راز را بشنو

  راز را بشنوی ولال بمیری سخت است باغ را حس کنی و کال بمیری سخت است پا به پا

بیشتر بخوانید