گرایشبازاریابی

عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشکده مدیریت ، گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پايان نامه برای دریافت درجه  كارشناسي ارشد

(M.A)

گرایش مدیریت بازاریا بی

عنوان:

بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک،

در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علی صباغیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                               صفحه

 چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1. اظهار مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..

1-3. اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-1. هدف اصلي………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-2. اهداف فرعي………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4. سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-1. سوال اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2 . سوالات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..

1-5. فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….

1- 6. قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-1. قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2 . قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………

1-7 . چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..

1-8 . تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………

1-9 . مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-10. متدولوژی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم :ادبیات  پژوهش

بخش اول : مفاهیم نظری در مورد  بانکداری الکترونیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-1. ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي……………………………………………………………………………………………….

2-1-1-1. سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-1-2.درستي(صحت)………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-1-3. تجربه ( مهارتمشتري……………………………………………………………………………………………………….

2-1-2. انواع بانكداري الكترونيك…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-1.بانکداری خانگی……………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-2.بانکداری از راه دور………………………………………………………………………………………………………………..  

2-1-2-3. بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-4. تلفن بانک……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-5. بانکداری از طریق تلویزیون بانکی…………………………………………………………………………………………

2-1-2-6. خودپرداز………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-3. تاريخچه بانكداري الكترونيك در جهان ……………………………………………………………………………………..

2-1-3-1. تاریخچه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………….

2-1-4. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………….

2-1-4-1. دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………………………..

2-1-4-2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..  

 2-1-4-3. مطالعه اثرات دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………….

2-1-4-3-1. سطح کلان(دولت)……………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-3-2. سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت)………………………………………………………………………..

2-1-5. سطوح بانكداري الكترونيك………………………………………………………………………………………………………..

2-1-5-1. بانكداري الكترونيكي مصرف کننده ( در سطح مشتری)………………………………………………………….

2-1-5-2. بانكداري الكترونيكي بین بانکی……………………………………………………………………………………………..

2-1-6. ادوار بانكداري مدرن…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-6-1. دوره اول: اتوماسيون پشت باجه…………………………………………………………………………………………….  

2-1-6-2. دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه ………………………………………………………………………………………….  

2-1-6-3. دوره سوم: متصل كردن مشتريان به حساب هايشان………………………………………………………………..  

2-1-6-4. دوره چهارم يكپارچه سازي سيستم ها و مرتبط كردن مشتري با عمليات بانكي………………………..  

2-1-7. مقايسه بانكداري الكترونيكي با بانكداري سنتي……………………………………………………………………………

2-1-8. ضرورت هاي گسترش بانكداري الكترونيكي………………………………………………………………………………

2-1-8-1. افزايش كارايي مبادلات………………………………………………………………………………………………………….

2-1-8-2. صرفه های مقیاس کوچک تر…………………………………………………………………………………………………

2-1-8-3. تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار…………………………………………………………………

2-1-9. تجارت الكترونيك……………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-9-1. مبادله الكترونيكي داده ها………………………………………………………………………………………………………

2-1-9-2. مدل فرآيند تجاري در تجارت الكترونيك………………………………………………………………………………

بخش دوم: مفاهیم نظری عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک

2-2-1. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود سایر کشورها…………………………………………………………………..

2-2-2. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران…………………………………………………………………………..

2-2-3. ادراك از مفيد بودن و سهولت بهره گیری ………………………………………………………………………………………..

2-2-4. سهولت ( راحتي- آسايش)…………………………………………………………………………………………………………

2-2-4-1. تاثير سهولت بهره گیری  از تكنولوژي  بر پذيرش بانكداري الكترونيكي………………………………………

2-2-5. ابعاد رضايت مشتريان از کیفیت خدمات بانكداري الكترونيكي…………………………………………………….

2-2-5-1. مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي…………………………………………………………………………………..

2-2-5-2. رضايت مشتريان……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-3. وفاداري مشتريان…………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-4. مزاياي مشتريان وفادار…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6.کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-1. اهمیت کیفیت خدمت به مشتری ………………………………………………………………………………………….

2-2-6-2. مزاياي ناشي از كيفيت……………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-3. سنجش كيفيت ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-4. انتظار قبلي مشتري…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-5. كيفيت واقعي ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-6. كيفيت ادراك شده ………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-7. مدل و مقياس كيفيت خدمت به مشتري………………………………………………………………………………………

2-2-7-1. اجزاي مقياس كيفيت بر اساس مدل سروكوال………………………………………………………………………..

2-2-7-2. مزاياي بكار گيري سروكوآل………………………………………………………………………………………………….

