عنوان : مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت

دانشگاه سمنان

دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت MBA

عنوان:

مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت

(مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش……………………………… 1

1-1- مقدمه……………………………. 2

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع……………………………. 7

1-4- اهداف پژوهش…………………………….. 10

1-5- سوالات پژوهش…………………………….. 10

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………….. 11

1-7- جامعه و نمونه آماری پژوهش…………………………….. 11

1-9- نوع پژوهش…………………………….. 12

1-10- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان پژوهش………………… 12

1-10-1- شخصیت…………………………….. 12

1-10-2-روان رنجوری…………………………… 13

1-10-3-برون گرایی…………………………….. 13

1-10-7- اعتیاد به اینترنت…………………………… 15

1-10-8- تمایل بهره گیری از اینترنت…………………………… 16

فصل دوم ادبیات پژوهش…………………………….. 19

2-1- مقدمه……………………………. 21

2-2- شخصيت (تعاريف و نظريه ها )…………………………… 22

2-3- نظريه ويژگي هاي شخصيت…………………………….. 24

2-4- سه بعد شخصيت آيزنک…………………………….. 24

2-5- 16عامل شخصيت ريموند کاتل……………………………. 26

2-6- نظريه پنج عامل شخصيت…………………………….. 27

2-7- رويکرد صفات…………………………….. 27

2-8- رويکرد يادگيري اجتماعي…………………………….. 31

2-9- رويکرد پديدار شناختي (نظريه ي بشر گرا )…………….. 36

2-10- شبکه جهانی اینترنت…………………………….. 38

2-11- ویژگی های کار کردی اینترنت…………………………….. 39

2-12- اعتیاد……………………………. 40

2-13- اعتیاد به اینترنت…………………………….. 41

2-14- تشخیص اعتیاد به اینترنت…………………………….. 42

2-15- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت…………………………….. 43

2-16- مراحل اعتیاد به اینترنت…………………………….. 43

2-17- تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت…………………………….. 43

2-18- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن…….. 46

2-19- پیامد های اعتیاد اینترنتی…………………………….. 49

2-20- تمایل بهره گیری از اینترنت…………………………….. 50

2-21- مولفه های تمایل بهره گیری از اینترنت…………………………….. 50

2-22- پیشینه پژوهش…………………………….. 52

2-22-1- تحقيقات انجام شده در داخل کشور…………………………… 52

2-22-2- تحقيقات انجام شده در خارج کشور ……………………………54

2-23- جمع بندی تحقیقات انجام شده در پیشینه……………………………. 58

2-24 مدل مفهومی پژوهش…………………………….. 60

فصل سوم روش پژوهش…………………………….. 61

3-1- مقدمه……………………………. 62

3-2- هدف پژوهش…………………………….. 63

3-3- موضوع پژوهش…………………………….. 63

3-4- روش پژوهش…………………………….. 63

3-5- قلمرو پژوهش…………………………….. 64

3-5-1- قلمرو زمانی…………………………….. 65

3-5-2- قلمرو مکانی…………………………….. 65

3-5-3- قلمرو موضوعی…………………………….. 65

3-6- جامعه آماری…………………………….. 65

3-7- نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………….. 66

3-8- ابزار گردآوری داده ها…………………………… 67

3-9- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده…………………………… 68

3-9-1- روایی پرسشنامه……………………………. 68

3-9-2- پایایی پرسشنامه……………………………. 69

3-10-روشهاي آماري مورد بهره گیری…………………………… 71

3-10-1-آمار توصیفی…………………………….. 71

3-10-2-آمار استنباطی…………………………….. 71

3-11-متغیرهای پژوهش…………………………….. 72

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-12- نتیجه گیری…………………………….. 73

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………… 74

4-1- مقدمه……………………………. 76

4-2- آمار توصیفی…………………………….. 77

4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان……………………………. 77

4-2-2- سن پاسخ دهندگان……………………………. 77

4-2-3- رشته های تحصیلی پاسخ دهندگان…………… 78

4-2-4- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان………………. 79

4-3- آمار استنباطی…………………………….. 79

4-3-1- آزمون کفایت نمونه گیری…………………………….. 80

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش………………. 81

4-3-3- وضعیت متغیر های پژوهش……………………………… 82

4-3-4- مطالعه مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش…………… 83

4-3-4-1- تحلیل عاملی تأییدی…………………………….. 84

4-3-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تمایل بهره گیری از اینترنت………… 85

4-3-4-1-2- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر تمایل بهره گیری از اینترنت……… 89

4-3-3-1-3- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ویژگی های شخصیتی…………. 91

4-3-4-1-4- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ویژگی های شخصیتی………. 95

4-3-4-1-5- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر اعتیاد اینترنتی……………… 97

4-3-4- همبستگی متغیرهای پژوهش……………………………… 102

4-3-5- آزمون فرضیات پژوهش……………………………… 103

4-4- جمع بندی…………………………….. 107

فصل پنجم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………….. 110

5-1- مقدمه……………………………. 109

5-2- یافته های پژوهش…………………………….. 109

5-2-1- یافته های توصیفی…………………………….. 109

5-2-2- یافته های آزمون فرضیات پژوهش با بهره گیری از مدل معدلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر….110

5-2-2-1- آزمون فرضیات اصلی…………………………….. 110

5-3- بحث در مورد یافته های پژوهش…………………………….. 111

5-4- پیشنهادات کاربردی…………………………….. 113

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………….. 114

5-6- محدودیت های پژوهش…………………………….. 114

منابع……………………………. 116

منابع انگلیسی…………………………… 120

پیوست…………………………….. 123

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل بهره گیری از اینترنت صورت گرفته می باشد که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این مقصود انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با بهره گیری از داده های به دست آمده به مطالعه روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به عنوان متغیر مستقل، اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر وابسته و تمایل بهره گیری از اینترنت به عنوان متغیر میانجی می پردازد. جامع آماری کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان هستند روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای می باشد و حجم نمونه نیز با بهره گیری از فرمول کوکران مشخص شده می باشد. برای انجام این پژوهش از سه پرسشنامه بهره گیری گردید. برای ارزیابی پنج عامل شخصیت( برونگرایی، روان رنجوری، گشودگی نسبت به تجربه، سازگاری و وظیفه شناسی)از پرسشنامه پنج عاملی ویژگی های شخصیتی نئو ( 60 ماده ای)،و به مقصود سنجش اعتیاد اینترنتی از پرسشنامه ی یانگ(1998)و برای تعیین تمایل بهره گیری از اینترنت از پرسشنامه اسلانبای(2008)بهره گیری گردید. هر سه پرسشنامه استاندارد بوده و مجددا نیز روایی آن ها با اضهار نظر اساتید و صاحب نظران محترم تائید گردید و پایایی آن ها نیز با بهره گیری از معیار آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزاری اس پی اس اس و لیزرل با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی، با در نظر داشتن فرضیات پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که پنج عامل شخصیت برای مناسب بودن سنجش شخصیت تائید شدند و همچنین مولفه های تمایل بهره گیری از اینترنت در تعیین تمایل به اینترنت تائید شدند و شاخص های اعتیاد اینترنتی نیز در نمونه تائید شدند.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی و بین اعتیاد اینترنتی و تمایل بهره گیری از اینترنت ارتباط معنادار هست اما وجود ارتباط معنادار بین ویژگی های شخصیتی و تمایل بهره گیری از اینترنت تائید نشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اینترنت به عنوان ترکیبی از منابع و فناوری می باشد که انتظار می رود به عنوان زیرساختها و تسهیلاتی برای خدمت کردن در نظر گرفته گردد.وابستگی گسترده به اینترنت برای فعالیتهایی متنوع و روزمره شامل ارتباطات ، همکاری های شغلی ، معاملات تجاری ، سرگرمی و آموزش هست و بهره گیری غیر مسئولانه از این منبع ارتباطی تهدیدی بزرگ برای جامعه به شمار می رود (سهرابی و خانلری، 1388(.

