ترانه ی قهوه فال

نمی دونم چه می بینی درون قهوه ی فالم

ولیکن اینو می دونم دلت می سوزه بر حالم

درختا خشک و پوسیدن

تموم میوه ها تلخن

تموم درهای عالم ..

ترانه سرا (خاشع دارابی)

قیمت 800 هزار تومان

تماس با ما