شعر چیست؟ شاعر کیست؟

بازدیدها: 22شعر چیست؟ شاعر کیست؟ عده ای می گویند : شعر کلامی است موزون و مقفی که دارای معنی است.

بیشتر بخوانید

من و جهان

بازدیدها: 2 جهان کرمانی و من  جهان کرمانی  ومن  جهان کرمانی تخلص شاعره مرحومه خانم فاطمه جهانگرد است .و من

بیشتر بخوانید