اتاقی نمور

بازدیدها: 0اتاقی نمور پدرم بود و پتوی سربازی مثل خاک مقدس نماز صبح و قرائت قران   برف می بارید

بیشتر بخوانید

سروده ی بی واهمه

بازدیدها: 0مثل یک لیمو خشکیدن مثل یک شمع آب شدن مثل یک درخت سیب فروافتادن در شان ما نیست ما

بیشتر بخوانید