حرم حضرت دوست(پست ثابت برای دوسال)

توبه کردم   که    ننوشم    می     و     مستی نکنم حق پرستی        کنم   و           باده  پرستی نکنم   دیده  پوشیده ام    از   روی    تو یعنی   که     دگر   هوس     منظره   بر  دل      چو     نشستی   نکنم   نیستی    تا     که     ببینی      به  تمنای    حضور   لحظه ای   نیست    که  ننشینم و   مستی    نکنم   به  جهان   خشک   شود  …

ادامه مطلب

پرلاشز(پست ثابت برای شش ماه)

  در و پنجره ها را بست تمام روزنه ها را درز گرفت شیر گاز را باز کرد و با لباس رسمی به خواب رفت شاید نمی دانست که ما دیگر هدایت نخواهیم داشت هدایت نخواهیم شد و اگر صادق باشم باید اعتراف کنم که اگر داستان آخرش را خودش اجرا نمی کرد شاید هدایت…

ادامه مطلب

چهل تکه(پست ثابت برای یکسال)

دلم چل تکه شد کو تکه هایش نمی آید بگوشم هوی و هایش کجا رفته خدا را این دل من ؟ که در سینه غمی مانده به جایش اندوه نمی پرسد کسی اندوه من چیست سبب ساز دل پر خون من کیست دل شوریده و سر گشته ی من برای او کجا ؟ کو ؟…

ادامه مطلب