انقلاب الکترونیک، انفجار اطلاعات و انقلاب رایانه ای تفاوت های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه ی پیش با خود به همراه آورده می باشد. اینترنت قبل از آنکه در دسترس عموم قرار گیرد (قبل از سال 1990) بیشتر به عنوان وسیله ای برای مکاتبات محرمانه برای دستیابی به روابط مطرح بود. سپس به صورت وسیعی رشد نمود و تبدیل به وسیله ای ضروری در زندگی ما گردید (یونگ، 1998).

ایوان گلدبرگ[1] ، روان پزشکی از دانشگاه کلمبیا، اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 مطرح نمود و واژه اعتیاد به اینترنت را ابداع و معیارهای تشخیصی آن را ثبت نمود (گونزالز،2008).

در سالهای اخیر مطالعات شیوع اعتیاد به اینترنت را بین 3/0 % تا 22% گزارش کرده اند. همچنین اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی ، اختلال دو قطبی، معضلات در روابط بین فردی، اختلال اضطرابی و تکانه ای، خودکشی و پرخاشگری، افسردگی، برانگیختگی بالا در ارتباط بوده می باشد. از طرفی بعضی مطالعات با مطالعه مشخصات دمو گرافیک به عنوان متغیر های پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت، شانس جنسیت، سن ، بیکاری و تاهل را موثر دانسته اند. متغیر دیگری که بعضی مطالعات در ارتیاط با اعتیاد به اینترنت مطالعه نموده اند، ویژگیهای شخصیتی کاربران می باشد که خصوصیاتی مانند کمرویی، تکانشی بودن، تنهایی، اضطراب، افسردگی، صفات روان نژندی( اضطراب، خشم و کینه، خلق افسرده، شرم، تکانشی بودن، آسیب پذیری در برابر استرس) خشونت و پرخاشگری، سبک شخصیتی درون گرایی، تکریم به خود پایین، احساسات نا پایدار و خیال پردازی، دنبال تازگی بودن، اجتناب از آسیب و کاهش وابستگی به پاداش، برون گرایی و باز بودن تاثیر گذار می باشد(ویلدت و پائوتزینک[2]،2007). در سال های اخیر توجه زیادی به ارتباط بالقوه میان ویژگی های شخصیتی و اعتیاد اینترنتی صورت گرفته می باشد.از آنجا که این ویژگی ها زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل می دهند،پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را روشن سازد.

هدف کلی این مطالعه به دنبال مطالعه تاثیر اعتیاد به اینترنت بر ویژگیهای شخصیتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه سمنان می باشد.

1-2- تعریف موضوع و اظهار مسئله

به گونه کلی اعتیاد به اینترنت را می توان به عنوان” نوعی بهره گیری از اینترنت که می تواند معضلات روانشناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند،” تعریف نمود( گونزالز[3]،2008).

اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از اینکه آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده ای می باشد مزمن ، فراگیر و عود کننده که با صدمات جدی جسمانی ، مالی ، خانوادگی ، اجتماعی و روانی همراه می باشد. رایج ترین اصطلاح” اعتیاد به اینترنت” می باشد که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت ایجاد می کند. انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی بهره گیری از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در حلول یک دوره ی دوماهه همراه باشد تعریف کرده می باشد و برای تشخیص آن هفت ملاک ارائه کرده می باشد. (حداقل سه معیار در طول دو ماه) تحمل، علایم ترک، زمان بهره گیری از اینترنت بیش از آن چیز که که فرد در آغاز قصد دارد به طول انجامد،تمایل مداوم باری کنترل رفتار،صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، کاهش فعالیتهای اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر بهره گیری از اینترنت ، تداوم بهره گیری با وجود آگاهی از آثار منفی آن (پاتریک ، 2008).

