دو شعر (فشرده ی رها)

شعر اول
اجازه ی تفریح وقتی/به قلم می دهم بدون برگه/مرخصی،به دلم/که بشر ،نه درد جان دارد/نه دیگر دغدغه ی نان
……….
شعر دوم
… با هیچ دیگی
دلم وقتی پزا نیستُ فکرم برای معده ها مفهوم؛
در می یابم که فردا باید
به دنیا می آمدم یا اصلا
هیچ!
حسم را زیرا امروز نیش میزنند با گوساله سامری، مغزم را خیش!
محمد ترکمان پژواره

دیدگاهتان را بنویسید