عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقیقات یزد

پايان‏ نامه‌برای دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت مالی

عنوان :

مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر داریوش فرید    

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا اسلامی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1) مقدمه…………………………. 1

2-1) اظهار مسئله………………………… 1

3-1) اظهار ضرورت و اهمیت موضوع………………………… 2

4-1) اهداف پژوهش…………………………. 2

5-1) سؤال اصلی پژوهش……………………….. 3

6-1) فرضيه‌هاي تحقيق…………………………. 4

7-1) قلمرو پژوهش…………………………. 5

1-7-1) قلمرو زماني…………………………. 5

2-7-1) قلمرو موضوعي…………………………. 5

3-7-1) قلمرو مكاني…………………………. 5

8-1) تعریف متغیرهای پژوهش…………………………. 6

9-1) ساختار پایان‌نامه………………………… 10

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

1-2)مقدمه………………………… 12

2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها……………….. 12

1-2-2) سیستم مالی…………………………. 12

1-1-2-2) بازارهای مالی…………………………. 13

2-1-2-2) واسطه‌های مالی…………………………. 14

2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی…………………………. 15

1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع………………………… 15

1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی…………………………. 17

1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت………………………….. 23

2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت………………………….. 24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت……………………….26

3-2-2) سهام عادی…………………………. 27

1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) ………….27

2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی…………………………. 29

1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی……….. 29

2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی………… 30

3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام……. 30

4-2-2) سودهای توزیع نشده……………………….. 31

1-4-2-2) سود انباشته………………………… 33

1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34

1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34

2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 35

2-4-2-2) سود سهمی…………………………. 35

1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی…………………………. 36

5-2-2) وام‌ بلندمدت………………………….. 37

1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت………………………….. 37

2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت………………………….. 38

1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی…….. 38

2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی……… 38

6-2-2) وام کوتاه‌مدت………………………….. 39

1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت………………………….. 39

2-6-2-2) شرایط وام………………………… 40

7-2-2) نوآوری در تأمین مالی…………………………. 41

3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه……… 41

1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی)……………………….. 42

1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه………………………… 43

1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی…………………………. 43

2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)………. 44

3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) ………45

1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی…………………………. 45

2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای……….. 47

4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته………………………… 47

2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه)……. 48

1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد بهره گیری در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه……. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی…………………………. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی…………………………. 50

2-3-2) ساختار سرمایه………………………… 50

1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه………………………… 51

2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه………… 52

1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص…………………………… 54

2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی…………………………. 55

3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی…………………………. 56

4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی…………………………. 57

4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها……………………….. 58

1-4-2) ایجاد………………………… 59

2-4-2) طفولیت………………………….. 59

3-4-2) رشد سریع………………………… 60

4-4-2) بلوغ………………………… 61

5-4-2) تكامل…………………………. 62

6-4-2) دوران پيري…………………………. 63

7-4-2) نحوه عملكرد و تعيين موقعيت واحد های تجاری در منحني چرخه عمر …..67

8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت……. 68

5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی پژوهش…………………………. 69

1-5-2) تحقیقات خارجی…………………………. 69

2-5-2) تحقیقات داخلی…………………………. 72

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

1-3- مقدمه………………………… 78

2-3- روش و نوع پژوهش………………………….. 78

3-3- جامعهی آماری…………………………. 79

4-3- تعیین حجم نمونه و نمونه گیری……………. 79

5-3- روش و ابزار گردآوری داده ها………………. 80

6-3- سؤال پژوهش………………………….. 81

7-3- تدوین فرضیه ها……………………….. 81

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………. 85

1-9-3- یافته‌های توصیفی…………………………. 85

2-9-3- یافته‌های استنباطی…………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4) مقدمه………………………… 90

2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش……… 91

3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها……………………….. 92

4-4) آزمون همبستگی…………………………. 93

5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………… 94

6-4) آزمون همخطي…………………………. 94

7-4) آزمون عدم خود همبستگی…………………………. 95

8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن………………………… 95

1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول………………………… 97

2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم………………………… 98

3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم………………………… 99

4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم………………………… 101

5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم………………………… 102

6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم………………………… 104

9-4) اختصار نتایج…………………………. 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه………………………… 108

2-5) مروری بر خطوط کلی پژوهش…………………………. 108

3-5) یافته‌های مهم پژوهش…………………………. 109

4-5) بحث و نتیجه‌گیری………………………… 109

5-5) پیشنهادها ………………………..110

6-5) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده……………………….. 111

منابع و ماخذ………………………… 112

چکیده:

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها می باشد.هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت می باشد ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت می باشد از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت می باشد از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش در سه قسمت تهیه شده می باشد:در قسمت اول متغیرهای پژوهش توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می گردد.و در قسمت سوم یعنی اختصار یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری اختصار و جمع بندی می گردد.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار ره‌آورد جدید استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته می باشد و سپس با در نظر داشتن نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES بهره گیری می گردد.

بطور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.

