کارکرد زندگی

کارکردِزندگی و زندگی نامه نویسی درفرهنگ و جامعه
به قلم: عابدین پاپی(آرام)
زندگی مانند رمانی است/ و سهم شما / تنها خواندن یک صفحه از این رمان است!
الف) گذاری در مفهوم و فلسفه ی زندگی: واژه ی زندگی به معنی حیات وزیستنِ ازبرای بقاست. زندگی از لحاظِ هجا بندی و تقطیع هجایی به سه بخش تقسیم می¬شود. زندگی یعنی گرایش و تمایل به نوعی بقا درجهتِ نیلِ به زندگانی و زیست مندی قابلِ توجه و تأمل. زندگی به معنی پاسخ دادن به پرسش های خود و پرسش های نظامِ هستی است . زندگی به معنای دریافتن معنا درجهتِ معنا بخشیدن به حیات و اهدافِ حیات بخش است . زندگی و معنا به هم پیوندخورده اند . معنا درتک تک لحظات ما جاری است چه زمانی که با مهربانی حرفی محبت آمیز را به دوست یا همسر خود انتقال می-دهیم و چه زمانی که با خشم و عصبانیت حرفی را به دوستمان منتقل می¬کنیم. زندگی آکنده از پستی و بلندی است . پستی ها را باید تحمل کرد و بلندی ها را بایستی حفظ نمود. زندگی مشحون از زشتی و زیبایی ، تلخی و شیرینی و فراز و فرود است وکارِ ما تجربه نمودن همین معانی است و کسی درزندگی موفق می¬شودکه معنی شکست ها و پیروزی ها را به خوبی فهم و درک¬کند. زندگی یعنی جنگیدن از برای رسیدنِ به جامعه ی هدفِ خویش است و حتا مبارزه با خود و دیگران درجهتِ نیلِ به خود باوری وخود پیدایی است .کسی که فهم درستی از زندگی نداشته باشد درواقع تعریفِ درستی هم از زندگی نمی¬تواند درجهتِ پویایی و گویایی اهدافِ خویش ارائه نماید. زندگی یعنی مبارزه با غم درجهتِ رسیدنِ به شادی هاست و حتا به معنی کلاف خوردنِ با غم ها هم می¬باشد. یعنی غم ها و دردها را درآغوش و دوش خود¬گرفتن . زندگی یعنی ساختن معناها. معناسازی درزندگی به دوشکل صورت می¬گیرد: یکی حلِ مسائل است و دو دیگر، کمکِ به حلِ مسائلِ دیگران. هر چه قدر عمقِ مسائل ِ پیرامون ما بیشترباشد درواقع به معناسازی دقیق تری نیاز داریم. هر چه قدر برای پاسخ دادن به مسائل گفته شده بیشتر تلاش کنیم معنای بیشتری را نیز احساس خواهیم کرد. زندگی یعنی تم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *