گرایش : مدیریت بیمه

عنوان :  شناسايي و رتبه بندي عوامل کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

دانشکده مديريت

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

 گرايش : مديريت بيمه

عنوان:

شناسايي و رتبه بندي عوامل کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي و راهکارهاي پيشگيري از آن در استان لرستان

استاد راهنما :

دکترسيامک کورنگ بهشتي

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکيده: 1

فصل اول.. 2

كليات تحقيق.. 2

 مقدمه. 3

1-1. بيان مسأله. 4

1-2. اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

1- 3. اهداف تحقيق.. 7

1- 3- 1. هدف اصلي… 7

1- 3- 2. اهداف فرعي… 7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4.  فرضيات و سؤالات تحقيق.. 7

1-5. تعاريف متغيرها و واژه هاي کليدي… 8

1-5-1.تعاريف نظري… 8

کلاهبرداري بيمه اي… 8

1-5-2.تعريف عملياتي… 8

1-6. قلمرو تحقيق: 8

فصل دوم. 12

مطالعات نظري… 12

 مقدمه. 13

2-1. بيمه. 14

2-2. تاريخچه بيمه. 15

2-3. کلاهبرداري… 18

2-4. کلاهبرداري بيمه اي… 19

2-5. تاريخچه جرم کلاهبرداري… 22

2-6 . ريسک کلاهبرداري و تاثير آن بر بيمه. 23

2-7 . انواع ريسک هاي کلاهبرداري در صنعت بيمه. 24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-8 .  کلاهبرداري داخلي ( شناسايي و پيشگيري). 24

2-9 . کلاهبرداري بيمه گذار و دعاوي خسارت( شناسايي و پيشگيري). 26

2-10 . ريسک کلاهبرداري واسطه( شناسايي و پيشگيري). 28

2-11 . تقسيم بندي ديگري از کلاهبرداري بيمه اي… 30

2-12 . گروه هاي کلاهبرداري بيمه اي… 32

2-13 . مثلث فريب يا کلاهبرداري در صنعت بيمه. 33

2-14 . مدل کنترل کلاهبرداري و تقلب…. 36

2-15 . مديريت ريسک هاي کلاهبرداري توسط بيمه گران.. 38

2- 16 . تبيين ارکان کلاهبرداري در صنعت بيمه. 41

2-17 . رفتار صنعت بيمه دنيا در مقابله با کلاهبرداري هاي بيمه اي …………53

2-18 . تحليل وضعيت صنعت بيمه ايران در ارتباط با ريسک هاي کلاهبرداري   56

2-19. موارد کلاهبرداري از شرکت هاي بيمه. 58

2-20. تأثیر نهادهاي و شرکت ها در امر رسيدگي به کلاهبرداري بيمه اي… 60

2-21. روندها و ضوابط سازماني حمايت کننده در جلوگيري از کلاهبرداري بيمه اي…………………63

2-22. محدويتها ومشکلات مربوط به طریقه رسيدگي به کلاهبرداري بيمه اي……………………………66

2-23 . موانع موجود براي مقابله موثر با کلاهبرداري……………..68

2-24 . راههاي مقابله با کلاهبرداري در شرکت هاي بيمه…………71

2-25 . مهم‌ترين مواردي که طریقه رسيدگي به پرونده‌هاي کلاهبرداري‌هاي بيمه‌اي را با مشکل مواجه مي‌کند………..73

2-26 .مهم‌ترين محدوديت‌هاي کشف تقلب و کلاهبرداري‌هاي بيمه‌اي……………74

2-27. وظايف و تأثیر شرکت‌هاي بيمه ………………..76

2-28.پيشينه پژوهش……………..79

فصل سوم. 87

روش شناسي تحقيق.. 87

 مقدمه. 88

3-1. روش تحقيق.. 88

3-2. جامعه آماري… 89

3-3. نمونه آماري… 89

3-4 . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات…. 89

3-5. روايي و پايايي… 91

3-6 . روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات…. 92

3-7.مدل تحقيق: 94

فصل چهارم. 95

تجزيه و تحليل نتايج… 95

 مقدمه. 96

4-1 آمارتوصيفي اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان.. 97

4-2 آزمون نرمال بودن متغير ها ( آزمون کولموگوروف – اسميرنوف، KS )  100

4-3 بررسي پايايي تحقيق.. 103

4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي : 105

4-4-1-آزمون فرضيه اول: 106

4-4-2-آزمون فرضيه دوم: 108

4-4-3-آزمون فرضيه سوم: 109

4-5آزمون فريدمن جهت اولويت بندي 3 بعد در سازمان مورد مطالعه  110

4-6 تعيين اوزان شاخصها 111

4-7 رتبه بندي عوامل موثر بر کلاهبرداري با TOPSIS. 115

فصل پنجم.. 122

نتيجه گيري… 122

 مقدمه. 123

5-1 نتيجه گيري از سوالات تحقيق.. 124

5-2 محدوديت هاي تحقيق.. 126

5-3 پيشنهادات تحقيق.. 126

5-3-1پيشنهادات کاربردي… 126

5-3-2 پيشنهاد به محققين آتي… 131

پيوست ها 133

منابع و ماخذ.. 136

فهرست منابع فارسي… 137

Abstract.. 143

چکيده:

کلاهبرداري در قوانين بسياري از کشورهاي جهان جرم کيفري تلقي شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشي از کلاهبرداري، محکوم به جريمه مالي و حتي حبس مي گردد. علاوه بر آن، کلاهبرداري ، ريسکي جدي براي تمامي بخش هاي مالي ، مانند صنعت بيمه ايجاد کرده و زيانهايي که از طريق فعاليت هاي کلاهبرداري ايجاد مي شوند، منافع بيمه گران و ثبات مالي آنان را تحت تأثير قرار مي دهد.

هدف اين پژوهش شناسايي و رتبه بندي عوامل کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي و ارائه راهکارهاي پيشگيري از آن در استان لرستان مي باشد.بدين مقصود با طرح سؤال و با روش توصيفي ـ پيمايشي اين تحقيق انجام شده می باشد. جامعه آماري تحقيق حاضرشامل کليه افراد  شاغل، در بيمه استان لرستان مي­باشند.حجم نمونه براساس نمونه گيري تصادفي طبقه اي ساده ،120نفرتعيين شده می باشد. ابزار جمع‌آوري اطلاعات در اين خصوص پرسشنامه 20سؤالي با پايائي آلفاي كرونباخ 87/0 بوده می باشد. تجزيه وتحليل داده‌هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با كمك نرم‌افزار SPSS و و آزمون t استيودنت وآزمون فريدمن صورت گرفته می باشد. بر اساس يافته ها 3 شاخص(محرک/ انگيزه ، فرصت و توجيه عقلي) در ارزيابي عوامل موثر بر روي کلاهبرداري بيمه اي تاثير دارند. با در نظر داشتن اولويت بندي كه به روش تاپسيس صورت گرفت به ترتيب عوامل(عدم آگاهي از قوانين ، عدم کنترل صحيح، عدم ترويج فرهنگ بيمه، عدم بهره گیری از فن آوري روزدنيا وتجربه کشورهاي ديگر ، عدم آموزش تخصصي عوامل بيمه، عدم استخدام و گزينش تخصصي نيروي انساني ، و ضعف قوانين بيمه اي ) به عنوان عوامل اول تا هفتم کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي شناسايي شدند.

واژگان کليدي : کلاهبرداري ،بيمه ،کلاهبرداري بيمه اي

 مقدمه

امروزه صنعت بيمه جايگاه خود رابه عنوان يکي ازستون هاي اصلي جامعه تثبيت کرده می باشد.اگرچه ماهيت بيمه و اهميت آن تحت تأثير پيشرفت هاي تکنولوژيکي و طریقه جهاني شدن و مقررات زدايي بازارهاي مالي و حقيقي، در معرض تغييرات قابل توجه می باشد اما بدون شک صنعت بيمه جايگاه فعلي خود را در آينده حفظ و حتي مستحکم تر خواهد نمود(برزي محمدي،1390، 3).

هم اکنون بيمه يک جزء اساسي استراتژي هاي پيچيده مديريت ريسک براي افراد، گروه هاي اجتماعي و صنايع و حرف شده می باشد.بيمه سازگاري و انطباق با شرايط سخت،نامطمئن و پيچيده که پيوسته در حال تشديد شدن می باشد را امکان پذير مي سازد.جمع آوري، انباشت و مديريت سرمايه هاي حاصل از قراردادهاي بيمه اي که از امور محوري فعاليت تجاري بيمه مي باشد؛ شرکت هاي بيمه را در زمره سرمايه گذاران مهم سازماني و همچنين بازيگران کليدي در عرصه بازارهاي مالي بين المللي قرار داده می باشد(زينالي،1392،48).

كلاهبرداري بيمه اي از آغاز تاكنون، مسير طولاني را طي كرده می باشد و شكلهاي پيچيده تر و متنو عتر به خود گرفته می باشد.گرچه غالب شرکت هاي بيمه تاکنون در مقابله مؤثر با پديده کلاهبرداري بيمه اي اقدامات کافي و مؤثر انجام نداده اند اما تحت فشار رقابت و افزايش هزينه ها، مجبور به انجام اقدامات جدي و مؤثري در اين ارتباط خواهند گردید(منفرد،1391،17).

1-1. بيان مسأله

کلاهبرداري در قوانين بسياري از کشورهاي جهان جرم کيفري تلقي شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشي از کلاهبرداري، محکوم به جريمه مالي و حتي حبس مي گردد. علاوه بر آن، کلاهبرداري ، ريسکي جدي براي تمامي بخش هاي مالي ، مانند صنعت بيمه ايجاد کرده و زيانهايي که از طريق فعاليت هاي کلاهبرداري ايجاد مي شوند، منافع بيمه گران و ثبات مالي آنان را تحت تأثير قرار مي دهد. کلاهبرداري در بيمه عبارت می باشد از هرگونه اقدام فريبکارانه به نيت به دست آوردن منافع غيرصادقانه براي کلاهبردار يا براي گروه هاي ديگر. در اين تعر يف سه دسته کلاهبرداري نمايان مي گردد کلاهبرداري داخلي، کلاهبرداري بيمه گذار و دعاوي خسارتي وکلاهبرداري واسطه .بيمه گران بايد آسيب پذيري خود را ارزيابي کنند و کنتر ل ها، روندها وسياستهاي مؤثر و کارآمدي را براي پرداختن به ريسک کلاهبرداري به کاربندند. يکي از راهکارهاي مناسب براي مبارزه با کلاهبرداري در صنعت بيمه، بهره گیری از تجارب سازمانهاي بين المللي و نيز کشورهاي پيشرفته در امر بيمه می باشد . بهره گیری از اين تجارب و رهنمودها ميتوانند به ما کمک کنند تا محکوم به تکرار مجدد اين تجارب نباشيم.( خاکسار خياباني،1391،11  )

تقلب هاي بيمه اي از مسائل مهم و خسارت زا براي شركت هاي بيمه و بيمه گذاران، در تمام رشته هاي بيمه اي می باشد. يكي از راه هاي شناسايي تقلب در خسارت هاي اعلام شده، بهره گیری از اطلاعات تقلب هاي كشف شده در گذشته می باشد. کلاهبرداري بيمه‌اي از آغاز تاکنون مسير طولاني را طي کرده می باشد و شکل‌هاي پيچيده‌تر و متنوع‌تر به خود گرفته می باشد. غالب شرکت‌هاي بيمه تحت فشار رقابت و افزايش هزينه‌ها، مجبور به انجام اقدامات جدي و مؤثري در اين ارتباط خواهند گردید.

هدف از انجام اين تحقيق برداشتن گام هر چند ناچيزي در جهت آگاه کردن آحاد مردمي که بابيمه به نوعي سر و کار دارند وشرکت هاي بيمه و مسئولين از عوامل کلاهبرداري می باشد، چراکه بيمه باهدف تعاون شکل گرفته و نبايد به راحتي منافع آن به جيب کلاهبرداران برود.

به گونه اختصار علل تخلف از شرکت هاي بيمه عبارتند از :

الف) عدم آگاهي از قوانين

مادام که افراد از قوانين بيمه اي مطلع نباشند تخلف براي آنان فاقد معنا و مفهوم خواهد بود.

ب) عدم کنترل صحيح

فرآيند نظارت و کنترل رسمي تاثير قابل توجهي بر پيشگيري از تخلف دارد ومادام که کنترل ضعيف باشد يا افراد احساس نظارت و کنترل ننمايند، طریقه تخلف رو به تزايد خواهد بود.

پ) عدم ترويج فرهنگ بيمه

ت)عدم استخدام و گزينش تخصصي نيروي انساني

 ث) عدم بهره گیری از فن آوري روزدنيا وتجربه کشورهاي ديگر

ج) ضعف قوانين بيمه اي

چ) عدم آموزش تخصصي عوامل بيمه اي و…(منفرد،1391).

اين تحقيق از نوع کاربردي مي باشد و جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه افراد شاغل در بيمه استان لرستان مي باشد.

1-2. اهميت و ضرورت انجام تحقيق

ورود شرکت هاي بيمه اي جديد به بازار بيمه و رقابت فزاينده آنها که با کاهش درآمدهاي حق بيمه براي شرکت ها همراه بوده می باشد، در کنار افزايش خسارت ها باعث شده می باشد که شرکت ها به استراتژي کاهش هزينه روي آورند.

در اين ميان موضوع مقابله با كلاهبرداري بيمه اي بعنوان يکي از ابزارهاي کاهش هزينه هاي بيمه اي توجهات را بخود جلب کرده می باشد و حركت در اين مسيرشتاب بيشتري گرفته می باشد(رشيدي،1387).

همچنان که بيمه راه خود را به سمت جامعه مدرن مصرفي باز كرده می باشد، حجم كلاهبرداري بيمه اي افزايش يافته می باشد. امروزه صنعت بيمه با مشكل رواج كلاهبرداري و همچنين افزايش نسبت هاي آن يعني افزايش در تعداد و مقدار كلاهبردار ي ها مواجه شده می باشد(زينالي،1392).

بيمه گران كه مدتهاي مديدي می باشد هزينه هاي كلاهبرداري را به شكل افزايش نرخ هاي حق بيمه به بيمه گذاران منتقل كرده اند؛ همچون قانون گذاران، متوليان امر قضا و گرو ههاي ذينفع مصرف كننده متوجه شده اند كه معضل كلاهبرداري ديگر قابل اغماض نيست و بايد يك راهكار اساسي براي مقابله با آن برگزيد. كلاهبرداري بيمه اي و سوء بهره گیری بيمه اي[1] ، نه تنها سودآوري بيمه گران را در معرض خطر قرار مي دهد بلكه بر كل مجموعه صنعت بيمه تأثير منفي مي گذارد و ممكن می باشد براي ساختارهاي شكل يافته اجتماعي و اقتصادي بسيار مضر باشد. اعتقاد بر اين می باشد كه كلاهبرداري بيمه اي هزينه ها را در برخي رشته هاي بيمه اي همچون(اتومبيل، آتش سوزي و درمان) بطور قابل ملاحظه افزايش مي دهد. در مجموع كلاهبرداري تهديدي بنيادي براي شالوده بيمه و كاركردهاي آن  مي باشد(خاکسار خياباني،1391،11).

1- 3. اهداف تحقيق

1- 3- 1. هدف اصلي

شناسايي و رتبه بندي عوامل کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي و راهکارهاي پيشگيري از آن در استان لرستان که باعث گردد شرکت هاي بيمه هزينه هايشان کمترشود و در نتيجه منجر به ارائه خدمات باقيمت پايين تر به بيمه گذاران گردد زیرا که کلاهبرداري هزينه هاي شرکتهارا بالاتر مي برد و آنهامجبورندکه کسري بودجه شان را از بيمه گذاران جبران کنند.

1- 3- 2. اهداف فرعي

1-تاکيد برآموزش مستمر پرسنل و مسئولين شرکت هاي بيمه و بهره گیری از فن آوري روز دنيا که منجربه شناسايي بهتر و صحيح تر عوامل کلاهبرداري بيمه مي گردد .

2-برخورد مناسب کارمند با بيمه گذاران در پرداخت به موقع خسارت به آنها باعث اعتماد شان به بيمه و درنتيجه منجر به پيشگيري از کلاهبرداري مي گردد.

1-4.  سؤالات تحقيق

سوالات زير دليل انجام تحقيق حاضر بود:

1- عوامل کلاهبرداري از شرکت هاي بيمه اي کدامند ؟

2- رتبه بندي اين عوامل بر اساس مدل تاپسيس چگونه می باشد؟

براي رسيدن به پاسخ اين سوالات لازم می باشد که آغاز فرضيات زير اثبات شوند تا درستي و روايي متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار گيرد.

1- شاخص ها (محرک، فرصت و توجيه عقلي) در ارزيابي عوامل موثر روي کلاهبرداري بيمه اي تاثير دارد.

2- بعد محرک/انگيزه  در ارزيابي عوامل موثر بر روي کلاهبرداري بيمه اي تاثير دارد.

3- بعد فرصت  در ارزيابي عوامل موثر بر روي کلاهبرداري بيمه اي تاثير دارد.

4- بعد توجيه عقلي  در ارزيابي عوامل موثر بر روي کلاهبرداري بيمه اي تاثير دارد.

که در اين قسمت فرضيه شماره 1 همان فرضيه اصلي تحقيق در نظر گرفته مي گردد.

تعداد صفحه :164

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان