بام وشام

بازدیدها: 0

بام و شام کهنه می شوند

بی آن که از تلاوت نام تو خالی شوم

و

تو

به یادگیری فراموشی استاد می شوی.

گویی نه هرگز

حوالی گرد خواب های تو بوده ام

گویی نه هیچ

سرگردان دیدگانم بوده ای

خاصیت باد است

عبور از تمام شکاف ها

و

آهنگ آب

نفوذ در تمامی دریچه ها

و زمان

که به چله ی نداشتنت مهر می خورد

ممهور می شود

دلم

به یقین بی بازگشتی جاده ای که اختیار کرده ای.

دیدگاهتان را بنویسید