اعتیاد به اینترنت پدیده ی جدیدی می باشد که بسیاری از پزشکان عمومی از آن بی اطلاع هستند. به نظر می‌رسد ریشه این اقدام فرار از معضلات شخصی می باشد. متنوع بودن قسمت های مختلف اینترنت، فرصتی برای فرار از معضلات عاطفی مانند: افسردگی ، استرس ، اضطراب یا معضلات ارتباط با دیگران فراهم می آورد (گرینفلید ، 2004). رویارویی با اعتیاد به اینترنت مانند هر اعتیاد دیگر مشکل می باشد. اعتیاد به اینترنت ، هروئین ، سیگار ، الکل و همه انواع اعتیاد دارای اجزاء اساسی شبیه به هم می باشند و ترک هیچ اعتیادی راحت و بدون درد نیست (اورمان ، 2003).

هولمز در تعریف خود از اعتیاد به اینترنت معتقد می باشد : فردی که بیش از 19 ساعت در هفته از اینترنت بهره گیری می کند ، معتاد به اینترنت می باشد. (جین هک و جی یی، 2006) پژوهش های انجام گرفته در زمینه اعتیاد به اینترنت نتایج ضدونقیض را گزارش می کند. (کائو و همکارانش[4] ، 2007؛ یلولیس و همکارانش[5] ،2005؛ لی شانگ[6] ،2006) خاطر نشان می کنند که بهره گیری مفرط و آسیب شناسانه از اینترنت میزان بهداشت روانی دانشجویان را کاهش می دهد. اعتیاد به اینترنت یک پدیده ی جهانی با سطح و دامنه متفاوتی از 5 تا 25 درصد جمعیت دانشجویان آمریکا ، چین ، کره ، انگلستان ، استرالیا ، تایوان ، ژاپن ، کشورهای اروپای شرقی و غربی می باشد (لی شانگ ؛ 2006). (آمیچای هامبرگر و بن آرتزی[7]،2003) نشان دادند که دانشجویانی که به صورت افراطی وابسته به اینترنت هستند از لحاظ بهداشت روانی احساس تنهایی می کنند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که دانشجویان دانشگاه­ها که به اعتیاد اینترنت دچارند در روابط اجتماعی مهارت های لازم را ندارند و بهزیستی روانی و اجتماعی کمتری دارند. پژوهش های صورت گرفته از سوی نادمی و سعیدی رضوانی (1385) درمورد بهره گیری از اینترنت و پیامد های روانی و اجتماعی نشان می دهد که بین برون گرایی و روان با بهره گیری از اینترنت ارتباط منفی معنادار هست.

یکی از متغیر های که می تواند با اعتیاد به اینترنت ارتباط داشته باشد ویژگی شخصیتی می باشد که تأثیر تعيين كننده اي بر رفتار مشهود وآشكار فرد دارد شخصيت عبارتست از: مجموعه سازمان يافته،واحد و متشكلي از خصوصيات نسبتاً ثابت و مداومي كه يك شخص را از اشخاص ديگر متمايز ميكند(براهني،بيرشك1377؛ سياسي1371؛ هال وليندزي كريسني ، 1999). شخصیت از واژه‌ی لاتین پرسونا[8] گرفته شده می باشد که به نقابی تصریح دارد که هنر پیشه ها در نمایش به صورت خود می‌زنند. شخصیت را می توان به صورت مجموعه ی بادوام و بی نظیر ویژگیهای تعریف نمود که ممکن می باشد در موقعیت های مختلف تغییر کند. شلدون در تعریف خود چنین عنوان می کند: شخصیت سازمان یافتگی پویشی جنبه های عقلی ، عاطفی ، انگیزشی و فیزیولوژیکی فرد را گویند (جین هک و جی،یی 2006).

تعریف کنل از شخصیت آن چیزی می باشد که پیش بینی آن چیز که را که یک شخص در موقعیتی معین انجام خواهد داد ، امکان پذیر می سازد. او معتقد بود که شخصیت از صفات یا عواملی تشکیل شده می باشد که می توان آن ها را به وسیله روش تحلیل عاملی بدست آورد.( هاردی ، 2007).

پنج عامل اصلی بزرگ عبارتند از : نورتیسیزم[9] (N) که عصبیت یا بی ثباتی هیجانی نامیده شده، برونگرایی[10](E) ، باز بودن به تجربه[11] (O) ، توافق[12] (A) و وجدانی بودن[13] (C) (باگبی ، 2007).

بعضی متغیرهایی که در ارتباط با اعتیاد به اینترنت مطالعه نموده اند ، ویژگی های شخصیتی کاربران می باشد. خصوصیاتی مانند کمرویی ، تکانشی بودن ، تنهایی ، اضطراب ، افسردگی ، صفات روان نژدی (اضطراب،خشم وکینه، خلق افسرده،شرم،تکانشی بودن،آسیب پذیری در برابر استرس) خشونت و پرخاشگری، سبک شخصیتی درون گرایی، تکریم به خود پایین، احساسات ناپایدار و خیال پردازی، دنبال تازگی بودن، اجتناب از آسیب و کاهش وابستگی به پاداش، برون گرایی و باز بودن. (نیه ماز، 2005؛ نگ بد، 2005) . همچنین کیم (2002،2006؛ لی و همکارانش ،2001؛ ین و همکارانش،2007) نشان داده اند که میزان افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی، بیش فعالی، هراس، ترس اجتماعی، پرخاشگری و خشونت و رفتارهای ضداجتماعی در دانشجویانی که به اعتیاد دچارند بیشتر می باشد.در این پژوهش به تاثیر تأثیر تمایل بهره گیری از اینترنت تاکید شده می باشد از این جهت که میخواهیم بدانیم افرادی که تمایل به بهره گیری از اینترنت دارند چه ویژگی های شخصیتی خواهند داشت وآیا این تمایل بهره گیری از اینترنت بر روی اعتیاد اینترنتی اثری دارد یا خیر.با در نظر داشتن اینکه معتادان به اینترنت به دلیل شرایط خاص دنیای مجازی اینترنت دچار تغییراتی در جسم و روان خود می شوند که بر خلق و خو وتمامی طریقه زندگی و ویژگی های شخصیتی آن ها اثر می گذارد و همچنین با در نظر داشتن مطالب مطرح شده ارتباط و همپوشی متغیرها روشن به نظر می رسد، لذا پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تأثیر تمایل بهره گیری از اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه سمنان می پردازد.ویژگی های شخصیتی در این پژوهش متغیر مستقل و اعتیاد اینترنتی متغیر وابسته و تمایل بهره گیری از اینترنت متغیر میاجی می‌باشد.

به گونه کلی پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که آیا ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تأثیر تمایل بهره گیری از اینترنت- میان دانشجویان دانشگاه سمنان- اثر معناداری دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع

یکی از علت های مهم طریقه رو به رشد مشکل اعتیاد به اینترنت در ایران این می باشد که مدیریت کلان اجتماعی برنامه ریزی مناسبی برای رفع معضلات اجتماعی جوانان نظیر رفع بیکاری، شرایط مناسب ادامه تحصیل و معضلات معیشتی جوانان ننموده، برنامه ریزان اجتماعی برنامه مناسبی ارائه نکرده اند هم چنین در زمینه نحوه بهره گیری از اینترنت کار فرهنگی صورت نگرفته که در صورت ادامه این طریقه بایستی شاهد عوارض آسیب جدیدی باشیم که جامعه ما را تهدید می کند. جوان وارد یک فضای مجازی می گردد و در این فضا می خواهد شروع به مکالمه و تبادل افکار کند. در این صورت نکته ای که هست این می باشد که این شخص از واقعیت دور می گردد و فراموش می کند که ارتباطات مجازی و واقعی چقدر تفاوت دارند و دچار رفتار دوگانه می گردد و دچار تخیلات می گردد. همچنین اعتیاد به اینترنت از مواردی می باشد که بسیاری از کاربران را اسیر خود می کند و موجب می گردد که کاربران در فعالیت های اجتماعی کمتر در گیر شوند و موجب افت تحصیلی و عدم مسئولیت پذیری در فرد و انزوای اجتماعی و عزت نفس کمتر در فرد می گردد و نیز موجب معضلات جسمانی و بیش فعالی و کمبود توجه در این افراد شده و موجب افسردگی و تمایل به کارهای پر خطر و بهره گیری غیر مجاز از سایت های غیر اخلاقی و بسیاری از کاربران از خستگی چشم، پایین آمدن انرژی بدن، کند شدن تصمیمات و … شکایت می کنند(بیگز[14]،2000).

یکی از بزرگترین علت های روانی هر نوع اعتیادی فرار از معضلات روزانه می باشد. اما موضوعی که در اینجا بایستی به آن توجه گردد مشخص کردن مسئله سن، جنسیت و کاربری می باشد که قصد بهره گیری از اینترنت را دارد. کاربر اینترنتی محدوده سنی و جنسیت ندارد. این به این مفهوم می باشد که منحصرا تمام بهره گیری کنندگان از اینترنت مرد یا زن نمی باشند و افراد متفاوتی از این دو جنسیت یا سنین مختلف اقدام به بهره گیری از این تکنولوژی می کنند. بعضی جامعه شناسان می گوید: معتادان اینترنت ترجیح می دهند با تشکیل گروهها و مستقر کردن ارتباطات تنگاتنگ با یکدیگر به نوعی خلال های روحی خود را برطرف کنند. برای دسته ای از جوان ها که اسیر اینترنت شده اند دنیای مجازی چت روم ها و بازی های اینترنتی به راحتی جایگزین افراد فامیل، دوستان، تحصیل، اشتغال و خواب می گردد. به طوری که بعضی از جوانان ایرانی از ساعت 10 شب تا 4 صبح وقت خود را صرف اینترنت می کنند و به گونه هفتگی 40 تا 50 ساعت با اینترنت هستند و از دنیای واقعی که در آن زندگی می کنند فاصله می گیرند. نوجوانان معتاد به اینترنت صرف نظر از جنسیت، سن و مقطع تحصیلی بدون هیچ مقصود و هدفی تنها برای یافتن چیزهای جدید و مهیج در این شبکه پرسه می زنند که معضلات اقتصادی، بیکاری و نبود امنیت شغلی آن را تشدید می کند. به دنبال گسترش اینترنت، ظهور این اعتیاد به عنوان یک اختلال اولین بار سال 1995 در آمریکا مطرح گردید و در سال 1996 توسعه پیدا نمود و از آن پس مراکز درمان این بیماران در سراسر این کشور به وجود آمدند و حتی در دادگاه و سیستم قانونی آن هم، این اختلال به عنوان یک اختلال روانی پذیرفته گردید. علاوه بر آمریکا وجود تعداد زیادی از این گونه بیماران در آلمان هم باعث شده تا به تازگی کلینیکی در شهر مانیتز این کشور به مقصود درمان این معتادان اینترنتی افتتاح گردد و کلینیک کودکان در هانوفر هم به عنوان نخستین بیمارستان در آلمان، بخشی را برای درمان این نوع اعتیاد اختصاص داد. البته آمار دقیقی درمورد این که چند نفر در آلمان دچار این مشکل هستند وجود ندارد، اما نکته این که 80 درصد بیمارانی که به کلینیک مانیتز مراجعه می کنند، معتاد به بازیهای کامپیوتر هستند. پس اهمیت روزافزون این موضوع توجه زیادی را به خود اختصاص داده می باشد(لیم و همکارانش؛ 2004). پس با این پژوهش می توانیم ویژگی های شخصیتی گفته شده در بالا و ویژگی های شخصیتی دیگر این افراد که چندان روی آنها در داخل کشور کار نشده را بسنجیم و بتوانیم با اطلاعات بدست آمده راهکار هایی را برای تغییر دادن ویژگی های شخصیتی افراد وابسته به اینترنت را طرح و اقداماتی را انجام داد.

[1] . ivan goldberg

1-Vyldt and Payvtzynk

2 -Gonzalez

[4] -cao etall

[5] -yellowless etall

[6]– li &chang

[7]-amichai hamburqere & ben – artz

[8]-persona

[9]-neuroticism

[10] -extrover tism

[11]-open to experience

[12]-agreement

[13]-conscientious

[14]-Bygs

تعداد صفحه : 152

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان