پنج پند

بازدیدها: 0

دفتر پند و داستان 

شکیبا باش در سختی   ،  وفاکن عهد و پیمانت

   اگر خشمت فرو بردی   ،   زخوبی های ایمانت  

تو بگذر از خطای دیگران  ، هرچند دشوار است

هدایت را طلب کن بهر آنان  ،  بهترین کار است

اگر نادان شود روزی  ،         ندیمت یا رفیق راه

بدان کز او رسد بر تو ، هرآنچه زشت یا جان کاه

هر آنکس همنشینت شد ،   رسد بر تو از او پرتو

 میان عارفان بنشین    ،    که خوبی ها رسد بر تو

 

دیدگاهتان را بنویسید