بیوگرافی مینا کاظمی

بازدیدها: 0

میناکاظمی متولدتهران سال ۱۳۵۴
کارشناس حقوق قضایی از دانشگاه تهران
فعال در بازار بورس وسرمایه
تکنیسین در آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتروصال

نوشتن نثر را از ۱۸ سالگی شروع کرده ولی شعرسپید را به طورجدی ازسالهای ۱۳۹۰ آغاز کرد.

نمونه اشعارشان در روزنامه اطلاعات وستاره صبح وطلوع چاپ میشود.

بانو کاظمی در سال ۱۳۹۶ یکی از برندگان برترجشنواره شعرسپید درباره ی موضوع کتاب شده است.