گرایش : بازاریابی

عنوان : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت –گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : “بازاریابی”

عنوان:

مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

استاد راهنما:

دکتر کامل کمالی

استاد مشاور:

دکتر بهروز قاسمی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل يک……………………….. 2

کليات تحقيق……………………….. 2

1-1 مقدمه……………………….. 3

2-1 بيان مسأله……………………….. 4

1-3 تاريخچه و سابقه موضوع……………………….. 5

1-4 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق……………………….. 5

1-5 اهداف تحقيق……………………….. 6

1-6چارچوب نظری تحقيق……………………….. 7

1-7مدل تحليلی تحقيق……………………….. 8

1-8فرضيه های تحقيق……………………….. 8

1-9روش تحقيق……………………….. 9

1-10قلمرو تحقيق……………………….. 9

1-11جامعه آماری……………………….. 9

1-12نمونه آماری و روش نمونه گيری………………………. 9

1-13ابزار اندازه گيری و شاخص های سنجش تحقيق……………….. 9

1-14 روش تجزيه و تحليل داده………………………. 10

1-15محدوديت های تحقيق……………………….. 10

1-16مفاهيم عملياتی و کليدی تحقيق……………………….. 10

فصل دوم………………………. 12

ادبيات نظری و پيشينه تحقيق……………………….. 12

بخش اول………………………. 13

مسئوليت اجتماعی……………………….. 13

2-1مقدمه………………………. 14

2-2 مسئوليت اجتماعی شرکت ………………………. 14

2-3 ابعاد و مؤلفه های تشکيل دهنده مسئوليت اجتماعی…………………. 16

2-4 ابعاد مسئوليت اجتماعی شرکت ها و جايگاه مسئوليت اجتماعی……… 16

2-5 سير تکامل تدريجی مسئوليت اجتماعی……………………….. 17

2-5-1 مسئوليت اجتماعی چگونه رشد و تغيير نمود؟………………………. 17

2-5-2 از نوع دوستی تا نوع دوستی استراتژيک………………………… 18

2-5-3 از سرمايه گذاری به سرمايه گذاری موقعيت اجتماعی………. 18

2-5-4 از کارآفرينی تا کارآفرينی اجتماعی……………………….. 18

2-5-5 از مسئوليت اجتماعی شرکت تا سودآوری……………………….. 18

2-6 ابعاد سه گانه مسئوليت اجتماعی در سطح کلان………………….. 18

7-2 سطوح مسئوليت اجتماعی……………………….19

2-8 اهميت مسئوليت اجتماعی سازمان ها ……………………….19

2-9 ديدگاه های نظری پيرامون مسئوليت اجتماعی………………………. 21

2-9-1 ديدگاه های موافقان و مخالفان……………………….. 22

2-9-2 ديدگاه به حداكثر رساندن سود خالص…………………………. 23

2-9-3ديدگاه به حداكثر رساندن سود معين……………………….. 23

2-9-4 ديدگاه آگاهي اجتماعي و الگوي ذينفعي……………………….. 24

2-9-5 ديدگاه خدمات اجتماعي……………………….. 24

2-9-6 ديدگاه ستی……………………….. 24

2-9-7نظريات فريدمن……………………….. 28

2-9-8 نظريات پيتردراکر……………………….. 29

2-10 مدل های مسئوليت اجتماعی……………………….. 30

2-10-1 مدل مسئوليت اجتماعی ديويس………………………… 30

2-10-2 مدل مسئوليت اجتماعی کارول………………………. 31

2-10-3 مدل مسئوليت اجتماعی والاس………………………… 32

2-11 مسئوليت اجتماعی، پيش فرض پاسخ گويی اجتماعی……… 32

2-12مسئوليت اجتماعی ذينفعان……………………….. 33

2-13 پيوستار مسئوليت اجتماعی……………………….. 33

2-14 اصول دهگانه مسئوليت اجتماعی………………………. 34

2-15 ايجاد ارزش از طريق مسئوليت اجتماعی……………………….. 34

2-16 رهيافت های مسئوليت اجتماعی……………………….. 35

2-17 استراتژی های مسئوليت اجتماعی……………………….. 36

2-18 سرمايه اجتماعی……………………….. 39

2-19ابعاد و مؤلفه هاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي……………………….. 40

2-20 مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي……………………….. 40

2-21مسئوليت اجتماعی شرکت به عنوان مزيت رقابتی……………………….. 42

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-22 مزايای مسئوليت اجتماعی در تجارت……………………….. 44

2-23 مسئوليت اجتماعی و حمايت از حقوق مصرف کننده………………………. 45

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-24 تأثير برنامه های مسئوليت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری……. 47

2-24-1 ارتباط بين مسئوليت اجتماعی و تصوير فروشگاه نزد خرده فروش……. 47

2-24-2 تصوير فروشگاه نزد خرده فروش ،رضايت و وفاداری مشتری………… 48

2-25 اثر مسئوليت اجتماعی در کسب و کار……………………….. 48

2-26 دلايل روی آوردن شرکت ها به مسئوليت اجتماعی……………………….. 50

2-27 تأثير مسئوليت اجتماعی در بازاريابی و رفتار خريد مصرف کننده……..51

2-28مدل تحقيق……………………….. 53

بخش دوم………………………. 54

2-29 مراکز خريد و فروشگاه های زنجيره ای……………………….. 55

2-29-1 تاريخچه ايجاد مراکز خريد و فروشگاه های زنجيره ای…….. 55

2-29-2 انواع فروشگاه ها……………………….56

30-2اصول مکان يابی مراکز خريد و فروشگا ه ها……………………….57

31-2مصرف کنندگان و عوامل موثر بر جذابيت مراکز خريد……… 59

بخش سوم ………………………. 60

هايپراستار……………………….. 60

2-31 مرکز خريد هايپر استار……………………….. 61

2-32مسئوليت اجتماعی مراکز خريد و فروشگاه های زنجيره ای…… 63

بخش چهارم………………………. 66

پيشينه داخلی و خارجی……………………….. 66

فصل سوم………………………. 70

روش شناسی تحقيق……………………….. 70

3-1 مقدمه……………………….. 71

3-2 روش تحقيق……………………….. 71

3-2-1  نوع تحقيق بر اساس هدف………………………… 71

3-3 قلمرو مکانی تحقيق (جامعه آماری) ……………………….72

3-4قلمرو زمانی……………………….. 72

3-5 جامعه آماری، حجم و روش نمونه گيری……………………….. 72

3-5-1 جامعه آماری……………………….. 72

3-5-2 حجم نمونه……………………….. 72

3-5-3روش نمونه گيری……………………….. 72

3-6 روش های گردآوری اطلاعات……………………….. 72

3-7 مقياس اندازه گيری پژوهش………………………… 73

3-8 طيف های اندازه گيری پژوهش………………………. 73

3-9 روايی يا اعتبار پژوهش ……………………….73

3-10 پايايی تحقيق………………………. 73

3-11 داده ها و متغير های تحقيق……………………….. 75

3-12روش تجزيه و تحليل داده ها………………………. 75

3-12-1 آمار توصيفی……………………….. 75

3-12-2 آمار استنباطی……………………….. 75

3-12-2-1 معادلات ساختاری (SEM)……………………….

3-14 اصطلاحات مدل يابي معادلات خطي……………………….. 77

3-15س ارزيابي تناسب يا برازش………………………… 78

فصل چهارم………………………. 80

تجزيه و تحليل داده ها و يافته های پژوهش………………………… 80

1-4 مقدمه……………………….. 81

2-4بخش اول : آمار توصيفي……………………….. 81

4-2-1 ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگويان……………………….. 82

1-1-2-4متغير سن………………………. 82

4-2-1-2 متغير سطح تحصيلات………………………. 83

3-1-2-4 متغير جنس……………………….84

4-1-2-4متغير وضعيت تأهل………………………. 84

5-1-2-4 متغير درآمد………………………. 84

6-1-2-4 متغير وضعيت اشتغال پاسخگويان………………………. 85

7-1-2-4 مطالعه وضعيت نرمال بودن تک متغيره………………………. 86

3-4تحليل عاملی اکتشافی به روش تحليل مولفه های اصلی………. 86

4-4اعتبار سنجی مدل تحقيق با مدل معادلات ساختاری………… 90

4-4-1مدل اندازه گيری يا تحليل عاملی تائيدی (CFA)………………….

4-4-2مدل ساختاری(مدل تحليل مسير)………………………. 101

4-4-3برازش مدل ساختاری(مدل تحليل مسير)………………………. 107

فصل پنجم ………………………. 110

نتيجه گيری و پيشنهادات……………………….. 110

5-1مقدمه……………………….. 111

5-2نتايج حاصل از فرضيه ها يا سوالات تحقيق……………………….. 111

5-3نتايج حاصل از مطالعه ساير يافته های تحقيق……………………….. 114

5-4 نتايج يا نتيجه گيری کلی……………………….. 115

5-5 محدوديت های تحقيق………………………. 116

5-6 پيشنهاد به محققان برای تحقيقات آينده………………………. 116

منابع و مأخذ………………………. 144

پیوستها و ضمائم………………………. 118

چکیده:

هدف از اين تحقيق مطالعه تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد می باشد.روش تحقيق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری   داده ها توصيفی- پيمايشی می باشد که به توصيف نظرات مصرف کنندگان مرکز خريد هايپراستار در خصوص مؤلفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گيری تصادفی ساده بهره گیری گردید که به مطالعه 384 پرسشنامه توزيع شده پرداخته گردید.ابزار اندازه گيری در اين تحقيق پرسشنامه می باشد که شامل مؤلفه های جذابيت مرکز خريد(متغير وابسته )، فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد ،فعاليت های مسئوليت اجتماعی مرکز خريد و فعاليت های اجرايی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد (متغير های وابسته )و عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی و کيفيت متصور از خريد(متغير های ميانجی)می باشد. مولفه ها و شاخص ها بر اساس طيف 5 درجه ای ليکرت تهيه شده می باشد. اعتبار مولفه ها و شاخص ها از طريق روش اعتبار محتوايی و پايايی، با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده می باشد. مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از 7/0 می باشد که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و يکسان پاسخگويان از محتوای متغير های مربوط به هر سازه می باشد. نتايج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف بعضی متغير های آنها بهبود قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. ليکن تمام نشانگر های انتخابی برای اندازه گيری سازه های مورد مطالعه از پايايی لازم برخور دار هستند. و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري بهره گیری شده می باشد. در سطح استنباطي نيز مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير بهره گیری گردید. نرم افزار های مورد بهره گیری جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 8.54 تحت ويندوز می باشند.نتايج تحقيق حاکی از وجود ارتباط معنی داری ميان جذابيت مراکز خريد و ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی مراکز خريد در سطح معنی داری 5% می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در چند سال اخير مسئوليت سازمان ها و نهادها در قبال جامعه پيش از پيش مورد توجه قرار گرفته می باشد .مسئوليت سازمان ها در قبال جامعه به معنای آن می باشد که سازمان ها بايد ضمن در نظر داشتن سودآوری و انجام وظايف در قبال سهامداران ، مسئوليت اجتماعی در قبال کارکنان ، جامعه و محيط زيست را بر عهده گيرند.اين مسئوليت ها عبارتند از مراعات اخلاق ، امنيت توليد، سلامت شغلی ، محافظت از منافع مشروع کارکنان و صرفه جويی در منابع .