فصل اول: اظهار کلیات

1-1- مقدمه

بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی‌های کوتاه‌مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی تصریح دارد. بعضی شرکت‌ها هیچ برنامه­ی از پیش تعیین شده­ای را برای ساختار سرمایه­ی خود در نظر نمی­گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه­ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگر چه ممکن می باشد در کوتاه‌مدت به موفقیت دست‌یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با معضلات عمده‌ای مواجه می شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن می باشد قادر نباشند بهره گیری‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می گردد که یک شرکت بایستی ساختار سرمایه‌ی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد(هامپتون و دیگران[1]، 1389، 167). شرکت‌ها ناچارند ساختار سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را هنگام تأسیس و راه‌اندازی واحد انتفاعی طرح‌ریزی نموده و سپس هرگاه برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به تأمین وجوه باشد، تصمیمات ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

2-1- اظهار مسئله

تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و در نظر داشتن ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان بازپرداخت بدهی ها، از طرف دیگر مانند مسائلی می باشد که در تصمیم گیری مدیریت حائر اهمیت می باشد (جولا, 1389). یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز می باشد؛ که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین نمود. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به بیانی دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت می باشد. موضوع ساختار سرمایه مانند مسائلی می باشد که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده می باشد و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و مطالعه های تجربی در مورد آن ادامه دارد (کشاورز, 1391).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری می باشد. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، بایستی یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. پس مدیران مالی بایستی در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشند. مانند اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد. به این علت که بهره گیری از بدهی موجب ایجاد یکسری تعهدات ثابت( هزینه های مالی) برای شرکت می گردد؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا می برد زیرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی گرفتار می گردد (جولا, 1389). ارزیابی مطلوبیت یک بستر سرمایه گذاری در وضعیت نامطمئن بر اساس مقادیر ریسک و بازده آن می باشد. یکی از مسائل مهم اثرگذار بر ریسک و بازده سهام عادی نیز، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه می باشد. بهره گیری از بدهی ارزان قیمت ممکن می باشد باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت گردد، اما از طرفی ممکن می باشد موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی نیز گردد (خرم, 1383).

در پژوهش حاضر در جستجوی پاسخگویی به این سوال هستیم که در تعیین ساختار سرمایه چه مقدار از تئوری سلسه مراتبی پیروی می کنیم. به تعبیری می خواهیم بدانیم با در نظر داشتن چرخه ی حیاتی که سازمان در آن قرار دارد، چگونه ساختاری برای تامین مالی انتخاب می گردد؛ شرکت در این دوره از حیاتش چه مقدار ریسک پذیر و یا ریسک گریز می باشد و اینکه در انتخاب ساختار سرمایه اش، میزان بازده و سودآوری را مد نظر قرار می دهد؟

پاسخگویی به این سوالات در قالب چرخه ی عمر سازمانی پیگیری می شوند و کوشش می کنیم تا شرکتهای تولیدی را در سه دسته شرکت های در حال رشد ، شرکت های بلوغ یافته و پیر و شرکتهای در حال افول دسته بندی کرده و فرضیه پژوهش را مورد مطالعه قرار دهیم.

1-3- اظهار ضرورت و اهمیت موضوع

تصميم­گيري در مورد ساختار سرمايه، يكي از چالش­برانگيزترين و مشكل­ترين مسايل پيش­روي شركت­ها، اما در عين حال حياتي ترين تصميم در مورد ادامه­ي بقاي آنها می باشد. با مراجعه به تحقيقات و متون دانشگاهي نظاره مي­گردد كه عمده­ترين دلايل ناكامي شركت­ها فقدان يا عدم كفايت سرمايه­گذاري و تامين مالي نامناسب و ناكافي آنان می باشد. اغلب مالكان شركت­هاي كوچك ازمهارت­هاي تجاري قوي برخوردار نبوده و به اين ترتيب فهم واستنباط درستي از شرايط و نحوه­ي فعاليت بازارهاي مالي و عرضه­كنندگان منابع تامين مالي ندارند. به عنوان مثال،‌ مالكان اين­گونه شركت­ها ممكن می باشد تركيب نامناسبي از منابع (بدهي پیش روی سرمايه) را انتخاب كنند، يا اين­كه منابعي را تحصيل كنند كه تعهدات و محدوديت­هاي نقدينگي بالايي را براي آنان به دنبال داشته باشد و يا قراردادهايي منعقد كنند كه تعهدات هزينه­يي بالايي را براي آنان به دنبال داشته باشد. حتی ممكن می باشد براي تامين مالي به عرضه­كنندگان منابعي مراجعه كنند كه كار كردن با آنها مشکل ساز باشد. بنابراين،‌ ممكن می باشد ضعف­هاي موجود منجر به سرمايه­گذاري نامناسبي گردد كه ادامه­ي بقا و حيات شركت را تهديد كند. ساختار سرمايه­ي نامناسب براي هر شركتي و يا به گونه خاص در مورد شركت­هاي كوچك همه­ي   زمينه­هاي فعاليت يك شركت را تحت تاثير قرار مي­دهد و مي­تواند منجر به بروز مسايلي نظير عدم كارايي در بازاريابي محصولات،‌ عدم كارآمدی و ناتواني در بكارگيري مناسب نيروي انسانی و موارد مشابه گردد (اوتامی، 2012).

با این تفاصیل تا کنون پژوهش جامعی در این زمینه در ایران صورت نگرفته می باشد. این در حالیست که با مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتوان بسیاری از تعهدات و زیان های ناشی از ساختار سرمایه را با در نظر داشتن چرخه عمر سازمانی که شرکتها در آن قرار گرفته اند را شناسایی و کنترل نموده و با ارائه راهکارهای مناسب ترکیب بهینه ساختار سرمایه را برای شرکتها (در مرحله رشد ، بلوغ و افول ) تعیین نمود . در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت مطالعه هر یک از متغیر ها و تاثیر گذاری آن ها بر هم به مطالعه ارتباط بین این متغیر ها می پردازیم.

[1] Hampton & Others

تعداد صفحه : 140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان