گرایش : نیروی انسانی

عنوان : تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

مديريت دولتي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

     (مديريت نيروي انساني)

عنوان :

تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

استاد راهنما:

دکتر محمد حیدری

استاد مشاور:

دکتر ابراهيم محمود زاده

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                  شماره صفحه

چکيده……………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………… 2

مقدمه

1-1 اظهار مسأله…………………………………………………………………………… 3

1-2 چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………….. 7

1-3-مدل پژوهشی پژوهش……………………………………………………………….. 8

1-4 سوال های پژوهش ………………………………………………………………….. 9

1-5 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….. 10

1-6 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 10

1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………….. 11

1-8حدود مطالعاتی پژوهش……………………………………………………………………………….. 12

1- 9 تعریف واژگان و اصطلاحات…………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش……………………………………………. 14

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1- 1بخش اول : فرهنگ کیفیت محور…………………………………………………………….. 16

2-1-2- مدیریت کیفیت ………………………………………………………………………………… 18

2-1-3- تاریخچه کیفیت…………………………………………………………………………………. 19

2-1-4- اهمیت افزایش کیفیت ………………………………………………………………………… 21

2-1-5 فرهنگ کیفیت…………………………………………………………………………………….. 21

2-1-6- مؤلفه هاي فرهنگ كيفيت…………………………………………………………………….. 24

2-1-7- چالشها و چگونگي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه………………………………….. 26

2-1-8-چرا فرهنگ کیفیت مهم می باشد…………………………………………………………………. 29

2-1-9-ایجاد فرهنگ کیفیت…………………………………………………………….. 29

2-1-2- ایجاد توجه مثبت نسبت به تغییر………………………………………………. 30

2-1-3- نوآوری………………………………………………………………………… 38

2-1-4- بهبود مستمر کیفیت…………………………………………………………….. 46

2-2- استقرار مدیریت دانش…………………………………………………………….. 49

2-3- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………… 83

فصل سوم : روش پژوهش…………………………………………………………. 86

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 87

2-3  روش پژوهش………………………………………………………………………………………….. 88

3-3 متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………… 88

3-4 روش ها و ابزار  گردآوری اطلاعات……………………………………………………………. 89

3-5 جامعه و نمونه آماري پژوهش………………………………………………………………………. 91

3-6 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 91

3-7 پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….. 93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………. 95

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 96

4-2آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………. 96

4-2-1   بررسي  وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی……………………………….. 96

4-2-2 مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………. 97

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن………………………………………………… 98

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی………………………………….. 99

4-2-5 آمار توصیفی گویه های پژوهش ………………………………………………………………… 101

4-3 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………. 106

4-3-2 مطالعه فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………. 107

4-4  جمع بندی …………………………………………………………………………………………… 110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………… 112

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 112

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………………………… 113

5-2-1 مطالعه فرضیه اول ………………………………………………………………………………. 113

5-2-2 مطالعه فرضیه دوم ……………………………………………………………………………… 113

5-2-3 مطالعه فرضیه سوم………………………………………………………………………………. 113

5-3 مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین…………………………………………………….. 114

5-4 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. 115

5-5 معضلات پژوهش……………………………………………………………………………………… 120

پیوست……………………………………………………………………………………. 120

منابع و مواخذ…………………………………………………………………………….. 125

چکیده

هدف این پژوهش” مطالعه تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش” می باشد. فرهنگ کیفیت که زیر مجموعه ی فرهنگ سازمانی می باشد، به بهبود مستمر سازمان کمک می کند. فرهنگ کیفیت در سطح دانشگاه، به عنوان مجموعه ای از باورها، توجه ها، ارزش ها و هنجارها تعریف می گردد که اعضای دانشگاه، مدیران و روسای دانشگاه در آن سهیم شده و فعالیت هایی در پیش می گیرند تا کیفیت مطلوب تضمین گردد. از سوی دیگر، فرایند مدیریت دانش شامل خلق دانش، ارزشيابي دانش، ارايه ي دانش، توزيع دانش و كاربرد دانش می باشد. مدیریت دانش یک رویکرد همه جانبه برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق بهترین بهره گیری از دانش می باشد. به مقصود استقرار یک سیستم سطح بالای آموزشی در دانشگاه که با رویکرد مدیریت دانش منطبق باشد، یک سیستم کیفیت گرا بایستی پیاده سازی گردد. این پژوهش ارتباط ی بین فرهنگ کیفیت و مدیریت دانش را مطالعه می نماید. به این مقصود یک فرضیه ی اصلی و سه فرضیه ی فرعی استخراج شده می باشد. برای ارزیابی فرضیات فرعی یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی گردید. تعداد 100 پرسشنامه بین مدیران، معاونین و کارمندان دانشگاههای پیام نور استان مرکزی توزیع گردید که از این میان، 96 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده گردید. آزمون فرضیات برای سه فرضیه ی فرعی انجام گرفت و پس از اثبات این سه فرضیه، نتیجه ی نهایی اثبات فرضیه ی اصلی بود.

واژگان کلیدی: فرهنگ کیفیت؛ مدیریت دانش؛ نوآوری؛ گرایش به تغییر؛ بهبود مستمر کیفیت

مقدمه

تغییرات و مخاطرات پیش روی در هزاره سوم آنچنان پرحجم، عمیق و فراگیر می باشد که عمر اطلاعات و دانش انسانها را بسیار کوتاه کرده می باشد.این به آن معناست که تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمانها دیگر کارگشا نیستند و بایستی به شیوه ی دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای جدید بود تا بتوان کالا و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر با نیازهای مشتری تطبیق داد . مدیریت دانش یک کوشش سیستماتیک برای پویایی طریقه رو به رشد اطلاعات در جهت ارزش گذاری سازمان می باشد (ملکی پور و همکاران،1392، 1).

آموزش عالي در يك ساختار نظا م مدار می تواند تأثیر كليدي در انتقال دانش داشته باشد، آموزش عالي زماني مي تواند بر اساس نياز ملي و در جهت گسترش فرهنگ و دانش مديريت نوين استوار باشد كه نظام مديريتي با رويكرد مشتري محور و کیفیت گرا ایجاد شده باشد. مدیریت کیفیت فراگیر فرآیندی متمرکز بر مشتری می باشد و بهبود دایمی خدمات و درک مشتری را می طلبد. در توجه مدیریت کیفیت فراگیر، توجه اصلی به کیفیت می باشد. کیفیتی از کار و فرآیندها. پس مدیریت کیفیت فراگیر یا مدیریت نتیجه گرا- که تنها به نتیجه و تولید بیشتر توجه دارد در تقابل قرار می گیرد. به گونه کلی اصول مهم حاکم بر این دیدگاه عبارت از تعهد مدیریت ارشد، مشتری گرایی، ارزشیابی و تصمیم گیری بر اساس واقعیات، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر می باشد (بهرامی و همکاران،1391، 559).

در این پژوهش قصد داریم تا به مطالعه تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور بپردازیم.

1-1 اظهار مسأله

دلايل عمده براي ورود مراكز آموزشي به عرصه ي كيفيت را مي توان الزام اخلاقي، الزام حرفه اي، الزام رقابتي، الزام مسؤوليت پذيري و پاسخگويي برشمرد. اين الزام هاي چهار گانه به كليه ي مسؤولان آموزشي گوشزد مي كند كه مشتريان خدمات آموزشي  (دانشجويان، خانواده ها و جامعه)  لايق برخورداري از خدماتي با بهترين  كيفيت ممكن هستند.

بالدریج مانند کسانی می باشد که در این زمینه دستورالعمل ویژه ای برای دستیابی به کیفیت برتر در سازمان ها ارائه داده می باشد. مدل بالدریج تنها به عنوان یک استاندارد مطرح نیست بلکه در حقیقت موجب یک رقابت فشرده در زمینه ی ارتقای کیفیت می گردد، می توان از این مدل برای ارزیابی و اندازه گیری ارتقای کیفی دانشگاه ها نیز بهره گیری نمود. در ضمن می توان مولفه های مدل بالدریج میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر را در دانشگاه ها مطالعه نمود.

اين مدل داري چند معيار اساسي نظير رهبري (موتور متحركه و هدايت كننده ي تمام فعاليت هاي در مسير تعالي سازمان می باشد و در راستاي ارز ش ها و عملكردهايي كه از آن انتظار می باشد، کوشش مي كند)، برنامه ريزي استراتژيک  (از اجزاي كليدي در هر چهارچوب كيفيت مي باشند و فراهم آورند ه ي محرك و موتور فرايند انتقال توسعه ي كيفيت مي باشند)، تمركز بر مشتري (از رسالت هاي اوليه ي يك مؤسسه، برآورده ساختن نيازها و خواسته هاي مشتريان می باشد)، اطلاعات و تحليل آن (اطلاعات و تحليل چگونگي اطمينان سازمان از دسترسي داده ها و اطلاعات براي كاركنان، تأمين كنندگان، شركا و مشتريان را توصيف می نمايد كه براي كمك به تصميم گيري مديريت مورد بهره گیری قرار مي گيرد)، مديريت منابع انساني (سازمان دانش و توانمندي كاركنان خود را در تمامي سطوح سازمان اداره، توسعه و به كار مي گيرد و اين فعاليت ها را در جهت حمايت از خط مشي ها و راهبردها و اثربخشي عمليات فرايندها و در نظر داشتن كاركنان طر حريزي مي كند)  و مديريت فرايند (سازمان براي تبديل خواسته ها و انتظارات مشتري به طراحي محصول يا خدمات، توليد و تحويل، داراي فرايند نظام مند نيز مي باشد) می باشد . امروزه رقابت بين سازمان ها هر روز فشرده تر شده و نرخ نوآوري رو به افزايش می باشد.  رقابت بين سازمان ها باعث شده تا به مقصود كاهش هزينه ها، نيروي انساني را كاهش داده و كاهش نيروي انساني، سازمان ها را بر آن داشته تا نسبت به صريح كردن دانش ضمني موجود نزد كاركنان اقدام كنند. مديريت دانش سازماني يكي از مهم ترين عوامل موفقيت سازمان ها در شرايط رقابتي و عصر اطلاعات می باشد.  اهميت اين موضوع به حدي می باشد كه امروزه شماري از سازمان ها، دانش خود را اندازه گيري كرده و آن را به منزله ي سرمايه ي فكري سازمان و نيز شاخصي براي درجه بندي سازمان ها در گزارش هاي خود منعكس مي كنند .

مديريت دانش، كسب دانش درست براي افراد مناسب، در زمان صحيح و مكان مقتضي می باشد؛ به گونه اي كه آنان بتوانند براي دستيابي به اهداف سازمان، بهترين بهره گیری را از دانش ببرند. فرايند مديريت دانش شامل خلق دانش، ارزشيابي دانش، ارايه ي دانش، توزيع دانش و كاربرد دانش می باشد.  براي تبديل دانش به يك كالاي سرمايه اي، سازمان ها بايد در جهت ايجاد تعادل ميان فعالي تهاي مديريت دانش بكوشند، ولي موانع متعددي بر سر راه خلق و به كارگيري دانش در سازمان ها هست و وظيفه ي مديريت دانش آن می باشد كه اين موانع را شناسايي و در جهت رفع آ ن ها برآيد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سماوي و همكاران به مقصود بهبود مستمر فرايند آموزش مديريت كيفيت » در نظام آموزش عالي كشاورزي با كاربرد نشان دادند كه ميزان بهبود مستمر در فرايند آموزش « فراگير در دانشگاه ها مطلوب نمي باشد.  بالاترين ميزان بهبود مستمر مربوط به فرايند تدريس و پايين ترين آن نيز مربوط به فرايند يادگيري ارزيابي شده می باشد . زماني با مطالعه زيرساخت هاي استقرار مديريت دانش در دانشگاه اصفهان از ديدگاه اعضاي هيأت علمي، نشان داد كه از نظر زير ساخت هاي فني و حرفه اي براي مديريت دانش در دانشگاه اصفهان هم اكنون مشكلي وجود ندارد، ولي از نظر مديريتي و فرهنگ سازماني جو مناسبي وجود ندارد.   رهنورد و خاوندكار در شناسايي عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكد ه ها و مراكز آموزش عالي تهران نشان دادند كه عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در اين مؤسسات شامل توسعه ي منابع انساني، جهت گيري استراتژيك دانايي محور، زير ساخت سيستم هاي اطلاعاتي، فرهنگ مشاركتي، الگوگيري، ارزيابي و انتقال دانش و درگيري افراد مي باشند.

نتایج مطالعه ی مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات آموزش عالی مالزی نشان داد که بیشتر موسسات (5/85 درصد) در مالزی از نظر اندازه کوچک هستند، میانگین سن موسسات آموزش عالی 7/11 سال و نسبت به اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات 50 درصد می باشد.

رالی در پژوهشی با عنوان آیا آموزش عالی برای اجرای مدیریت دانش آمادگی دارد؟ نشان داد که ارزش ها، ساختار سازمان ها و شناسایی تعدادی از تسهیلات موجود، نظام ها یا پروژه هایی که باعث شراکت مدیریت دانش در آموزش عالی (کتابخانه ها و مجموعه های آموزشی الکترونیکی، شبکه های آنلاین برای برقراری ارتباط و سیستم مدیریت اطلاعات) می شوند نیز در این زمینه موثر هستند (بهرامی و همکاران،1391، 560-559).

مديريت دانش به کوشش هايي تصریح دارد كه به گونه سيستماتيك براي يافتن، ساماندهي، قابل دسترس کردن سرمايه هاي نامشهود سازمان، تقويت فرهنگ يادگيري مستمر و تسهيم دانش در سازمان صورت مي گيرد. بسياري از سازمان ها با تمركز بر مديريت دانش و سرمايه گذاري گسترده در زمينه فن آوري اطلاعات به دنبال دسترسي به مزاياي حاصل از مديريت دانش هستند. اجراي موفقيت آميز مديريت دانش نيازمند نگرشي همه جانبه و فراگير به عوامل مختلف سازماني می باشد . چالش اصلي سازمان ها ، درك مديريت دانش و چگونگي پياده سازي آن می باشد  (رهنمود و محمدی،1388، 38).

فرهنگ سازمانی یک الزامی براي مدیریت موفق دانش می باشد . فرهنگ معرف اعتقادات، ارزش ها، هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار و کردار افراد در سازمان ناظر می باشد. در کل یک فرهنگ حامی مدیریت دانش آن می باشد که به دانش ارزش داده و تسهیم، خلق و کاربرد آن را تشویق کند . بزرگ ترین چالش در کوشش هاي مدیریت دانش در توسعه چنین فرهنگی واقع می باشد (بیدختی و همکاران،1389، 193).

در این پژوهش قصد داریم تا به مطالعه تأثیر فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور بپردازیم. پس برای دستیابی به این هدف  میزان تأثیر فرهنگ کیفیت بر استقرار مدیریت دانش، میزان تأثیر یادگیری فردی و جمعی بر فرهنگ کیفیت و میزان تأثیر تعهد مدیریت به کیفیت بر فرهنگ کیفیت در دانشگاه ها بپردازیم.

1-2 چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش برآن استوار میشود. این چارچوب شبکه ای می باشد منطقی،توصیفی مشتمل برروابط موجود میان متغیر هایی که درپی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه،نظاره و مطالعه پیشینه شناسایی شده می باشد.چارچوب نظری روابط میان متغیرها راروشن میسازد،نظریه هائی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می ‌کند.همانگونه که مطالعه پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل میدهد،یک چارچوب نظری خوب نیز درجای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم میاورد (سکاران،1381،ص94.95).

امروزه صاحب نظران مدیریت و مدیران اجرائی براهمیت و تأثیر به سزائی که فرهنگ سازمانی در راستای تحقق اهداف و پیشبرد امور سازمانها واقف بوده، پس درصدد شناسائی و نیز چگونگی بکارگیری روشهای مفید جهت تقویت جنبه های مثبت آن هستند(زارعی متین-1388)

فرهنگ کیفیت نظری نو به بهبود کارائی و انعطاف درسازمان می باشد.اهداف اولیه آن درگیر کردن همه کارکنان در همه بخشهای سازمان به کارگروهی می باشد،تا خطا حذف گردد و از ضایعات جلوگیری گردد.درحقیقت فرهنگ کیفیت تضمین می ‌کند که کارها درگام نخست صحیح انجام گردد.

تعداد صفحه :140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان