گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی

گرایش تشکیلات و روشها

عنوان :

تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان

(مورد مطالعه : جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

استاد راهنما :

دکتر عنایت الله آقایی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                          صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
 • اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………. 4
 • اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………… 6
 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1  هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-2  اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………… 7

 • فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 8

1-5-1  فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-2 فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 8

 • متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-2 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………… 9

 • تعریف عملیاتی واژه ها و متغیر ها ………………………………………………………………………… 9
 • قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-1   قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………………… 11

1-8-2   قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………… 11

1-8-3   قلمرو مکانی پژوهش  …………………………………………………………………………………. 11

 • ساختار کلی پایان نامه : …………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم:

الف ) ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 • فناوری های اطلاعات ………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2  تاریخچه ظهور فناوری………………………………………………………………………………….. 19

2-1-3  تعریف فناوریهای جدید اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن …………………………………. 20

2-1-3-1  تأثیر استراتژیک اطلاعات……………………………………………………………………… 20

2-1-3-2  فناوریهای جدید يک سري مفاهيم و فکر می باشد…………………………………………. 21

2-1-3-3  فناوریهای جدید يک سري ابزار می باشد……………………………………………………… 22

2-1-3-4  فناوریهای جدید نوآوري می باشد……………………………………………………………….. 22

2-1-3-5  فناوریهای جدید همراه بشر می باشد…………………………………………………………. 23

2-1-4  تاثیرات فناوری های جدید اطلاعاتی بر سازمان…………………………………………………. 23

2-1-5  حوزه های کاربردی فناوری های جدید اطلاعاتی………………………………………………. 25

2-1-5-1  تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………….. 25

2-1-5-2  دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………. 29

2-1-5-3 بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………… 31

2-1-5-4  سیستم اطلاعات جغرافیایی…………………………………………………………………… 32

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1-5-5  کار از راه دور……………………………………………………………………………………… 33

2-1-5-6  سازمان مجازی……………………………………………………………………………………. 34

2-1-6  فناوریهای جدید اطلاعاتی در فرایندهای سازمان………………………………………………… 35

2-1-7   فناوریهای جدید اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان………….. 37

2-1-7-1 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری OAS…………………………………………… 38

2-1-7-2 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیک ECS………………………………………. 39

2-1-7-3  سیستم های اطلاعاتی عملیاتی TPS………………………………………………………. 39

2-1-7-4  سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS  و EIS…………………………………………… 40

2-1-7-5  سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری DSS…………………………………… 40

2-1-7-6  سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه ES……………………………………………… 41

2-1-7-7  سیستم های همکاري مشترك DEL  ………………………………………………………. 41

2-1-7-8  سیستم های برنامه ریزی ERP………………………………………………………………. 42

2-1-7-9  شبکه محلی LAN………………………………………………………………………………… 42

2-1-7-10  شبکه کلان MAN…………………………………………………………………………….. 43

 • توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2  تعاریف و مفاهیم توانمند سازی………………………………………………………………………… 43

2-2-3  تعاريفي از توانمندسازي با رويكردهاي مختلف…………………………………………………… 45

2-2-4  ریشه های تاریخی توانمند سازی………………………………………………………………………. 46

2-2-5  اهميت و ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمانها…………………………………………… 48

2-2-6  ابعاد توانمند سازی………………………………………………………………………………………….. 50

2-2-7  برنامه هاي توانمندسازي كاركنان………………………………………………………………………. 53

2-2-8  موانع توانمند سازی………………………………………………………………………………………… 54

2-2-9  راههای افزایش توانمندی…………………………………………………………………………………. 57

2-2-9-1  آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………….. 57

2-2-9-2  سهیم کردن کارکنان در اطلاعات…………………………………………………………….. 57

2-2-9-3  اعمال طرفداری های اجتماعی و عاطفی……………………………………………………… 57

2-2-9-4  کار تیمی……………………………………………………………………………………………… 58

2-2-9-5  بازخورد………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-9-6   ایجاد اعتماد………………………………………………………………………………………… 58

2-2-10  مزایای توانمند سازی…………………………………………………………………………………… 58

 • تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………….60

2-3-2  مفاهیم و تعاریف تصمیم گیری……………………………………………………………………… 60

2-3-3  سبک های تصمیم گیری……………………………………………………………………………….. 61

2-3-4  اهمیت تصمیم گیری در مدیریت……………………………………………………………………. 64

2-3-5  سیستم های اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………….. 65

2-3-6  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………. 66

2-3-6-1  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ماهیت……………………………………… 66

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-6-2  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ساختار…………………………………….. 67

2-3-6-3  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر کاربرد………………………………………..67

2-3-7  سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری………………………………………………………………… 67

2-3-8  سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد…………………………………………………………………. 68

2-3-9  سیستم های پشتیبانی عملیاتي……………………………………………………………………….. 69

2-3-10  سیستم گزارشات مدیریت…………………………………………………………………………… 69

2-3-10-1 گزارشات برنامه ای…………………………………………………………………………… 70

2-3-10-2  گزارشات در خواستی………………………………………………………………………. 70

2-3-10-3  گزارشات استثنایی ( خاص ) …………………………………………………………… 70

2-3-10-4  گزارشات تفصیلی……………………………………………………………………………. 71

2-3-10-5  گزارشات شخص…………………………………………………………………………….. 71

 • اثرات فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری…………………………………………. 71

2-4-2  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی در سازمان ها………………………………………………… 71

2-4-3  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر دانش و آگاهی کارکنان……………………………….. 72

2-4-4  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر فرصت های شغلی کارکنان…………………………. 72

2-4-5  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر استقلال و آزادی کاری کارکنان……………………. 73

2-4-6  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر مسئولیت تصمیم گیری کارکنان…………………… 73

2-4-7  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر توسعه حرفه ای کارکنان…………………………….. 74

2-4-8  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر خود کنترلی کارکنان…………………………………… 74

2-4-9  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان………………………. 74

 • اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر توانمند سازی کاری کارکنان……………………….. 75

ب) پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 78

3-2  نوع و روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 78

3-3  جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………. 79

3-3-1   جامعه آماری مورد مطالعه………………………………………………………………………….. 79

3-3-2   نمونه آماری و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………. 79

3-4  روش های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 80

3-5  متغییر های پژوهش و ساختار پرسشنامه ……………………………………………………………………. 81

3-6  اعتبار و پایایی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 83

3-7  روش های تحلیل آماری………………………………………………………………………………………… 83

3-8  تحلیل عاملی تاییدي سوالات پرسشنامه(روایی پرسشنامه) …………………………………………. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 87

4-2  ویژگی های جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرهای پژوهش ( آمار توصیفی )………….. 87

4-3  مطالعه فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 93

4-4 رتبه بندي سوالات پرسشنامه براساس درجه اهمیت……………………………………………………… 95

4-5  رتبه بندي متغیرها براساس درجه اهمیت……………………………………………………………………. 97

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 99

5-2 نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهش …………………………………………………………………….. 99

5-3  محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………. 102

5-4  پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 102

     5-4-1 پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش …………………………………………………………………. 102

     5-4-2  پیشنهادهای کلی …………………………………………………………………………………………. 104

     5-4-2  پیشنهادهای اجرایی …………………………………………………………………………………….. 104

     5-4-2  پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………… 105

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………… 106

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 110

چکیده :

ظهور فناوری های جدید و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته می باشد به ظهور بعضی از تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده می باشد. این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را به وجود آورده می باشد. امروزه فناوریهای جدید را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد بهره گیری قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های بشر موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی اخلاق ، فعال و فراگیر ایجاد گردد. امروزه فناوری های جدید یکی از مهمترین منابع قدرت در سازمان ها به شمار می رود. بر این اساس کسب اطلاعاتی که به نظر می رسند که تأثیر محوری و راهبردی در سازمان داشته باشند، می توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز اعمال نفوذ در سازمان بکار رود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر بکارگیري فناوري هاي جدید بر توانمندسازي تصمیم گیري کارکنان سازمان در جامعه المصطفی‌ انجام شده می باشد. بدین مقصود پرسشنامه اي طراحی و از طریق نمونه آماری 230 نفره با انجام آزمون هاي آماري لازم (آنالیزt یک نمونه ای، برای آزمون فرضیات پژوهش- طیف لیکرت برای ارزیابی توجه و از آزمون فریدمن ، برای میزان اهمیت سوالات پرسشنامه) چگونگی این تاثیر مطالعه شده می باشد. یافته هاي پژوهش نشان می دهد که آموزش کارکنان با فناوري هاي جدید، (وجود اینترنت در سازمان، وجود شبکه هاي ارتباطی، وجود نرم افزارهاي مناسب، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم هاي همکاري مشترك DEL  ، کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون اداري و شفافیت در انجام کارها) همگی موجب ارتقاء توانمندي تصمیم گیري کارکنان می گردد. در این منظر، وجود متخصصین رشته IT  ، داراي بیشترین و شفافیت در انجام کارها داراي کمترین میزان تاثیر می باشد . براساس این یافته ها، پیشنهادهایی براي سازمانها به مقصود افزایش توانمندي تصمیم گیري کارکنان ارائه شده می باشد.

کلید وژه ها : فناوری های جدید ، توانمند سازی ، جامعه المصطفی ، تصمیم گیری

 • مقدمه:

اگر چه بهره گیری از رایانه از سال های دهه 50 میلادی در سازمان ها[1]ی بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده می باشد اما موضوع فناوریهای جدید[2] حتی تا دهه 80 میلادی کمتر در فرهنگ مدیریت آنها نظاره می گردد. فناوری مفهومی می باشد که تا به امروز تعریف جامع و دقیقی از آن ارائه نشده می باشد. بعضی در تعریف خود بر محور فناوری اطلاعات تاکید دارند و آن را مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه داده ها و دیگر تجهیزات ارتیاطی می دانند. و گروهی نیز با در نظر داشتن نو آوری های حاصل از آن ، به مجموعه ای از سیستم ها ، کاربران و مدیریت اطلاعات کاربران سازمان تاکید دارند که  می تواند شیوه کسب و کار را دچار تحول نماید. در کشور ما نیز اگر چه گام هایی در به کار گیری فناوریهای جدید در زمینه های تازه برداشته شده می باشد و این موضوع در دانشگاهها مطرح و تدریس می گردد اما هنوز ناشناخته می باشد و همواره یک نگرانی وجود داشته می باشد که با در نظر داشتن نو بودن مفاهیم ، افراد بر اساس ذهنیات و برداشت های خود آن را مطرح کرده اند. که گاه فناوری را در حد رایانه و کاربرد آن تنزل داده اند. در سال های اخیر حرکت های بسیار خوبی نظاره می گردد که در صورت تحقق می تواند زیر بنای بهره گیری مناسب از فناوریهای جدید را به همراه داشته باشد. طریقه مستمر و رو به رشد و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفت های شگرف و عمیق مدیریت موجبات تحول ساختارهایی از اشکال سنتی به سوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی فراهم آورده می باشد.امروزه به مقصود اداره صحیح سازمان و اتخاذ تصمیمات منطقی و درست توسط مدیران ، بکارگیری فناوری های جدید امری اجتناب ناپذیر می باشد ( صداقت و همکاران,1388 ). داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و از تصمیمات نادرست جلوگیری می کند. مدیران بایستی تصمیم بگیرند و این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات درون و برون سازمانی ونیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد.(کستلز, 1386). فناوری های جدید اطلاعات تاثیر بسزایی در صحت ، دقت ، اقتصادی بودن و بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران و کارکنانشان دارد. در این پژوهش به تأثیر فناوری های جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان پرداخته می گردد. در این فصل اظهار مساله پژوهش ، اهمیت و ضرورت, اهداف و فرضیه های پژوهش , مورد مطالعه قرار می گیرند.

 • اظهار مسئله:

مدیران به مقصود روبرو شدن با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرار دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن را شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد . داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود ، قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست . ( صرافی زاده ،1380 ، ص 56 ) . امروزه تکنولوژی اطلاعات به مدیران کمک می کند ، دیوارهایی را که وظایف، محل های جغرافیایی و سطوح مدیریتی را از هم جدا می کنند فرو بریزند و شبکه جدیدی از روابط بین اعضای سازمان و برون سازمان به وجودآورند. مفهوم فناوریهای جدید بر این مساله دلالت دارد که سازمان اداری و در نتیجه ساختار سازمانی را  می توان با بهره گیری از تکنولوژی های موجود و اهداف و وظایف مرتبط با آن مورد بازنگری قرار داد. سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به بهره گیری بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و تاثیر را بدست آورد . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، مطالعه زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کارکردن راه حل، عبور می گردد. تنوع و گستردگی دانش پژوهان و جمعیت کلان زیر پوشش، جامعه المصطفی ص را بر آن داشت که در جهت خدمات دهی از بروزترین فناوریهای جدید بهره گیری نماید. در همین راستا از سوی کارشناسان راه حلی تحت عنوان فناوریهای جدید به سازمان مرکزی پیشنهاد گردید. از سال 87 به ترتیب فناوریهای جدید ، وجود اینترنت در سازمان ، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب ، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم های همکاری مشترک (DEL ) ،کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات و همچنین شفافیت در انجام کارها،. به کارگرفته شده اند.

و تاکنون پژوهش علمی و کاربردی قابل توجهی جهت ارزیابی تاثیر فناوریهای جدید در سطح جامعه المصطفی صورت نگرفته می باشد. لذا انتظار می رود نتایج این پژوهش مورد توجه مدیران ارشد قرار بگیرد.در پژوهش حاضر، تأثیر فناري جدید به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازي تصمیم گیري به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد. در زیر به متغیر های اصلی پژوهش تصریح می گردد.

1- تأثیر آموزش کارکنان و مدیران با فناوري هاي جدید   2- وجود اینترنت در سازمان   3-وجود شبکه هاي ارتباطی  4- وجود نرم افزارهاي مناسب     5-  وجود متخصصین رشته   IT   -6سیستم هاي همکاري مشترك-7   کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم-8   شفافیت در انجام کارها.

آموزش کارکنان با فناوریهای جدید
وجود اینترنت
وجود شبکه های ارتباطی
وجود نرم افزارهای مناسب
ITوجود متخصصین  رشته
سیستم های همکاری مشترک
کاهش اندازه فیزیکی سازمان
توانمندی تصمیم گیری
کارائی
تاثیر
فناوریهای جدید در جامعه المصطفی ص
متغییر کنترل: جنس, رده شغلی, تحصیلات , سن, سابقه کاری
بهره وری

  -3   اهميت و ضرورت پژوهش:

در عصر حاضر سازمان ها در ابعاد و جنبه های مختلف به گونه چشمگیر بر فناوری اطلاعات تاکید دارند. فناوری قدرت می باشد و هر کسی از آن برخوردار گردد , صاحب قدرت می باشد. در پازل چند مربعی قدرت آن چیز که که مهم می باشد این می باشد که دیگر قدرت در نهاد ها , سازمانها یا کنترل کنندگان نمادها متمرکز نیست. قدرت در شبکه های جهانی اطلاعات نشر می یابد و استحاله می گردد و از بین نمی رود. با در نظر داشتن اینکه فناوری اطلاعات در سراسر دنیا در حال رشد می باشد و سازمانها برای بقاء خود نیازمند این فناوری می باشند و هر سازمانی که این موضوع را نادیده انگارد دچار افول خواهد گردید.

اهمیت فناوری اطلاعات در کاهش تأثیر منابع انسانی و نظام مندی ارتباط بشر و ماشین می باشد. این اثر موجب ناخشنودی بشر از کار با سیستم و احساس ماشینی شدن فرد می باشد. فرد خود را جزئی از سیستم ماشینی می پندارد که هیچ گونه اختیاری ندارد و به روحیات و جنبه های انسانی وی توجه نمی گردد. در نظر داشتن فناوری اطلاعات جهت رسیدن به اهداف سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.  از طرفی کارکنان سازمان نیز مانند اطلاعات یکی از منابع بسیار مهم به شمار می آیند و در نظر داشتن آنها جهت رسیدن به اهداف ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. کارکنان با دسترسی به اطلاعات صحیح و کافی قادر به انجام وظایف خود خواهند بود و فناوری های جدید ابزاری مناسب جهت تهیه و پردازش و نگهداری اطلاعات   می باشند. این ابزار در سازمان, اطلاعات مورد نیاز کارکنان را در مواقع لزوم در اختیار آنها قرار می دهد. به جرأت می توان گفت که هیچ مدیری در حال حاضر در کشور ما این نیاز و ضرورت را به مقصود تحولات سازمانی ، مدیریتی رد نمی کند. و از طرفی اخیرا کوشش های زیادی برای بهبود و اصلاح سازمان ها انجام شده می باشد که اکثرا حول موضوعاتی مانند کاهش سلسله مراتب  و دیوانسالاری ، تشکیل تیم های فعال و مشارکت در تصمیم گیری در پایین ترین رده سازمانی می باشد. با در نظر داشتن فرآیند توانمند سازی به تفویض اختیار تصمیم گیری در پایین ترین سطح سازمانی نیازمند می باشد . هدف توانمند سازی این می باشد که سلسله مراتب سنتی دیوان سالاری کاهش داده گردد. توانمندسازی در واقع به نیاز های مشتریان (نه نیازهای سازمان) تاکید دارد. اگر بخواهیم کارکنان به سازمان تعهد و وابستگی بیشتری داشته باشند، بایستی زنجیره فرماندهی سنتی بین کارمند و مدیر کاهش یابد. در مجموع این عوامل باعث شدند که به این موضوعات پرداخته و اثرات آنها را در سازمان مورد پژوهش مطالعه کنیم.

این پژوهش و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی فناوری در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری ، نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر سایر سازمانها تأثیر آفرینی کند.

 • اهداف پژوهش:

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه میزان تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارايه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان 

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان 

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [3]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان 

 • فرضیه های پژوهش :

          1-5-1 فرضیه اصلی :    

            به کارگیری فناوریهای جدید موجب توانمندسازي تصمیم گیري کارکنان شده می باشد

          1-5-2 فرضیات فرعی:

 • آموزش کارکنان با فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
 • وجود اینترنت در سازمان بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
 • وجود شبکه های ارتباطی بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
 • وجود نرم افزارهای مناسب بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
 • وجود متخصصین رشته IT بر توانمند سازی تصمیم گیری آنان موثر می باشد.
 • سیستم های همکاری مشترک (DEL) بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
 • کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
 • شفافیت در انجام کارها بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
 • متغیرهای پژوهش

 موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملا پژوهش را انجام دهیم . مفاهیم بایستی به متغیر  تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار بدهیم و درجات آنها را تعیین کنیم. همچنین بایستی بین متغیر های وابسته ؛ مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل گردید. ( ایران نژاد ، 1382، ص47  ). در پژوهش حاضر تأثیر فناوریهای به عنوان متغیر مستقل و توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

1-6-1 متغیر مستقل

متغیر مستقل ، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد متغیر مستقل، متغیر روشنگر می باشد. فرض می گردد که این متغیر علت متغیر وابسته می باشد ( ایران نژاد، 1382، ص 48). همانطور که تصریح گردید،  در این پژوهش تأثیر فناوریهای به عنوان متغیر مستقل می باشد که در ادامه تعریف نظری واژه ها اظهار می گردد.

1-6-2 متغیر وابسته

می توان گفت متغیر وابسته نتیجه متغیر مستقل می باشد. متغیر وابسته متغیر معیار نیز نامیده می گردد در این پژوهش توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان متغیر وابسته می باشد. که در ادامه تعریف نظری واژه ها اظهار می گردد.

1-7   تعریف عملیاتی واژه ها و متغیر ها

فناوری :

 برای فناوری تعاریف گوناگونی ارائه شده می باشد که اگر چه هر یک در قالب عبارات مختلف اظهار شده اند اما همه آنها دارای وجوه مشترکند. جندرون فناوری را هرگونه دانش کاربردی سیستماتیک مبتنی بر تجربه و یا تئوری های علمی می داند که در روش ها و مهارت های تولید ، سازمان ها و یا ماشین آلات به کار رفته می باشد. ( قاضی نوری ، 1383 ).

فناوری مجموعه ای از روش ها ، تجربیات و علوم عملی می باشد که انسانها برای تسلط بر محیط و حل معضلات مربوطه به ارتباط خود با محیط به کار می برند. ( محمد زاده، 1380، ص85 ).

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [3]

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان