مهتاب خسروی

شعر

دنیا اگر قدری برایم مادری می کرد یا جای غم دست تو را دردست من می داد جای همین دریاچه ی گرمی که می ریزد بر روی گونه بوسه ات برجان و تن می داد آیا دهانم بوی تلخ شاعری می داد؟ یا مستی شعر من از انگور ماتم بود؟ داغ قلم بر روی دست…

ادامه مطلب