راز را بشنو

  راز را بشنوی ولال بمیری سخت است باغ را حس کنی و کال بمیری سخت است پا به پا ،مثل درختان به پاییز دچار سالها باشی وهر سال بمیری سخت است در دل دشت و یا کنج قفس….. هر دو یکیست هر کجا در هوس بال بمیری سخت است کوه باشید و یا کاه…

ادامه مطلب