آری آری توزیبایی

آری آری توزیبایی مثل یک گل توزیبایی مثل خنده تو زیبایی مثل دلدادگی توزیبایی آری آ ری توزیبایی مثل دریا توزیبایی مثل خورشید زیبایی مثل ماه زیبایی آری آری توزیبایی مثل رود زیبایی مثل آب زیبایی مثل کوه زیبایی آری آری تو زیبایی مثل یک دشت سبز زیبایی مثل معبد تو زیبایی مثل آتشکده توزیبایی…

ادامه مطلب