تاکی دراین خیال بمانم

تاکی دراین خیال بمانم که می آیی تاکی دراین امید نشینم که برگردی تاکی به هر غریبه بگویم دوست تا کی به هرقشنگ بگویم یار بگذار باپرنده بیامیزم بگذارباستاره سخن گویم. بگذاربه ماه بگویم یار بگذار به گل بگویم دوست من سیرم از رقیب وحریف ونگار ومی دلخونم ازپرستش وعشق وفراق وهجر می خواهم اندکی…

ادامه مطلب