شعر چیست؟ شاعر کیست؟

شعر چیست؟ شاعر کیست؟ عده ای می گویند : شعر کلامی است موزون و مقفی که دارای معنی است. عده ای می گویند: شعر یعنی دانش ،فهم ،ادراک و وقوف ارسطو سه عنصر وزن ،لفظ و هماهنگی را از عناصر اصلی شعر می داند . تعریف دیگر : شعر کلامی مخیل و موزون شفیعی کدکنی:شعر…

ادامه مطلب