بیوگرافیعلیرضا شیدا

علیرضا

علیرضا شیدا در یکم فروردین سال ۱۳۴۱ در شهر کاشان بدنیا آمد

ایشان در سال ۱۳۷۴ انجمن ادبی کلیم کاشانی را در شهر کاشان تاسیس کرد و تا کنون مدیریت این انجمن را بر عهده دارد
جناب شیدا دبیری سیزده دوره همایش کشوری همسفر با پاییز و بزرگداشت کلیم کاشانی که آخرین آن در سال قبل برگزارشد شد را بر عهده داشت