در گذشته بسياری از شرکت ها فقط به سود خود اهميت داده و به مسئوليت اجتماعی اهميتنمی دادند. به اعتقاد اين مؤسسات مهمترين مسئوليت در قبال جامعه سودآوری می باشد .بر اين اساس بسياری از مؤسسات با مشکل نقض منافع مشروع کارکنان روبه رو هستندو پديده هايی مثل به هدر رفتن منابع ،آلودگی محيط زيست و نقض مالکيت معنوی در بعضی مؤسسات ديده می گردد. اين حوادث نه تنها خسارات اقتصادی سنگينی برای مؤسسات ايجاد کرده بلکه چهره آنها را هم خدشه دار کرده می باشد . (شيخيان عزيزی، 1389،96)

مسئوليت اجتماعی شرکت ها در قبال جامعه شامل: مصرف کنندگان ،کارکنان، سهامداران، نيکوکاری ، محيط زيست و غيره می گردد .مسئوليت اجتماعی شرکت ، مسئوليتی بين سازمان ها و افرادی می باشد که با منافع سازمان ارتباط دارند و مصرف کنندگان همان افرادی هستند که در طریقه توسعه سازمان با منافع سازمان ارتباط دارند و در صورت توجه نکردن از آنها ،ضرر های جبران ناپذيری به مؤسسات وارد می گردد.

مسئوليت اجتماعی شرکت به عنوان وظيفه يک سازمان برای در نظر داشتن حقوق افراد و ترويج رفاه انسانی در عمليات آن تعريف شده می باشد. کسب و کار نه فقط دارای مسئوليت اقتصادی سودآوری و مسئوليت قانونی تبعيت از قوانينی که هدايتگر آنها به سمت تحقق ضروريات اقتصادی می باشد، بلکه دارای مسئوليتهای اخلاقی نيز می باشد که شامل طيفی از هنجارهای يا استانداردهای اجتماعی       می باشد.( 33وCarrol, 2000) اين امر برای کسب و کارها به خصوص در صنعت مصرف محور نظير فروش درست به نظر می رسد. پيش بينی شده می باشد که فروشندگان تاثير عمده ای بر مسائل مرتبط با مسئوليت اجتماعی شرکت از طريق ارتباط خاص خود با مصرف کنندگان بر جا می گذارند.در واقع صنعت فروش نشانگر مسئوليت اجتماعی بالاتری در مقايسه با ساير بخشها می باشد

) 24 وLarner & Fryxell, 1998 ).

بر اساس فرضی که مصرف کنندگان شرکت ها را به دليل حمايتشان از برنامه های مسئوليت اجتماعی مورد تشويق قرار می دهند، بسياری از سازمان ها برنامه های مسئوليت اجتماعی را در سياست هايشان گنجانده اند ( 35وLevy,1999) .تحقيقات نشان می دهد که مصرف کنندگان در صورتی که شرکت ها در امور اجتماعی اشان نادرست اقدام کنند ، مجازات خواهند نمود.

(18 وSimmons & Becker- Olsen, 2004 ) بنابراين علت مشارکت در فعاليت های اجتماعی بستگی به ارزيابی مصرف کننده از فعاليت های شرکت در زمينه مسئوليت اجتماعی دارد.

همچنين موقعيت های مراکز خريد در ارزيابی مصرف کنندگان بسيار مهم می باشد ، زیرا مصرف کنندگان متوجه می شوند که شرکت ها چگونه در چشم انداز رقابتی جای گرفته اند و وجه تمايز آنها چيست ودرنتيجه قصد خريد مصرف کنندگان افزايش می يابد. (61وBrown & Dacin, 1997).

در اينجا به مطالعه تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی خريد می پردازيم.

2-1- اظهار مسئله

مسئوليت اجتماعی شرکت ها يک پديده کسب و کاری می باشد که در فضای سازمان ها به خصوص شرکت هايی که در زمينه توليد فراورده های مورد نياز مصرف کنندگان فعاليت می کنند ، گسترش پيدا کرده می باشد . در طول دهه گذشته تعداد شرکت هايی که در زمينه رعايت حقوق بشر ها ،در نظر داشتن حقوق مصرف کنندگان و زنجيره تأمين مسئوليتی را پذيرفته اند ، افزايش يافته می باشد . اين اقدامات نه تنها اثرات مثبت بر مصرف کننده دارد ، بلکه يک مبنای بلقوه از مزيت رقابتی نيز محسوب
می گردد.    (54 وZenden,2008)

از آن جايی که مصرف کنندگان هم عنصر اصلی جامعه و هم عنصر اصلی بازاراند وهميشه انتظارات بالاتری نسبت به آن چیز که دريافت می کنند ، دارند، اين مسأله باعث ايجاد شکاف بين انتظارات و ادراک مصرف کننده با در نظرگرفتن مسئوليت اجتماعی می گردد و نارضايتی مصرف کنندگان را شامل   می گردد.بنابراين شرکت ها بايد به مسئوليت اجتماعی خود اهميت داده، در غير اين صورت خودشان باعث لطمه زدن به بازار خود می شوند. ( 6و ( Nicholls,2002

در زمينه مسئوليت اجتماعی ،صنعت فروش از اهميت خاصی برخوردار می باشد زیرا   می تواند از طريق اقدامات مسئوليت اجتماعی با مصرف کننده ارتباطی خاص مستقر کند و منجر به درک بهتر مصرف کننده از اقدامات سازمان ها و مراکز خريد در زمينه مسئوليت اجتماعی گردد. مراکز خريد به عنوان نهادهايی کامل مديريت می شوند و سود بخش عمومی متمرکز بر دوام مراکز خريد شهری و نحوه رقابت مراکز خريد می باشد و مديران تلاشهای زيادی در جهت هماهنگی و ترويج مراکز خريد به عنوان مقصد خريد مصرف کنندگان انجام می دهند، که اين اقدامات می تواند تصوير ذهنی و سود مراکز خريد را بهبود ببخشد. فعاليت های مراکز خريد در زمينه مسئوليت اجتماعی می تواند محلی(حمايت از وقايع فرهنگی و ورزشی) يا جهانی و ملی باشد . ( 85 وMiller & Besser, 2000 )

با تشريح اين ايده برای مراکز خريد شهری اين سوال پيش می آيد که آيا اقدامات و فعاليت های مسئوليت اجتماعی مراکز خريد ارزش دارد و باعث ايجاد جذابيت مراکز خريد بين مصرف کنندگان می گردد؟

اين تحقيق تأثير اقدامات مسئوليت اجتماعی مراکز خريد رابر ارزيابی خريد مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار می دهد.بنابراين سوأل اصلی اين تحقيق به صورت زير خواهد بود:

تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی خريد چگونه می باشد؟

3-1- تاریخچه و سابقه موضوع

شکل گيری موضوع مسئوليت اجتماعی به دهه های آغازين قرن بيستم و هنگامی که شرکتهايی زیرا فورد و کارنيچ به ايجاد مؤسسات غير انتفاعی در جهت توسعه اجتماع نمودند، باز می گردد.مسئوليت اجتماعی شرکت ها در دهه های 50و 60 ميلادی بيشتر مورد توجه قرار گرفت . هنگامی که شرکتها با سوالاتی در زمينه تأثیر خود در جامعه مواجه شدند و چندين تئوری در اين زمينه در اين دهه ارائه گرديد. (Clarck,2000,5)

تعاريف اوليه موضوع به دهه 50 ميلادی باز می گردد.در دهه 60 ميلادی اولين کوشش ها برای ارائه يک ايده و تصوير بهتر و دقيقتر شروع گردید. سه محقق مربوط به اين موضوع در آن وقت ديويس، فردريک و مک گويير می باشند. ديويس اولين فردی بود که به قدرت سازمان ها و مسئوليت اجتماعی تصریح نمود. او مسئوليت اجتماعی را تصميمات و رفتار های بنگاه که دلايل اتخاذ آنها حداقل فراتر رفتن از مرزهای سازمان می باشد، تعريف نمود.

فردريک مسئوليت اجتماعی سازمان را به عنوان وسيله ای برای بهبود رفاه اجتماعی – اقتصادی جامعه عنوان می کند.اما تحقيق جامع تر را در اين زمينه مک گوييردرمقاله ای تحت عنوان” تجارت و جامعه” انجام داد و مفهوم تعهد اجتماعی را فراتر از تعهد اقتصادی و قانونی شرکت ها دانست. (افشاری، 1388،17)

در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات پايان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت امور فرهنگی با موضوع تأثیر مديران فرهنگی در راستای مسئوليت اجتماعی (مطالعه موردی مديران تک پست سازمان صدا و سيما ) توسط حسين مهردوست در شهريور 88 انجام شده که اهميت مسئوليت اجتماعی توسط مديران در چهار بعد اقتصادی، اخلاقی ،اجتماعی و زيست محيطی را نشان داده می باشد.

همچنين در همين دانشگاه رساله دکترای مديريت دولتی با موضوع ارائه الگويی برای ارتقاء اخلاقيات و مسئوليت اجتماعی در سازمان های دولتی ايران توسط حسين گيوريان در سال 82 انجام گرفته که نشان داده شده که عوامل مؤثر در ارتقا اخلاقيات در سازمانهای دولتی به ترتيب عوامل سازمانی، عوامل فردی ،عوامل بيرونی و عوامل اجتماعی می باشد.

در سال 2010 مقاله ای با عنوان واکنش نيروی فروش در تشکيل مسئوليت اجتماعی، رفتار نتايج و تأثیر ميانجی در اعتبار سازمانی در يونان توسط نيکولاس ج. پاناگوپلس انجام گرفته می باشد.

4-1- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

شکل گيری موضوع مسئوليت اجتماعی به دهه های آغازين قرن بيستم و هنگامی که شرکتهايی زیرا فورد و کارنيچ به ايجاد مؤسسات غير انتفاعی در جهت توسعه اجتماع نمودند، باز می گردد.مسئوليت اجتماعی شرکت ها در دهه های 50و 60 ميلادی بيشتر مورد توجه قرار گرفت . هنگامی که شرکتها با سوالاتی در زمينه تأثیر خود در جامعه مواجه شدند و چندين تئوری در اين زمينه در اين دهه ارائه گرديد. (Clarck,2000,5)

تعاريف اوليه موضوع به دهه 50 ميلادی باز می گردد.در دهه 60 ميلادی اولين کوشش ها برای ارائه يک ايده و تصوير بهتر و دقيقتر شروع گردید. سه محقق مربوط به اين موضوع در آن وقت ديويس، فردريک و مک گويير می باشند. ديويس اولين فردی بود که به قدرت سازمان ها و مسئوليت اجتماعی تصریح نمود. او مسئوليت اجتماعی را تصميمات و رفتار های بنگاه که دلايل اتخاذ آنها حداقل فراتر رفتن از مرزهای سازمان می باشد، تعريف نمود.

فردريک مسئوليت اجتماعی سازمان را به عنوان وسيله ای برای بهبود رفاه اجتماعی – اقتصادی جامعه عنوان می کند.اما تحقيق جامع تر را در اين زمينه مک گوييردرمقاله ای تحت عنوان” تجارت و جامعه” انجام داد و مفهوم تعهد اجتماعی را فراتر از تعهد اقتصادی و قانونی شرکت ها دانست .

(افشاری، 1388،17)

در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات پايان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت امور فرهنگی با موضوع تأثیر مديران فرهنگی در راستای مسئوليت اجتماعی (مطالعه موردی مديران تک پست سازمان صدا و سيما ) توسط حسين مهردوست در شهريور 88 انجام شده که اهميت مسئوليت اجتماعی توسط مديران در چهار بعد اقتصادی، اخلاقی ،اجتماعی و زيست محيطی را نشان داده می باشد.

همچنين در همين دانشگاه رساله دکترای مديريت دولتی با موضوع ارائه الگويی برای ارتقاء اخلاقيات و مسئوليت اجتماعی در سازمان های دولتی ايران توسط حسين گيوريان در سال 82 انجام گرفته که نشان داده شده که عوامل مؤثر در ارتقا اخلاقيات در سازمانهای دولتی به ترتيب عوامل سازمانی، عوامل فردی ،عوامل بيرونی و عوامل اجتماعی می باشد.

در سال 2010 مقاله ای با عنوان واکنش نيروی فروش در تشکيل مسئوليت اجتماعی، رفتار نتايج و تأثیر ميانجی در اعتبار سازمانی در يونان توسط نيکولاس ج. پاناگوپلس انجام گرفته می باشد.

تعداد صفحه : 163

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان