دلبری …

بیا و  روبرویم بنشین
می خواهم …
کمی از قهوه ای چشمانت دم کنم
در فنجان عاشقی بریزم و
دور میز  دلبری  بنوشیم
می خواهم …
تا صبح برایت از عشق حرف بزنم
نمیدانی ؟!
چقدر این دلبری های عاشقانه
با تو …
به جانم میچسبد …
همین …

#نداکدخدایی