چشم وا می کنی وشهربه هم می ریزد شر بنا می کنی وشهربه هم می ریزد واعظ شهرکه می گفت:کس عاشق نشود مبتلا می کنی و شهربه هم می ریزد دست بردی به دعاتاهمه عاشق بشوند تودعامی کنی وشهربه هم می ریزد به خداخون همه مردم دل گردن تست خون به پا می کنی وشهربه…

ادامه مطلب