گرایش : مدیریت ورزشی

عنوان : ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی (M.A.)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر اکبر آفرینش خاکی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده 10

مقدمه 12

اظهار مسئله 13

اهمیت و ضرورت.. 17

اهداف پژوهش: 18

فرضیه های پژوهش: 19

محدودیت های پژوهش. 20

تعریف مفهومی متغیرها: 21

مقدمه 23

کیفیت زندگی. 23

تعاریف کیفیت زندگی. 23

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. 27

هویت و کیفیت زندگی. 28

کیفیت زندگی کاری. 28

تاریخچه کیفیت زندگی کاری. 28

تعاریف کیفیت زندگی. 31

فضای مفهومی کیفیت زندگی. 34

ماهیت هوش.. 38

انواع هوش.. 39

هیجان و اجزاء آن. 40

مدل های هوش هیجانی. 42

مدل های هوش هیجانی. 46

مدل بار-آن. 49

مدل دانیل گلمن. 50

هوش هيجاني. 51

درآمدي بر هوش هيجاني. 51

تاریخچه کیفیت زندگی. 54

عوامل موثر بر کیفیت زندگی. 56

ویژگی های کیفیت زندگی. 57

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی. 59

تحقیقات داخلی. 60

تحقیقات خارجی. 78

اختصار نتایج تحقیقات.. 85

فصل سوم 86

روش شناسی. 86

مقدمه 87

روش و طرح کلی پژوهش: 87

جامعه آماری و روش نمونه گیری. 87

تعاریف عملیاتی متغیرها 88

ابزارهای اندازه گیری: 88

روش تجزیه و تحلیل. 91

فصل چهارم 92

یافته های پژوهش. 92

توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها 93

– تحلیل استنباطی داده ها 98

فصل پنجم. 103

بحث و نتیجه گیری. 103

مقدمه 104

اختصار پژوهش. 104

یافته های توصیفی. 104

یافته های استنباطی داده ها 105

بحث و نتیجه گیری. 105

پیشنهادات برخاسته از پژوهش. 108

پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 109

منابع و ماخذ. 110
فهرست جداول

جدول 2-1 حوزه های بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس.. 37

جدول 4-1- توزيع فراوانی جنسیت دانشجویان. 93

جدول 4-2) توزيع فراوانی وضعیت تاهل دانشجویان. 94

جدول 4-3) توزيع فراوانی گروه سنی دانشجویان. 94

جدول 4-4- توزيع فراواني مقطع تحصيلي. 95

جدول 4-5- توزيع فراواني نوع ورزش دانشجویان. 95

جدول 4-6) جدول آماره های مولفه های ویژگی شخصیتی دانشجویان. 96

جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 97

جدول 4-8- جدول آزمون پیرسون ارتباط بین بعد سلامت جسمانی(فیزیکی) کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. 98

جدول 4-9- جدول آزمون پیرسون ارتباط بعد روان شناختی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  98

جدول 4-10- جدول آزمون پیرسون ارتباط بعد روابط اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال  99

جدول 4-11- جدول آزمون پیرسون ارتباط بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. 100

جدول4-12- آمار اختصار مدل رگرسیون. 100

جدول (4-13)- تحلیل واریانس مدل رگرسیونیb 101

جدول(4-14) ضرایب رگرسیون مربوط به مدل رگرسیونی. 102

 

فهرست اشکال

شکل2-1. تعریف عینی و ذهنی کیفیت زندگی کاری (به اقتباس از جزنی، 1375). 29

جدول 2-2 حوزه های بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس.. 3

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین مقصود، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب گردید.

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 93-92 تشکیل داد.

در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ[1] و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه  بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آغاز در سطح توصیفی با بهره گیری از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در پژوهش پرداخته گردید، سپس در سطح استنباطی برای یافتن ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون بهره گیری شده می باشد.

در این پژوهش با در نظر داشتن فرضیه­ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده­ها مورد     تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد

بین ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی  با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، 001/0p=) ارتباط معنی داری هست.

مقدمه
ديدگاه افراد به زندگي تغييرات زيادي پيدا كرده می باشد و براي ارتقاي جنبه­هاي مختلف كيفيت زندگي[2] کوشش فراواني مي­كنند (نائینیان و همکاران، 1384). باتوجه به متنوع و متغير بودن مفهوم كيفيت زندگي از ديدگاه فرد و گروه­هاي مختلف اجتماعي، در مورد تعريف و الگوي آن توافق كلي وجود ندارد. براي مثال براساس تعريف گروه كيفيت زندگي سازماني بهداشت جهاني[3]، كيفيت زندگي ابعاد سلامت جسماني، رواني و اجتماعي، و حتي ارتباط با محيط زيست را دربرمي­گيرد (نیوا و تیلور[4]، 1999). كيفيت زندگي، رابطة نزديك و تنگاتنگي با مفهوم زندگي خوب دارد زیرا برخي از نشانگرهاي اصلي زندگي خوب نيز (تندرستي و بهداشت رواني) مشابه كيفيت زندگي می باشد و زندگي خوب بدون سلامت جسماني و رواني معنايي ندارد (رمضانی نژاد، 1386). به همين دليل چندين نشانگر كيفيت زندگي به ويژگي هاي شغلي، روابط شغلي، رضايت شغلي و رفتار تفريحي و گذران اوقات فراغت اختصاص يافته می باشد (سازمان جهانی بهداشت، 1995). امروزه كيفيت زندگي مورد توجه سازمآن هاي رفاهي و اجتماعي، محققان علوم اجتماعي، بهداشت، روان شناسي، پزشكي و تربيت بدني قرار گرفته می باشد (نیوا و تیلور، 1999).

به اعتقاد بار-آن هوش هیجانی مجموعه‌ای از توانایی ها و قابلیت ها و مهارت‌هایی می باشد که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می کند و صفت هیجانی دراین نوع هوش رکن اساسی ­می باشد که آن را از هوش شناختی متمایز می کند (ترابی،1382). پس هوش هیجانی فاکتوری مهم می باشد که مربیان و ورزشکاران بایستی همزمان با کسب مهارت‌ها و توانایی های لازم برای موفقیت در زمینه ورزشی مورد نظر، این مهارت را نیز آموزش و پرورش دهند.

امروزه با در نظر داشتن افزايش شاخص طول عمر و اميد به زندگي، مسئلة مهم­تري با عنوان چگونگی گذراندن عمر و به عبارتي كيفيت زندگي[5] مطرح شده، كه پرداختن به اين موضوع ذهن صاحب نظران و محققان در امور ورزش و تربيت بدني را به خود جلب كرده می باشد (احمدی و همکاران، 1383). كيفيت زندگي مفهومي فراگير می باشد كه سلامت جسماني، رشد شخصي، حالات روانشناختي، ميزان استقلال، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط را در بر مي­گيرد و بر ادراك فرد از اين ابعاد نيز مبتني می باشد. در واقع، كيفيت زندگي در برگيرندة ابعاد عيني و ذهني می باشد كه در تعامل با يكديگر قرار دارند (عیدی، 1386).

تعداد صفحه : 120