خطرپذيري رواني با ميزان عملکرد با بهره گیری از نرم افزار ليزرل…………………………………………….. 62

4.4 نمودار مسیر مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 64

چکیده

هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران می باشد. روش اين تحقيق علّی – همبستگي بوده و از روش ميداني به وسيله ابزار پرسشنامه جهت گردآوري داده ها بهره گیری شده می باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه بازيکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) حاضر در مسابقات کشوري سال 1393 مي باشد. نمونه آماري شامل 200 نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوري سال 1393 که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار اين مقاله پرسشنامه شخصيتي آيزنک شامل 40 سوال بود که ورزشکارن از لحاظ رواني با 4 خرده مقياس (رفتار مخاطره آميز، پرخاشگري، هيجان طلبي و اضطراب) مورد بررسي قرار مي داد. روايي آن نيز توسط اساتيد تربيت بدني و مربيان شنا تأييد گردید. پايايي آن 852/0 تعيين گرديد. در اين تحقيق آغاز با بهره گیری از آمار توصيفي که از ميانگين و انحراف معيار به مقصود اختصار کردن و طبقه بندي اطلاعات بهره گیری مي گردد. سپس از آزمون معادله ساختاري براي آزمون مدل بهره گیری خواهد گردید. يافته ها نشان داد بين خود سودمندي و ميزان خطر پذيري رواني ارتباط معناداري هست. تمامي ابعاد خودسودمندي و نيز کليه ابعاد ميزان خطر پذيري رواني در مدل، تأثیر معنادار داشتند. در نتيجه مي توان گفت احساس خودسودمندي و خطرپذيري برآوردکننده معني داري براي عملکرد در شرکت کنندگان مي باشند.

مقدمه

از آن جايي که قابليت يک فرد روي سازماندهي فعاليت ها و رفتارهاي وي تأثير مثبت مي گذارد (بندورا ، 1995)، افراد با خودسودمندي بالا، تعهد بيشتري نسبت به مشارکت و پايبندي در فعاليت هاي ورزشي دارند ( ديل و هندرسون[1]، 2005 ). اصطلاح خودسودمندي که بر نظريه شناختي آلبرت بندورا[2] (1977) مبتني می باشد به باور شخص در مورد اينکه چگونه به خوبي مي تواند در تغيير موفق باشد، دلالت دارد. در نظام شناختي – اجتماعي مقصود از خودسودمندي مفهومي می باشد که به احساس شايستگي و کفايت شخص در مورد انجام اعمالي که توان انجام آن را در خود مي بيند، تصریح دارد.

در چند دهه اخير روان شناسي ورزشي، بصورت بخش مهمي از مربيگري ورزشي در آمده می باشد بخصوص اين که مربيان بعنوان افرادي آگاه و با تجربه قبل از زمان مسابقه و هنگام آموزش و تمرينات، کنار ورزشکاران بوده و سعي مي کنند تا سطح اعتمادبنفس، خودسودمندي را اندازه گيري کرده و ارتباط اين عوامل را با موفقيت و عدم موفقيت ورزشکاران بسنجند (تجاري، 1378).

امروزه ورزش بخشي از زندگي شده می باشد و براي برخي مردم همه زندگي می باشد. توپي را در اختيار يک يا چند کودک بگذاريد. آن ها شروع مي کنند به پرتاب کردن، لگد زدن، تيم ساختن و مسابقه دادن و ديگر هيچ نمي خواهند. در دنياي بزرگسالان، بناها ، دستگاهها، تجهيزات و امکانات بسيار پرخرج و گرانقيمتي براي کاربردهاي ورزشي ساخته شده اند. مردم ساعت ها وقت خود را صرف ورزش يا ورزش هايي مي کنند که يا خود با آن ها درگير هستند و يا ديگران را در آن حال تماشا مي کنند. سرانجام، ورزش رفتار می باشد و بنابراين داراي بعدي روان شناسي می باشد، مهارت هاي رواني، اجزاي اصلي و اثبات شده اجراي پيوسته در سطوح بالاي رقابت بشمار مي طریقه، اين موضوع توسط ماهوني، گابريل و پرکنيز[3] (1987) نيز اظهار گردید که ورزشکاران رقابتي سطح بالا در مقايسه با ورزشکاران سطح پايين، اعتماد بنفس بيشتر و قابليت تمرکز بيشتر قبل از مسابقه و اضطراب کمتر و التزام و تعهد بيشتر در زمينه برتري در ورزش دارند.

تعداد صفحه : 114