گرایش : فيزيولوژي ورزشي

عنوان : مطالعه اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

دانشگاه مازندران

دانشكده تربيت بدني

پايان­ نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني

گرايش فيزيولوژي ورزشي

موضوع:

مطالعه اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

اساتید راهنما:

دکتر رزیتا فتحی

دکتر الهه طالبی گرکانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول- مقدمه و طرح پژوهش                                                                                                                                  1

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-2- اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………… 7

1-5- فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 7

1-6- محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 8

1-7- تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم- پیشینه نظری پژوهش                                                                                                                                     10

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1- اضافه وزن…………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2- سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون………………………………………………………………………. 12

2-2-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین…………………………………………………………………………………………. 15

2-2-3-1- ساختار آنزیم مبدل آنژیوتانسین……………………………………………………………………………… 16

2-2-3-2- پلی مورفیزم آنزیم مبدل آنژیوتانسین……………………………………………………………………….. 17

2-2-3-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد استقامتی………………………………………………………………… 18

2-2-3-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد قدرتی………………………………………………………………….. 19

2-2-3-5- مطالعاتی که ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد جسمانی را نشان نمی‌دهند………………………….. 20

2-2-3-6- اظهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین در بافت‌ها……………………………………………………………………… 20

2-2-3-7- تنظیم آنزیم مبدل آنژیوتانسین……………………………………………………………………………….. 21

2-2-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری‌ها…………………………………………………………………………….. 22

2-2-4-1- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیابت…………………………………………………………………………….. 22

2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری‌های قلبی…………………………………………………………………………………………. 23

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فشار خون…………………………………………………………………………………………………. 24

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3- ادبیات پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-3-4-2- اثرتمرینات ورزشی بر آنزیم مبدل آنژیوتانسین…………………………………………………………………………………….. 24

2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم- روش­شناسی پژوهش                                                                                                                                    27

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 28

3-2- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 28

3-4- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-4-1- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………….. 29

3-4-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………… 29

3-4-3- متغیرهای کنترل………………………………………………………………………………………………… 29

3-5- برنامه تمرینی آزمودنی‌ها………………………………………………………………………………………….. 29

3-6- ابزارهای جمع آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………….. 30

3-7- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 31

3-8- روش‌های آزمایشگاهی و اندازه‌گیری آنالیت‌ها…………………………………………………………………… 33

3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها……………………………………………………………………………….. 34

فصل چهارم- یافته­های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                                                  35

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 36

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها…………………………………………………………………………………….. 36

4-2-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی…… 36

4-2-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی……………………………………. 37

4-2-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی…………………………….. 38

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها……………………………………………………………………………………. 38

4-3-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………… 38

4-3-2- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………… 39

4-3-3- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری                                                                                                                                     42

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 43

5-2- اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 43

5-3- بحث در خصوص نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………… 44

5-3-1- تغییرات سطوح پلاسمایی ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین در پاسخ به تمرینات هوازی…………………………… 44

5-3-2- تغییرات مقاومت انسولین در پاسخ به تمرینات هوازی…………………………………………………………… 47

5-4- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………… 50

5-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 50

پیوست 1- رضایت آگاهانه………………………………………………………………………………………………. 51

پیوست 2- پرسش‌نامه‌ی پیشینه‌ی تندرستی……………………………………………………………………………….. 56

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………….. 60

فهرست شکل­ها

شکل2-1- طرح کلی از سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون………………………………………………………. 14

شکل2-2- وظایف کلی ACE و ACE2……………………………………………………………………………… 16

شکل 2-3- طرحی کلی از ژنوتیپ ACE………………………………………………………………………………. 1

فهرست جدول­ها

جدول 3-1- مراحل اجرای طرح پژوهش………………………………………………………………………………… 30

جدول 4-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی………….. 37

جدول 4-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی……………………………… 38

جدول 4-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی……………………….. 38

جدول 4-5- تغییرات آنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین…………………………………….. 39

جدول 4-6- تغییرات شاخص HOMA آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین…………………………………………. 39

جدول 4-7- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات مقاومت انسولینی…………………………….. 39

جدول 4-8- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات فشار خون……………………………………. 40

جدول 4-9- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات آنتروپومتریکی و توان هوازی………………… 40

چکیده

آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می‌باشد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ACE هست. هدف این پژوهش مطالعه اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن بود. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 14 زن دارای اضافه وزن (50- 20 ساله) بود. سطوح پلاسمایی، شاخص‌های پیکرسنجی، اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پیش و پس از دوره‌ی تمرینی ارزیابی گردید. برنامه‌ی تمرین هوازی در هفته اول با شدت 45-40 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود و به تدریج در هفته هشتم به 80-70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره رسید. پس از 8 هفته تمرین هوازی سطوح پلاسمایی ACE به گونه معناداری در آزمودنی‌ها افزایش پیدا نمود. تمرین هوازی همچنین منجر به کاهش معنادار درصد چربی و دور کمر و عدم تغییر گلوکز، انسولین، مقاومت انسولینی، وزن، BMI، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، Vo2max و همچنین ارتباط معنادار منفی بین وزن و ACE گردید. در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی منجر به افزایش سطوح پلاسمایی ACE در زنان دارای اضافه وزن، بدون تغییرات معنادار در ترکیب بدنی و فشار خون آن‌ها گردید. مطالعات بیشتر با تعداد آزمودنی‌های زیادتر به مقصود تائید این نتیجه لازم است.

مقدمه

در سال 2000 چاقی به آن حد افزایش پیدا نمود که سازمان بهداشت جهانی (WHO) آن را به عنوان بزرگترین تهدید کننده سلامتی در دنیا معرفی کرده می باشد[1]. اپیدمی جهانی چاقی و معضلات سلامتی مرتبط با آن مانند دیابت و دیگر بیماری‌ها خواستار اقدامات موثر برای کمک به افراد چاق و دارای اضافه وزن که درصدد کاهش وزن هستند می‌باشد [2]. از طرفی چاقی منجر به افزایش فشار خون و خطرات قلبی – عروقی نیز می گردد. در بافت چربی فعالیت زیادتری از آنژیوتانسیوژن[1](AGT)، رنین[2]، آلدوسترون[3]، آنزیم مبدل آنژیوتانسین[4](ACE) نشان داده شده می باشد، به علاوه افزایش اظهار سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون[5] (RAAS) مخصوصا در بافت چربی جوندگان چاق توصیف شده می باشد[3]. ACE یک متالوپپتید روی[6] و کتالیزگر تجزیه دی پپتید[7] یا تری پپتید[8] از پایانه کربوکسیل الیگوپپتید[9] می باشد [2]. مهمترین فرآورده ACE از AGT آنژیوتانسینΙΙ[10] (AngΙΙ) شناخته شده می باشد که سیستم آنژیوتانسین – رنین را شکل می‌دهد و در افزایش فشار خون و باز جذب آب و نمک همکاری میکند[2].

مطالعات نشان می‌دهند که اظهار ACE توسط عوامل اندوژن و نیز اگزوژن مانند فاکتورهای رشد اندوتلیال عروقی، استرادیول ، گلوکوکورتیکوئیدها ، هورمون‌های تیروئید و مصرف کم نمک تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به گونه متناوب، ممکن می باشد ACE سطح پروتئین و تغییرات فعالیت آنزیماتیک را تنظیم کند بدون آن که تغییری در سطح اظهار آن ایجاد گردد (2). در بعضی از مطالعات به تأثیر ACE به عنوان يكي از ريسك فاكتورها در بروز بیماری‌های عروق کرونر[11] (CAD) توجه شده می باشد [4]، به علاوه ACE به عنوان یکی از اجزای RAAS تأثیر مهمی در تنظیم فشار خون از طریق آبشارهای واکنش بیوشیمیایی دارد [5]، همچنین محققان اظهار کردند که سطح ACE پلاسما در افراد دیابتی بالاتر می باشد [6]. به نظر می‌رسد که فعالیت پایین ACE منجر به بهبود متابولیسم گلوکز می گردد. وانگ و همکاران گزارش کردند که ACE ارتباط مستقیمی با وزن بدن دارد[2] و كم تحركي و عدم فعاليت ورزشي عاملي می باشد كه در فرايند افزايش فعاليت AngΙΙ تأثیر مهمي را ايفا مي‌كند [7]، از طرفی مطالعات بسیار اندکی در مورد تاثیر ورزش بر سطوح ACE پلاسما هست. مطالعه حاضر نیز با در نظر داشتن اهمیت تأثیر فعالیت بدنی و تمرین منظم در سلامت افراد جامعه طراحی شده می باشد تا تأثیر ورزش رادر سطوح پلاسمایی ACE در افراد دارای اضافه وزن مطالعه کند.

تعداد صفحه : 76