شرحی بر بیتی از حافظ(1)

شرحی بر بیتی از حافظ۱ من همان دم که وضو ساختم از چشمه ی عشق چارتکبیر زدم یکسره بر هرچه هست ً…………. وضو گرفتن کنایه از پاک شدن.پاک شدن از رذالت و پستی، پاک شدن و رهایی از تعلقات دنیوی است، البته برای این پاک شدن باید از چشمه عشق کمک گرفت. چشمه عشق چشمه…

ادامه مطلب