زمان در سایه تقویم اجبار

زمان در سایه تقویم اجبار
زمین در پنجه انسان مکار
تمدن زیر سم اسب کینه
اسیر اختیار دیو تکرار
_
ابوالقاسم کریمی – فرزند زمین

One thought on “زمان در سایه تقویم اجبار

Comments are closed.