تن پوش

بازدیدها: 0

گرد از تن آبشار می افشاند

با رود برای ماهیان می خواند

قیچی شده شاخه هاش اماوقتی

پایش برسد پرنده می رویاند

 

با د آمده و شکسته سرو چمنم

بر خاک کشیده پاره ی پیرهنم

سردم شده سعی کن که هر طور شده

پاییزی برگ را بپوشی به تنم

دیدگاهتان را بنویسید