شعر ناب

بازدیدها: 14

ناب سرایان پس از دوازده سال با رویکردی جدید صرفا می کوشد در جهت گسترش شعر ناب (با راه ورسم منوچهر آتشی بپردازد.

لذا ناب سرایان عزیز می توانند اشعار ناب خود را برای ما ارسال نمایند.

مطلب اول :شعر ناب از نگاه شاعرانش

مطلب دوم : ویژگی دیگر شعر موج ناب

مطلب سوم : نوشته ای از یارمحمد اسدپور در مورد شعر موج ناب