هیاهو

هیاهو می کنم دوستان در جمع اگر گاهی هیاهو می کنم شکوه ها در خانه از خود سر به زانو می کنم دل به مویی بسته ام دل  خود به مویی بسته است مو به مو نزد شما گر شکوه از او می کنم در سحر گاه حیاتم چون جراغ صبحدم بی جهت این جا…

ادامه مطلب