2-2-7-3. انتقادهايي بر عليه سروكوال…………………………………………………………………………………………………..

2-2-8. مفهوم کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-9. عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………..

2-2-9-1. افزايش انتظارات مشتريان………………………………………………………………………………………………………

2-2-9-2. فعاليت رقبا……………………………………………………………………………………………………………………………

 2-2-9-3. عوامل محيطي……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-9-4. ماهيت خدمت به مشتري………………………………………………………………………………………………………

2-2-9-5. عوامل درون سازماني…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-10. مفهوم کیفیت خدمات الكترونيكي……………………………………………………………………………………………..

2-2-11.کیفیت خدمات در بانكداري الكترونيكي…………………………………………………………………………………….

2-2-12. بانكداري الكترونيكي و تأثیر آن در كيفيت خدمات……………………………………………………………………

2-2-13. امنيت……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-1. امنيت در بانكداري الكترونيك……………………………………………………………………………………………..

2-2-13-2. مساله امنيت در بانكداري موبايل…………………………………………………………………………………………

2-2-13-3. امنيت سرور………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-13-4. امنيت رسانه انتقال……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-5. امنيت سمت كاربر……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-14. خود تاثیر بهره گیری از رایانه………………………………………………………………………………………………..  

2-2-15. ریسک ادراکی………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-16. اعتماد مشتري…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-1. اهميت اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-2. مشخصات اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-3. عوامل موثر بر اعتماد…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-3-1. متغيرهاي فردي………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-3-2. متغيرهاي مربوط به سازمان…………………………………………………………………………………………….

2-2-16-3-3. متغيرهاي زير ساختي……………………………………………………………………………………………………..

2-2-17. تصویر ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-17-1. عوامل موثر بر تصویر ذهنی………………………………………………………………………………………………..

2-2-18. اينترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-18-1.گستره اينترنت……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-18-2. میزان دسترسی و کیفیت اینترنت………………………………………………………………………………………….

2-2-19. پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-1 . روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2. جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………

 3-4. ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-5. روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….

3-6. پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..

3-8. روش گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….

3-9. روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-1. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………

4-2. آمار توصیفی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..

4-3. مطالعه روابط بین فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………….

4-4. مطالعه  تاثیر عوامل دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….

4-4-1. مطالعه ارتباط بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………

4-4-2. ارتباط بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………

4-4-3. ارتباط بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………..

4-4-4. ارتباط بین میزان درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………

4-5. تجزیه و تحلیل مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1. نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………

5-2. نتایج یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..

5-3. مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش مشابه دیگر…………………………………………………………………………………..

5-4 . محدوديت های تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………

5- 5. پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….

5-6. پیشنهادهایی به مدیران……………………………………………………………………………………………………………………..

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده

در این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان می پردازیم. تعداد 322 نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این پژوهش مورد پرسش قرار گرفتند. روش پژوهش به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد . نتایج بدست آمده از این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

متغیرهای امنیت و محرمانه بودن ، سهولت بهره گیری ، ارائه اطلاعات ، کیفیت ارتباط اینترنتی و مفید بودن  به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک ، کیفیت ارتباطات اینترنتی ، امنیت و محرمانه بودن ، سهولت بهره گیری ، لذت ادارکی ، مفید بودن ، ارائه اطلاعات.

مقدمه

توسعه فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی آثار بسیار مثبتی در عرصه های مختلف اجتماعی، علمی و اقتصادی جوامعی که از این فن آوری ها بهره مناسب را برده اند گذاشته می باشد. در این بین و با در نظر داشتن تحولات عظیم صورت گرفته در ساختار اقتصادی و نظام های مالی تأثیر بانک ها به عنوان عناصر تاثیر گذار در اقتصاد بیش از پیش پر رنگ تر و مهم تر شده می باشد.

تردیدی نیست که رمز بقا و پیشرفت سازمان ها ، ارائه خدمات با کیفیت برتر بوده و نظام بانکی به عنوان یک صنعت خدماتی از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا به واسطه گسترش شدید رقابت و پویایی اقتصاد، سیاست های استراتژیک و تجاری بر حفظ اعتماد مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده اند. خدمات الکترونیکی از لحاظ حفظ و جذب مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند.

در اين فصل ، محقق به بيان مساله اصلي پژوهش و تشريح و بيان آن ، ضرورت انجام تحقيق ، فرضيه هاي تحقيق ، اهداف ، روش انجام و روش گردآوري اطلاعات مي پردازد و نمونه و جامعه آماري و روش هاي نمونه گيري به گونه اختصار بيان مي شوند . 

1-1 . اظهار مساله

بانکداری الکترونیک عبارت می باشد از ارائه خدمات مالی و بانکی از طریق شبکه الکترونیک و اینترنت که به عنوان یکی از مهمترین زیر ساخت های تجارت الکترونیک توجه بسیاری را به خود معطوف داشته و بسیاری از پژوهشگران وقت خود را صرف مبانی توسعه بانکداری الکترونیک نموده اند. همان گونه که تصریح گردید ، بانکداری الکترونیک در سال های اخیر دارای جهشی بی سابقه بوده می باشد و تردیدی نیست که برای ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی داشتن نظام بانکی کارآمد که بتواند با دقت ، سرعت و تکنولوژی هم سطح با بانکهای دنیا رقابت نماید ، ضروری می باشد. در ایران فرهنگ ها و توجه های متفاوت نسبت به پول و اعتبار از آن جمله موضوعاتی می باشد که بانک ها را وادار می سازد تا با احتیاط بیشتری به مقوله رشد تکنولوژی اطلاعات بپردازند. عامل گریز از نوآوری جدید در محصولات در اکثر کشورها هست ، در صنعت بانکداری ایران وجود فرهنگ بوروکراتیک و تمایل به بانکداری سنتی، بانکداری جدید را با محدودیت مواجه ساخته می باشد. (الهياري فرد، 1384)

بانک ملي به عنوان یکی از بانک های پیشگام در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک که سرمایه گذاری زیادی بر روی توسعه بانکداری الکترونیک نموده ، شناخته شده می باشد. بانک ملي با راه اندازی شرکت تجارت الکترونیک کوشش بر آن داشته فعالیت های مرتبط با بانکداری الکترونیک را متمرکز نموده و زمینه های استقرار یک بانک الکترونیک را فراهم سازد تا بتواند از میزان مراجعه مشتریان و ازدحام و شلوغی شعب بانک که باعث کاهش کیفیت خدمات عرضه شده می گردد، بکاهد. طی تحقیقی که توسط بانک پارسيان صورت گرفت ، عیان گردید که یکی از عوامل شلوغی و ازدحام شعب ، عدم تمایل بعضی مشتریان به بهره گیری از خدمات الکترونیکی بانک و تمایل به رویه های بانکداری سنتی می باشد. به گونه ای که با در نظر داشتن سرمایه گذاری های صورت گرفته ، همچنان شاهد شلوغی و ازدحام بیش از حد شعب بانک      می باشیم که این مشکل باعث نارضایتی بسیاری از مشتریان بانک شده می باشد. با در نظر داشتن این که بانک ملي پیشگام بودن در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را یکی از ضرورت های توسعه خدمات خود           میداند و جلب رضایت مشتریان در صدر اولویت های این بانک می باشد ، لذا به دنبال شناسایی عواملی می باشد که در پذیرش این فن آوری از سوی مشتریان موثر باشد.

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق

با در نظر داشتن پیشرفت سطح بهره گیری از خدمات بانکداری در جهان ، امروزه یکی از تاثیر گذارترین عوامل در حوزه تجارت و زندگی شخصی افراد بهره گیری از خدمات الکترونیکی می باشد. لذا با در نظر داشتن گسترش روزافزون حوزه خدمات بانکی و نیاز افراد به بهره گیری از این خدمات که از پرداخت قبوض تا تراکنش های خاص و بزرگ بانکی گسترش یافته اند مطالعه و مطالعه عوامل موثر بر بانکداری الکترونیک در نواحی گوناگون کشور با در نظر داشتن تغییرات بافت جغرافیایی ، فرهنگی ، سنی ، تحصیلی و غیره… مورد نیاز می باشد.

البته امروزه تمامی بانک ها این خدمات را ارائه می دهند اما هنوز هم وجود مشکل در بهره گیری از این خدمات بین مشتریان این بانک ها به وضوح قابل نظاره می باشد ، لذا ضرورت انجام این پژوهش رسیدن به نتایجی می باشد که با تعمیم آنها بتوانیم در بهره گیری از این خدمات به کیفیت بهره گیری از آن بیافزاییم و میزان بهره گیری از سرویس های الکترونیکی بانک ها را برای مشتریان  بالا ببریم.

با بهره گیری هرچه بیشتر افراد از این خدمات ما از ازدحام بیهوده شعب ، ترافیک بالای شهری و افزایش هزینه های شهری در اثر رفت و آمدهای بیهوده افراد در ساعت پیک روز جلوگیری خواهیم نمود و بانک ها با شناخت هرچه بیشتر این عوامل قادر خواهند بود تا از هزینه های خود کاسته و به کیفیت خدمات خود بیافزایند.

1-3. اهداف تحقيق

1-3-1. هدف اصلي

بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي شهرستان كاشان.

1-3-2 .اهداف فرعي

بررسي ارتباط بين سهولت بهره گیری از بانکداری الکترونیک و  مشتریان بانک ملي مركزي شهرستان كاشان.

مطالعه ارتباط بین لذت بخش بودن بانکداری الکترونیک و مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان.

مطالعه ارتباط بین مفید بودن بانکداری الکترونیک ومشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان.

مطالعه ارتباط بین ارائه اطلاعات در زمینه بانکداری الکترونیک و مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان.

مطالعه ارتباط بین امنیت و محرمانه بودن اطلاعات در بانکداری الکترونیک و مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان.

مطالعه ارتباط بین کیفیت ارتباط اینترنتی در بانکداری الکترونیک و مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان.

1-4. سوالات پژوهش

سوالات پژوهش به توضیح ذیل می باشد:

1-4-1 .سوال اصلی پژوهش

 1- عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي کدام می باشد؟

1-4-2  . سوالات فرعی پژوهش

1-آیا  بین مفید بودن بانکداری الکترونیک و پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي ارتباط معناداری هست؟

2-آیا بين سهولت بهره گیری از بانکداری الکترونیک و  مشتریان بانک ملي ارتباط معني داري هست؟

3-آیا بین لذت بخش بودن بانکداری الکترونیک و پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي ارتباط معناداری هست؟

4-آیا بین میزان اطلاعات درمورد بانکداری الکترونیک و پذیرش بانکداری الکترونیک ارتباط معناداری هست؟

5-آیا بین امنیت و محرمانه بودن اطلاعات و پذیرش بانکداری الکترونیک ارتباط معناداری هست؟

6-آیا بین کیفیت ارتباط اینترنتی و پذیرش بانکداری الکترونیک ارتباط معناداری هست؟

 1-5. فرضیات پژوهش

فرضیات پژوهش به توضیح ذیل می باشد

فرضیه اول: مابین مفید بودن بانکداری الکترونیک و پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي ارتباط معناداری هست.

فرضیه دوم: مابين سهولت بهره گیری از بانکداری الکترونیک و مشتریان بانک ملي مركزي شهرستان كاشان ارتباط معني داري هست .

فرضیه سوم: مابین لذت بخش بودن بانکداری الکترونیک و پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي ارتباط معناداری هست.

فرضیه چهارم: مابین ارائه اطلاعات در زمینه بانکداری الکترونیک و پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي ارتباط معناداری وجود  دارد.

فرضیه پنجم: مابین امنیت و محرمانه بودن اطلاعات و پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي ارتباط معناداری هست.

فرضیه ششم: مابین کیفیت ارتباط اینترنتی و پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي ارتباط معناداری هست.

1- 6. قلمرو تحقيق

1-6-1. قلمرو زمانی

اين تحقيق در زمستان سال 1392 و بهار سال 1393 صورت پذيرفت.

1-6-2 . قلمرو مکانی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

محدوده مكاني اين تحقيق در حيطه بانك ملي مركزي شهرستان كاشان صورت پذيرفت.

1-7 . چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری الگویی مفهومی بوده و به مطالعه روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته می پردازد و همبستگی بین آنها را توضیح می دهد. چارچوب نظری به پژوهشگر کمک می کند که روابط خاصی را در نظر بگیرد آنها را بیازماید و درک خود را در زمینه موضوع پژوهش گسترده سازد و در جهت بهبود آن راه حل های مناسب ارائه دهد.

امروزه بسياري از بانك ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارايه مي دهند و با يك پارچه شدن اقتصاد جهاني ، كشور ما نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت ، از اين رو در بلند مدت چاره اي غیر از الكترونيكي شدن بانك ها نداريم . از سويي بخش در حال رشدي از مشترياني شكل گرفته اند كه فهم تكنولوژيكي دارند و سهولت سيستم هاي توزيع خدمت مبتني بر تكنولوژي را نسبت به ارايه اين خدمات از طريق كاركنان بانك ترجيح مي دهند.

بانكداري اينترنتي با بهره گیری از تكنولوژي وب و اينترنت ، مشتريان را قادر مي سازد تا فعاليت هاي مالي خود را در يك محيط مجازي انجام دهند .

بهره گیری از فناوري اطلاعات توسط بانك ها نيز در جهت بهبود ارائه خدمات در سراسر دنيا در حال افزايش می باشد . با بهره گیری از سيستم هاي ارتباطات از راه دور و فناوري اطلاعات ، يك بانك مي تواند خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه دهد و امكان انجام مبادلات بانكي را به صورت تعاملي براي مشتريان فراهم كند.

تعداد صفحه :176

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان