شعر چیست؟ شاعر کیست؟

بازدیدها: 22شعر چیست؟ شاعر کیست؟ عده ای می گویند : شعر کلامی است موزون و مقفی که دارای معنی است.

بیشتر بخوانید